Sygn. akt IX U 180/19

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin–Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2020r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy G. F.

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S.

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

postanowił:

I.  na podstawie art. 235 2 § 1 pkt 5 k.p.c. pominąć wniosek dowodowy odwołującego się o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka J. F.;

II.  zamknąć rozprawę.

Sygn. akt IX U 180/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy G. F.

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S.

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

na skutek odwołania G. F. od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 25 lutego 2019 roku, znak ON. (...).1.256.2019.AR

oddala odwołanie.

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

3.(...)