Sygn. akt III Ca 457/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SędziaSO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2020 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko Poczcie Polskiej Spółce Akcyjnej z (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 20 grudnia 2018 r., sygn. akt IC 3187/18

1.oddala apelację;

2.zasądza od M. W. na rzecz Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej z (...) w W. kwotę 450 ( czterysta pięćdziesiąt ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.