Sygn. akt III Ca 2034/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz ( spr. )

SO Renata Jagura

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. S.

przeciwko Z.P. sp. j. w Ł., S. P., R. P., (...) S.A. V. (...) w W. i Miastu Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 23 listopada 2018 roku, sygn. II C 205/15

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża powoda kosztami postępowania apelacyjnego.