Sygnatura akt XI GC 1185/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 20 października 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Muzyka

Protokolant: Edyta Jurkowska

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w S.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w S. na rzecz powoda A. W. kwotę 9.704,88 euro (dziewięć tysięcy siedemset cztery euro osiemdziesiąt osiem eurocentów) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot:

- 254,88 euro od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty,

- 9450 euro od dnia 10 maja 2019 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5703 zł (pięć tysięcy siedemset trzy złote), tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  zwraca pozwanemu ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie kwotę 882,20 zł (osiemset osiemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy), tytułem niewykorzystanej zaliczki;

IV.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie kwotę 621,18 zł (sześćset dwadzieścia jeden złotych osiemnaście groszy), tytułem kosztów sądowych.

SSR Andrzej Muzyka

Sygn. akt XI GC 1185/19, dnia 10 listopada 2020 r.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 16 maja 2019 r. A. W. zażądał od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w S. zapłaty kwoty 254,88 Euro wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 9450 Euro wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 10 maja 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że wykonał na rzecz pozwanego umowy polegające na wykonaniu spawów na jednostce numer 774. Za umowę za okres od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. nie otrzymał wynagrodzenia w całości a za okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. w ogóle nie dokonano zapłaty.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że powód wykonał umowę nienależycie. Powołała się na zarzut umorzenia w związku z dokonanym przed procesem potrąceniem należności odszkodowawczej.

W toku sprawy strony podtrzymały stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. W. wykonał na rzecz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w S. prace monterskie i spawalnicze na jednostce NB 774.

Prace wykonano w (...)&Co KG.

Ustalono wynagrodzenie na kwotę 40.895 Euro.

W rachunku (...) wpisano iż płatność nastąpi w terminie do dnia 14 lutego 2019 r. Pod rachunkiem podpisały się obie strony.

W protokole potwierdzenia usługi z dnia 2.01.2019 r. wpisano:

a)  jakość wykonania bez zastrzeżeń,

b)  termin: dotrzymany,

c)  termin wykonania: 02.01.2019 – 31.01.2019.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S. dokonała zapłaty na rzecz A. W. kwot:

a)  6000 Euro w dniu 20.02 2019 r.,

b)  10.000 Euro w dniu 6.03.2019 r.,

c)  12.000 Euro w dniu 12.03.2019 r.,

d)  12.895 Euro w dniu 15.04.2019 r.

Dowód:

- potwierdzenie wykonania usługi, k. 16,

- rachunek (...), k. 17.

- dowody zapłaty, k. 18-21.

A. W. wykonał na rzecz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w S. prace monterskie i spawalnicze na jednostce 774

Prace wykonano w (...)&Co KG.

Ustalono wynagrodzenie na kwotę 9.450 Euro, płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

W protokole potwierdzenia usługi z dnia 5.02.2019 r. wpisano:

d)  jakość wykonania bez zastrzeżeń,

e)  termin: dotrzymany,

f)  termin wykonania: 01.02.2019 – 28.02.2019

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S. nie zapłaciła.

Dowód:

- potwierdzenie wykonania usługi, k. 22,

- faktura VAT (...), k. 23.

A. W. wezwał (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową w S. do zapłaty kwoty 254,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty, 9450 zł Euro w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie doręczono w dniu 6 maja 2019 r.

Dowód:

- wezwanie do zapłaty, k. 24, 25,

- dowód doręczenia, k. 26, 27.

Przy wykonywaniu prac na jednostce numer 774 prace wykonywali równocześnie z pracownikami - spawaczami A. W., pracownicy – spawacze (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w S. oraz pracownicy – spawacze zatrudnieni przez Stocznię we F.. Byli również obecnie szlifierze. Spawy nie było oznaczone w sposób umożliwiający przysypianie ich do konkretnego pracownika. Pracownicy byli przenoszeni z jednego miejsca pracy na inne. Kończyli spawy rozpoczęte przez innych pracowników i rozpoczynali spawy, które kończyli inni pracownicy.

