Sygn. akt. IV Ka 856/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Stanisław Jabłoński

Protokolant Katarzyna Wikiera

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2020 r.

sprawy B. B., c. S. i T. z domu (...)

urodzoną (...) we W.

obwinionej z art. 86 § 1 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej

z dnia 17 czerwca 2020 r. sygn. akt II W 1170/19

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  zasądza od obwinionej na rzecz oskarżyciela posiłkowego M. S. kwotę 840 (osiemset czterdzieści) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym;

III.  zwalnia obwinioną od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

SSO Stanisław Jabłoński