Sygn. akt VIII Ga 1067/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Agnieszka Górska

Sędziowie SO Patrycja Baranowska

SO Piotr Sałamaj

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2020 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. M.

przeciwko (...) spółce z ograniczona odpowiedzialnością w P.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 11 września 2019 r., sygn. akt XI GC 1921/18

I oddala apelację;

II zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1800 zł (jednego tysiąca ośmiuset złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

P. S. A. P. B.