Dowód:

- zeznania świadka P. D., k. 174,

- zeznania świadka K. G., k. 174,

- zeznania świadka K. K., k. 174,

- zeznania świadek C. B., k. 197-198,

- zeznania świadka P. D., k. 174,

- zeznania świadka K. K., k. 174,

- zeznania świadka K. G., k. 174,

- zeznania świadka M. B., k. 401-408,

- zeznania świadka U. H. (k. 408-414),

- zeznania świadka J. Z. (k. 414-420),

- przesłuchanie powoda, k. 432,

- przesłuchanie za pozwanego G. Z., k. 432,

- zestawienie, k. 196

(...)&Co KG zgłosiła (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w S. zastrzeżenia co do wykonanych spawów (numer (...)). Wskazano w opisie numer kadłuba 0-780 – odstępstwo od konstrukcji modułu S60, 56, 54. Podano, że wykonanie prac jest niezgodne ze standardami, jakość spawów jest niewystarczająca. Reklamacja datowana jest na dzień 13.03.2019 r.

Koszty reklamacji 6.422 Euro.

(...)&Co KG zgłosiła (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w S. (numer (...)) zastrzeżenia co do wykonanych spawów. Wskazano w opisie numer kadłuba (...) – brak ciągłości w konstrukcji statku i spawach. Podano, że w modułach H03 należy przeprowadzić znaczne prace naprawcze. Reklamacja datowana jest na dzień 7.03.2019 r.

Koszty reklamacji 3.200 Euro.

(...)&Co KG zgłosiła (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w S. (numer (...)) zastrzeżenia co do wykonanych spawów. Wskazano w opisie numer kadłuba (...). Reklamacja datowana jest na dzień 7.03.2019 r.

Koszty reklamacji 13.800 Euro.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S. została tymi kosztami obciążona przez (...)&Co KG.

Dowód:

- reklamacja kałduba numer 0-780, k. 42, 43,

- reklamacja kałduba numer 0-774, k. 44, 45,

- reklamacja kadłuba numer 0-774, k. 46, 47, k. 126

- zestawienie, k. 48-49,

- e-mail, k. 50-51,

- zestawienie, k. 52-53,

- potwierdzenie przelewu, k. 54,

- zeznania świadka M. B., k. 401-408,

- zeznania świadka U. H. (k. 408-414),

- zeznania świadka J. Z. (k. 414-420),

- reklamacja, k. 105,

- zestawienie, k. 106-107, k. 108, k. 117, k. 119-120 k. 122,

- zestawienie, k. 159, 160, 161, 162,

- e-mail, k. 163-164, 165-166,

- wydruk z konta, k. 233-257,

- zestawienie, k. 258-259,

- wyciąg, k. 260-264.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S. wezwała A. W. do zapłaty kwoty 23.422 Euro w związku z otrzymanymi reklamacjami za wykonaną pracę.

Wskazano, że na sekcji 3209 wszelkie prace spawalnicze wykonywali tylko i wyłącznie pracownicy A. W.. Wskazano, że o słabej jakości spawów A. W. był wcześniej informowany.

Dowód:

- pismo z dnia 6 czerwca 2019 r., k. 55, k. 104.

Pismem z dnia 7 czerwca 2019 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S. dokonała potrącenia z kwoty 23.422 Euro należnej od A. W. kwoty 9450 Euro należnej A. W. na podstawie faktury (...).

Dowód:

- pismo z dnia 7 czerwca 2019 r., k. 56.

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie rozważań wskazać należy, że strony łączyły dwie umowy o dzieło (art. 627 kc). Stosownie do tego artykułu przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Powód wykonał umowy. Żądał zapłaty wynagrodzenia. Przyjęcie, że była to jedna umowa obejmująca dwa okresy nie zmienia rozstrzygnięcia w sprawie.

W odniesieniu do umowy na jednostce NB 774 w okresie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. wskazać należy, że protokołu z dnia 31 stycznia 2019 r. wynika, że powód umowę wykonał w terminie. Do pracy powoda nie było zastrzeżeń. Dowód przeciwnych twierdzeń wobec treści protokołu potwierdzenia wykonania usługi nr 02/01/2019 (k. 16) obciążały pozwanego. Takiego dowodu pozwany nie przeprowadził (art. 6 kc).

Należność z tej umowy została uregulowana po terminie. W rachunku (...) wpisano, iż płatność nastąpi w terminie do dnia 14 lutego 2019 r. Pod rachunkiem podpisały się obie strony, czym sprecyzowano ostatecznie termin zapłaty. Powód dokonał zaliczenia dokonanej wpłaty należności głównej na odsetki ustawowe za opóźnienie do czego był uprawniony w świetle art. 451 § 1 zd. 2 kc. Stosownie do art. 451 § 1 kc dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Zdanie drugie należy w ocenie Sądu stosować również do sytuacji gdy dłużnik ma tylko jeden dług.

