Sygn. akt XIII Ga 839/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Tomasz Bajer

Sędziowie: Jolanta Jachowicz (spr.)

Marzena Eichstaedt

po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko B. J.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku

z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt V GC 1239/17

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od J. K. na rzecz B. J. kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Jolanta Jachowicz Tomasz Bajer Marzena Eichstaedt

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron.

6.11.2020r.