WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2020 r.

10.Sąd Okręgowy we Wrocławiu, III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marcin Sosiński

Protokolant: Kacper Gąsiorowski

11.Prokurator: Anna Kaniak

13.po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 5 listopada 2019r., 26 listopada 2019r., 12 grudnia 2019r., 16 stycznia 2020r., 18 lutego 2020r., 25 czerwca 2020r., 4 sierpnia 2020r. , 15 września 2020r.,13 października 2020, 04 grudnia 2020 i 10 grudnia 2020 r.

14.sprawy

1.  D. G. (1) z domu S.

16.córki K. i D. z domu K.

17.urodzonej (...) we W.

19. oskarżonej o to, że:

20.I. w dniu 12 września 2016 roku, we W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzieliła pomocy E. S. do wyłudzenia mienia znacznej wartości, w postaci udziału wynoszącego ½ części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu numer (...) o powierzchni 0,0600 ha, położonej we W. przy ulicy (...), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR 1 (...), o wartości 372.500,00 złotych na szkodę Z. S. (1), w ten sposób, że będąc notariuszem w Kancelarii Notarialnej (...) spółka cywilna we W., ulica (...) lok (...), nie dopełniła obowiązków wynikających z ustawy prawo o notariacie, a w szczególności obowiązku czuwania nad należnym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne, wynikającemu z art. 80 ust. 2 tej ustawy, podczas dokonywania czynności notarialnych przy sporządzaniu aktów notarialnych: Repertorium A numer (...) – umowy majątkowej małżeńskiej i Repertorium A (...)– umowy o dożywocie, zawartych pomiędzy Z. S. (1), a E. S., poprzez nienależyte zabezpieczenie praw Z. S. (1) i jego słusznego interesu, pomimo powzięcia wątpliwości co do jego zdolności do zrozumienia znaczenia podejmowanej czynności i niezdolności do złożenia oświadczenia woli, działając w ten sposób na szkodę interesu Z. S. (1) i interesu publicznego

21.tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

23.II. w okresie od dnia 23 listopada 2011 roku do dnia 04 marca 2015 roku, we W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzieliła pomocy innej ustalonej osobie, do przywłaszczenia praw majątkowych dotyczących nieruchomości w postaci niezabudowanych działek: o nr 75 o powierzchni 0,6300 ha, o wartości 50 000 złotych oraz działki o nr (...) o powierzchni 0,6500 ha o wartości łącznej nie niższej niż 189.000 złotych, położonych w miejscowości C., na szkodę G. S., w ten sposób, że będąc notariuszem w Kancelarii Notarialnej (...) Spółka Cywilna we W., przy ul. (...) lok. (...), nie dopełniła obowiązków wynikających z ustawy prawo o notariacie, a w szczególności obowiązku czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne, wynikającemu z art. 80 ust. 2 tej ustawy, podczas dokonywania czynności notarialnych przy sporządzaniu aktów notarialnych, w ten sposób, że pomimo świadomości, że J. M. (1) był umocowany przez G. S. do dysponowania jej częścią działki nr (...), bez upoważnienia do dalszego udzielania pełnomocnictw w tym zakresie, i nie posiadał pełnomocnictwa do rozporządzenia częścią działki nr (...), w części stanowiącej własność G. S.:

24.- w dniu 23 listopada 2011 roku, sporządziła akt notarialny rep. A nr (...), dotyczący udzielenia przez J. M. (1) pełnomocnictwa J. J. (1) między innymi do zawarcia w imieniu jego oraz G. S. umowy sprzedaży dwóch nieruchomości – działek stanowiących współwłasność J. M. (1) i G. S., oznaczonych nr (...),

25.- w dniu 23 listopada 2011 roku, sporządziła akt notarialny rep. A nr (...), dotyczący przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w postaci między innym działek nr (...), stanowiących własność J. M. (1) oraz G. S., na mocy którego J. M. (1) działając w imieniu swoim oraz G. S. zobowiązał się do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz J. J. (1),

26.- w dniu 04 marca 2015 roku sporządziła akt notarialny rep. A nr (...), dotyczący umowę sprzedaży nieruchomości – na mocy której J. J. (1) będąc wadliwie umocowanym pełnomocnictwem z aktu notarialnego z dnia 23 listopada 2011 roku, rep. A nr (...)działając w imieniu nie żyjącego J. M. (1) i G. S. oraz działając w imieniu własnym, nabył między innymi działki nr (...), stanowiące współwłasność J. M. (1) i G. S. oraz działki nr (...) stanowiące własność J. M. (1), za łączną kwotę 189 000 zł, przy czym działki nr (...) w części stanowiącej własność G. S., wbrew jej wiedzy i woli, działając w ten sposób na szkodę interesu G. S. i interesu publicznego,

27.tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 284 § 1 k.k. i art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k.

2.  E. P. (1)

29.córki E. i I. z domu D.

30.urodzonej (...) w (...)

