Sygn. akt III Ca 804/19

III Cz 689/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2020r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant stażystka Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa A. J. i G. P.

przeciwko P. S. i J. W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 3 grudnia 2018 r., sygn. akt II C 183/16

oraz na skutek zażalenia powodów

na postanowienie o kosztach procesu zawartego w punktach 5, 7 i 8 wyroku

Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 3 grudnia 2018 r., sygn. akt II C 183/16

1.oddala apelację;

2. zasądza od P. S. na rzecz A. J. i G. P. kwoty po 1800 ( jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

3.przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi na rzecz radcy prawnego E. B. kwotę (...) ( jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć ) zł tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;

4.oddala zażalenie;

5.zasądza od A. J. i G. P. :

a. na rzecz J. W. kwoty po 92 ( dziewięćdziesiąt dwa)złote tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu w postępowaniu zażaleniowym,

b. na rzecz P. S. kwoty po 369 ( trzysta sześćdziesiąt dziewięć ) złotych tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu w postępowaniu zażaleniowym.