Biorąc pod uwagę daty wpłat należności, które zostały opisane w stanie faktycznym wskazać należy, że powodowi należne były odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 481 § 1 i 2 kc) liczone od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 20 lutego 2019 r., a więc do dnia dokonania I wpłaty, z tytułu wynagrodzenia. Wysokość odsetek na dzień 20 lutego 2019 r. wynosiła 47,06 Euro. Po zaliczeniu I wpłaty w wysokości 6000 Euro na poczet zaległych odsetek oraz należności głównej zaległa kwota wynosiła 34.942,06 Euro i od tej kwoty zostały naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie liczone za okres od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 6 marca 2019 r., czyli do dnia dokonania II wpłaty na poczet wymagalnego roszczenia. Wysokość II wpłaty wynosiła 10.000 Euro, która to kwota została zaliczona na zaległe odsetki ustawowe za opóźnienie liczone za okres od dnia 7 marca 2019 r. do dnia 12 marca 2019 r., które wyniosły 28,81 Euro. Dnia 12 marca 2019 r. pozwany dokonał III wpłaty na rzecz powoda w kwocie 12.000 Euro, która to kwota została zaliczona na poczet zaległych odsetek oraz kapitału głównego i po dokonaniu niniejszego potrącenia zaległa kwota wynosiła 13.064,69 Euro. Od tej kwoty naliczono odsetki ustawowe za okres od dnia 13 marca 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r., które wyniosły 85,19 Euro. Dnia 15 kwietnia 2019 r. pozwany dokonał czwartej wpłaty w kwocie 12.895 Euro. Kwota ta została zaliczona na rzecz zaległych odsetek i należności głównej i w związku z tym pozwany zalega w dalszym ciągu z płatnością na kwotę 254,88 Euro wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty.

Kwota dochodzona w pkt I pozwu, tj. 254,88 Euro była uzasadniona.

W odniesieniu do umowy na jednostce NB 774 w okresie od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. wskazać należy, że protokołu z dnia 28 lutego 2019 r. wynika, że powód umowę wykonał w terminie. Do pracy powoda nie było zastrzeżeń. Dowód przeciwnych twierdzeń wobec treści protokołu potwierdzenia wykonania usługi nr 02/01/2019 (k. 16) obciążały pozwanego. Takiego dowodu pozwany nie przeprowadził (art. 6 kc).

Wskazać należy, że na tej jednostce prace wykonywali pracownicy m.in. spawacze A. W. ale również (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w S. oraz spółki niemieckiej, co potwierdzili przesłuchanie w sprawie świadkowie.

Tym samym brak jest dowodu na okoliczność, że to pracownicy powoda wykonali nieprawidłowe spawy.

Świadek G. R. wskazał, ze spawali pracownicy powoda i dwóch różnych firm. Wskazał, że na danym stanowisku spawacze się zmieniali (k. 296). Jeden spawacz rozpoczynał spaw a drugi kończył. Na rzecz (...) pracowało kilkudziesięciu spawaczy.

Świadek R. K. wskazał, że pracownicy w ciągu dnia przebywali na kilku miejscach. Stocznia również ściągnęła swoich pracowników. Wskazał, że Z. powiedział, że nie można oznaczyć spawów pod kątem pracowników, którzy je sporządzili. (k. 297), bo tylu spawaczy się przewija.

Świadek G. K. wskazał, że spawacze się zmieniali (k. 297), co godzinę. Kończyli spawy po innych spawaczach.

Świadek S. Ł. (k. 297-298) wskazał, że kilka razy dziennie kończyli pracę po innych spawaczach. Wskazał, że spawali również spawacze z Niemczech oraz spawacze pozwanego. Wskazał, że nikt nie odbierał prac bo nie było tak, że ktoś kończył pracę i się odznaczał. Wskazał, że nie można zidentyfikować kto spawał dany odcinek.

Świadek T. M. (k. 298-299) wskazał, że pracownicy powoda byli połączeni z pracownikami pozwanego. Prace było kończone przez inne osoby, niż te które prace rozpoczynały. Spawacze nie mieli numerów, którymi odznaczano spawy.

Świadek M. P. (k. 298-299) wskazał, że byli spawacze pozwanego i powoda oraz spawacze z Niemiec. Wskazał, że nie było oznaczenia spawów. Spawacze nie mieli nadawanych numerów. Gdy był ubytek spawów poprawka była od razu wykonywana.

