Sygn. akt: III Ca 1332/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa E. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 15 kwietnia 2019r., sygn. akt III C 444/19

I. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1. oddala powództwo;

2. nie obciąża powódki kosztami procesu należnymi stronie pozwanej;

II. nie obciąża powódki kosztami postępowania apelacyjnego należnymi stronie pozwanej.