Sygn. akt XIII Ga 1031/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jolanta Jachowicz (spr.)

Sędziowie: Bartosz Kaźmierak

(del.) Magdalena Kowalska

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) (...) Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 7 maja 2019 roku, sygn. akt V GC 1943/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od (...)Spółki Akcyjnej w W. na rzecz (...) (...) Spółki Akcyjnej we W. kwotę 7.922 zł (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 lipca 2017 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz (...) (...) Spółki Akcyjnej we W. kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście) tytułem zwrotu kosztów procesu.

II.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz (...) (...) Spółki Akcyjnej we W. kwotę 1.297 zł (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postepowania apelacyjnego.

Jolanta Jachowicz Bartosz Kaźmierak Małgorzata Kowalska

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron.

13.11.2020r.