Świadek C. B. wskazał, że nie pamięta jaki zakres spawów był ukazany na zdjęciach, które obrazowały jakość spawów. Wskazał, że zdjęć tych nie widział. (k. 197-198). Spawaczy było do 100.

Z zeznań świadków P. D., K. G. i K. K. również nie wynika możliwość przypisania konkretnych spawów konkretnym spawaczom (k. 174).

Odnośnie świadków M. B., U. H., J. Z. poczynić należy kilka oddzielnych uwag.

Świadek M. B. (k. 401-408) wskazał, ogólnie że sprawa dotyczyła jakości spawów. Nie powiązał jednak spawów z konkretnymi spawaczami. Wskazał, że protokół odchyleń to dokumentacja zdjęciowa. Nie ma tam nic w formie pisemnej (k. 403).Wskazał, że z firmy (...) na stoczni było około 100 ludzi (k. 405). Nie potrafił powiedzieć kogo firma (...) wyznaczyła dalej (k. 405). Nie miał wiedzy co do pracowników (...) (k. 406).

Świadek U. H. (k. 408-414) wskazał ogólnie, że prace spawalnicze nie były właściwie wykonane. Wskazał, że na stoczni było wielu podwykonawców.

Świadek J. Z. (k. 414-420) wskazał, że roboty spawalnicze zlecono SPAW – M. i były one źle wykonane. Nie powiązał jednak konkretnych spawów z konkretnymi spawaczami.

Dla świadków M. B., U. H., J. Z. stroną kontraktu była pozwana a nie powód. Nie znali pracowników powoda. Wszystkich traktowali jako pracowników (...). Stąd nie sposób przypisać odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie spawów pracownikom powoda w oparciu o te zeznania.

To pozwany miała kontrakt z powodem i powinien zadbać o odpowiednią dokumentację wadliwie wykonanych spawów, czego nie uczynił. Wręcz przeciwnie sporządzono dokumentację opisaną w stanie faktycznym sprawy, z której wynikało, że spawy były wykonane prawidłowo.

Przesłuchanie stron nie wniosło wiele do sprawy. Powód oraz G. Z. nie potrafili również powiązać konkretnych wadliwych spawów z pracownikami powoda (k. 432).

Osobowe źródła dowodowe, nie stanowią przeciwdowodu wobec protokołów potwierdzenia wykonania usługi 02/01/2019 i 05/02/2019, tym samym przyjąć należy, że spawy, które wykonali pracownicy powoda były prawidłowe.

Tym samym treść pisma z dnia 6 czerwca 2019 r. (k. 104), w którym wskazano, że na sekcji 3209 wszelkie prace spawalnicze wykonywali tylko i wyłącznie pracownicy A. W. nie ma potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.

Sąd dał wiarę przesłuchanym sprawie świadkom i stronom. Zeznania są spójne w kwestii istotnej, tj. powiązania konkretnych wadliwych spawów z pracownikami powoda. Brak dowodu, które spawy wykonali pracownicy powoda i że akurat te spawy były wadliwe. Z zeznań świadków wyłania się obraz odmienny, tj. nie oznaczano spawów w jakikolwiek sposób oraz, że jeden spaw był wykonywany nie tylko przez jednego spawacza. Tym samy nie sposób dowieść, że to spawy wykonane przez pracowników powoda były wadliwe. Sąd dał wiarę również zeznaniom świadków przesłuchanych w drodze odezwy w Niemczech. Sąd przyjął, że były wadliwie wykonane spawy ale z tych zeznań nie wynika, które spawy były wadliwe i ile ich było. Dodatkowo dla świadków M. B., U. H., J. Z. kontrahentem był SPAW-M.. Nie rozróżniali oni spawaczy - podwykonawców (...).

Zarzuty co do poszczególnych spawaczy o nadużywanie alkoholu czy też braku wykonania próbki upoważniającej do spawania mogą co najwyżej uprawdopodabniać, że wykonali oni nieprawidłowe spawy. Nie dowodzą natomiast tej okoliczności.

Wobec powyższego Sąd przyjął, że powód należycie wykonał umowę, zasadnie dochodząc należność z pkt II pozwu. Odsetki zasądzono zgodnie z art. 481 § 1 i 2 kc (termin płatności wynikał z wezwania do zapłaty z dnia 25 kwietnia 2019 r.).

