Sygn. akt XIII Ga 1045/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jolanta Jachowicz (spr.)

Sędziowie: Bartosz Kaźmierak

(del.) Magdalena Kowalska

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej (...) (...) w W. (poprzednio (...) Spółka Akcyjna w W.)

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 18 kwietnia 2019 roku, sygn. akt XII GC 181/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej (...) (...) w W. na rzecz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Jolanta Jachowicz Bartosz Kaźmierak Małgorzata Kowalska

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron.

13.11.2020r.