Sygn. akt VIII U 2358/20

POSTANOWIENIE

Dnia 5 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Barbara Kempa

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy (...) Spółki Akcyjnej w Ł. i A. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z odwołania (...) Spółki Akcyjnej w Ł.

z udziałem A. G.

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 9 stycznia 2020 roku znak (...)- (...)

o podleganie ustawodawstwu polskiemu

oraz od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 27 stycznia 2020 roku znak (...)- (...)

o podleganie ustawodawstwu polskiemu

w przedmiocie wniosku pełnomocnika płatnika z dnia 23 października 2020 roku cofającym odwołanie

postanawia

1.umorzyć postępowanie w sprawie;

2. zasądzić od (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. kwotę 180 ( sto osiemdziesiąt) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

Sygn. akt VIII U 2358/20

Dnia 5 listopada 2020 roku

ZARZĄDZENIE

odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi (...) Spółki Akcyjnej r. pr. W. B. , pełnomocnikowi ZUS , A. G.

I.  odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi (...) Spółki Akcyjnej r. pr. W. B. ( bez pouczenia), i pełnomocnikowi ZUS ( bez pouczenia) , A. G. z pouczeniem, że postanowienie nie jest prawomocne, zaś strona, może je zaskarżyć w ten sposób, że:

1.  pisemne uzasadnienie postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie uzasadnienia, zgłoszony w terminie tygodnia, od dnia doręczenia postanowienia .

2.  strona może wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie , w terminie tygodniowym od doręczenia, stronie skarżącej, uzasadnienia postanowienia ;

3.  termin, o którym mowa w § 1 uważa się za zachowany także wtedy, gdy, przed jego upływem, strona wniosła zażalenie do Sądu drugiej instancji.