Sygn. akt: III Ca 819/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko Z. S.

o zachowek

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 3 października 2018r., sygn. akt I C 139/17

I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 2. w ten sposób, że zasądzoną kwotę 13689,88 złotych obniża do kwoty (...),44 (sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem 44/100) złotych;

II. oddala apelację w pozostałym zakresie;

III. przyznaje i nakazuje wypłacić radcy prawnemu M. S.

ze Skarbu Państwa -Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi kwotę (...) (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych brutto tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;

IV. przyznaje i nakazuje wypłacić adwokatowi M. K. ze Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi kwotę (...) (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych) brutto tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.