Potrącenie dokonane przez pozwanego nie było skuteczne, albowiem pozwany nie wykazał, że przysługiwała mu wobec powoda wierzytelność odszkodowawcza z tytułu nienależytego wykonania umowy oparta o przepis art. 471 kc (art. 498 § 1 kpc). Pozwany nie wykazał, że pracownicy powoda wykonali nieprawidłowe spawy z powodu, których Stocznia we F. obciążyła pozwanego kosztami wskazanymi w reklamacjach. Nie wykazał związku przyczynowego pomiędzy wadliwymi spawami a tymi kosztami, które zostały wskazane w reklamacjach przez Stocznię we F.. Dokonane obciążenie pozwanego kosztami reklamacji potwierdzili świadkowie M. B., U. H., J. Z.. Znajduje to również potwierdzenie w dokumentacji załączonej do pisma z dnia 12 grudnia 2019 r. (k. 233-264). Zarzut umorzenia należności w związku z dokonanym przed procesem potrąceniem nie zasługiwał więc na uwzględnienie. Wskazać należy, pozwany nie powoływał się na przepisy o rękojmi za wady działa (art. 638 kc). Dla jasności dodać należy za wady dzieła w rozumieniu tych przepisów, wykonywanego przez powoda nie wykazał (art. 6 kc). Nie złożono również oświadczeń o odstąpieniu od umowy, obniżeniu ceny czy też nie zażądano usunięcia wady (art. 560-561 kc).

Wobec powyższego orzeczono jak w pkt I wyroku.

Sąd pominął dowód z dokumentacji fotograficznej o którą zwrócił się w ramach pomocy sądowej do Sądu w Niemczech, wcześniej zakreślając termin na przeprowadzenie tego dowodu na podstawie art. 242 kpc (k. 397). Strona pozwana nie wnosiła zastrzeżeń w tym zakresie. Dodatkowo podać należy, że świadek M. B. (k. 403) wskazał, że protokół odchyleń to dokumentacja zdjęciowa. Podał, że nie ma tam nic w formie pisemnej. Wobec powyższego niewiele zmieniłaby ta dokumentacja fotograficzna w sprawie, wobec tego, że poszczególne spawy nie były zindywidualizowane co do osoby spawacza. Sąd pominął dowód z opinii biegłego sądowego, albowiem oględziny nie były możliwe a jednocześnie w oparciu o zeznania świadków i stron nie można dokonać ustaleń faktycznych, który spaw wykonał który spawacz i jaka była jego jakość, aby poddać powyższe stan faktyczny pod ocenę biegłego. Co do pominięcia dowodu z opinii biegłego strony również nie zgłosiły zastrzeżeń.

Sąd pominął dowód z zeznań świadków zgłoszonych w piśmie z dnia 4 listopada 2019 r. (k. 193) postanowieniem na rozprawie w dniu 12 listopada 2019 r. (02:05:07), albowiem wniosek był spóźniony. Wniosek ten strona pozwana powinna złożyć już w sprzeciwie od nakazu zapłaty, skoro w tym sprzeciwie pozwana wskazywała na nieprawidłowego wykonanie umowy przez powoda, to powinna tą okoliczność wykazać, tj. wykazać ilość nieprawidłowo wykonanych przez pracownika powoda spawów, szkodę i związek przyczynowy pomiędzy szkodą a nieprawidłowym wykonaniem spawów przez powoda.

O kosztach procesu orzeczono w pkt II wyroku na podstawie art. 98 § 1 kpc. Na koszty składała się opłata sądowa od pozwu oraz wynagrodzenie pełnomocnika procesowego w stawce minimalnej i opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Koszty sądowe rozliczono w pkt III i IV wyroku. Na rozprawie w dniu 20.10.2020 r. pozwany nie sprzeciwił się aby zaliczę na biegłego przeznaczyć na koszty tłumacza (00:03:23). Powyższe dotyczyło tych kosztów tłumaczenia, które do dnia zamknięcia rozprawy zostały pokryte z zaliczki na biegłego. Na dzień zamknięcia rozprawy pozostała zaliczka na biegłego w kwocie 882,20 zł (pozwany uiścił zaliczki na kwotę 500 zł na tłumacza oraz zaliczkę w kwocie 2000 zł na biegłego), którą Sąd zwrócił na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W pkt IV na podstawie art. 98 § 1 kpc w zw. z art. 83 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych orzeczono o pobraniu od pozwanego pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa – kosztów sądowych, tj. wynagrodzenia tłumaczenia pokrytego tymczasowo przez Skarb Państwa.

SSR Andrzej Muzyka

Sygn. akt XI GC 1185/19 dnia 10 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)