31. oskarżonej o to, że:

32.III. w dniu 12 września 2016 roku, we W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła Z. S. (2) do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem w postaci prawa własności do ½ części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr (...) o powierzchni 0,0600 ha, położonej we W. przy ulicy (...), o wartości 327.500 zł, tj. mienia znacznej wartości, poprzez zawarcie ze Z. S. (2) przed notariuszem D. G. (2) w Kancelarii Notarialnej (...) spółka cywilna we W., ulica (...) lok (...), w formie aktów notarialnych umowy majątkowej małżeńskiej (Repertorium A numer (...)) i umowy o dożywocie (Repertorium A numer (...)), wykorzystując jego niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania, wynikającą z zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzeń pamięci i orientacji,

33.tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

36.******************

I.  uznaje oskarżoną D. G. (2) za winną tego, że, jako notariusz, w dniu 12 września 2016 roku w Kancelarii Notarialnej we W., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej tj. uzyskania wynagrodzenia za czynności notarialne , przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że dokonała dwóch czynności notarialnych, tj. umowy majątkowej małżeńskiej, rep. A nr (...)oraz umowy dożywocia, rep. A nr (...), na mocy których Z. S. (1) dokonał rozporządzenia swoim mieniem w postaci prawa własności do ½ części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr (...) o powierzchni 0,0600 ha, położonej we W. przy ulicy (...), o wartości 327.500 zł na rzecz E. P. (1), znajdując się w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, naruszając zakaz wyrażony w art. 86 ustawy - Prawo o notariacie, czym działała na szkodę Z. S. (1), tj. popełnienia czynu z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 231 § 2 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  oskarżoną D. G. (2) uniewinnia od popełnienia czynu opisanego w punkcie II. części wstępnej wyroku;

III.  uznaje oskarżoną E. P. (2) za winną popełnienia zarzucanego czynu, opisanego w pkt III. części wstępnej wyroku, tj. przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec D. G. (2) na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

V.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec E. P. (1) na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

VI.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżoną D. G. (2) do informowania sądu o przebiegu okresu próby;

VII.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżoną E. P. (2) do informowania sądu o przebiegu okresu próby;

VIII.  na podstawie art. 72 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonej E. P. (1) obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz oskarżycielki posiłkowej B. Ś. (1) kwoty 372.500 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych);

IX.  na podstawie art. 45 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonej D. G. (2) środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z popełnionego przestępstwa w kwocie 1330 zł (tysiąc trzysta trzydzieści złotych);

X.  zasądza od oskarżonych solidarnie na rzecz oskarżycielki posiłkowej B. Ś. (1) kwotę 3000 zł (trzy tysiące złotych) tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie;

XI.  obciąża oskarżone kosztami sądowymi na nie przypadającymi oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych obciąża oskarżonych opłatą sądową:

-

D. G. (2) w kwocie 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych)

-

E. P. (2) w kwocie 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych).

Sędzia Marcin Sosiński

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 192/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

D. G. (2)

Czyn przypisany w punkcie I. wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.1. W dniu 12 września 2016 roku Z. S. (1) przybył wraz z E. P. (2) do Kancelarii Notarialnej D. G. (2) S. K. we W. przy ul. (...) lok. (...).

Częściowo wyjaśnienia D. G. (2)

308-310, 505-507, 512-521, 885-887

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.2. W ww. dniu D. G. (2) dokonała dwóch czynności notarialnych z udziałem Z. S. (1) – tj. sporządziła w formie aktu notarialnego umowę majątkową małżeńską, rep. A nr (...) oraz umowę dożywocia, rep. A nr (...), na mocy których Z. S. (1) dokonał rozporządzenia swoim mieniem w postaci prawa własności do ½ części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr (...) o powierzchni 0,0600 ha, położonej we W. przy ulicy (...), o wartości 327.500 zł na rzecz E. P. (1)

Częściowo wyjaśnienia D. G. (2)

308-310, 505-507, 512-521, 885-887

Akt notarialny z dnia 12 września 2016r., rep A nr (...) – umowa majątkowa małżeńska

707

Akt notarialny z dnia 12 września 2016r., rep A nr (...) – umowa o dożywocie

703-706

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.3. W trakcie dokonywania czynności notarialnych Z. S. (1) znajdował się w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, wynikającym z zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzeń pamięci i orientacji. Z. S. (1) nie posiadał zdolności do rozumienia znaczenia i treści podejmowanych czynności prawnych. Stan ten dawał podstawy do powzięcia przez D. G. (2) wątpliwości co do zdolności Z. S. (1) do czynności prawnych.

Opinia sądowo – psychiatryczna dot. Z. S. (1)

103-119, 422-423,958v-962

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.4. D. G. (2) sporządziła ww. akty notarialne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. uzyskania wynagrodzenia za dokonane czynności notarialne. Wynagrodzenie za sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej wynosiło 1130 zł netto, a za sporządzenie umowy dożywocia – 200 zł netto, tj. łącznie 1330 zł netto.

Akt notarialny z dnia 12 września 2016r., rep A nr (...)– umowa majątkowa małżeńska

707

Akt notarialny z dnia 12 września 2016r., rep A nr (...)– umowa o dożywocie

703-706

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

2.

D. G. (2)

Czyn zarzucany w punkcie II. aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.5. Pełnomocnictwem z dnia 12 lipca 2006r. G. S. udzieliła swojemu byłemu mężowi J. M. (1) pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością położoną przy ul. (...) w C., w tym do jej sprzedaży. Pełnomocnictwo nie uprawniało do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Częściowo zeznania świadka G. S.

229-230, 893-894

Dokumenty złożone przy sporządzaniu aktów notarialnych rep. A nr (...) i rep. A nr (...), w tym pełnomocnictwo z dnia 12 lipca 2006r.

288

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.6. G. S. w momencie podpisywania pełnomocnictwa z dnia 12 lipca 2006r. nie wiedziała, ile działek znajduje się w KW nr (...) ani czy obie działki leżą przy ul. (...), a wszelkie dokumenty podpisywała pod dyktando męża.

Częściowo zeznania świadka G. S.

229-230, 893-894

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.7. W dniu podpisywania pełnomocnictwa, tj. 12 lipca 2006r. księga wieczysta nr KW (...) obejmowała działkę gruntu nr (...).

Odpis zupełny księgi wieczystej nr (...)

258-261, 605-618

Odpis zupełny księgi wieczystej nr (...)

262-265, 544-558, 573-587

Odpis zupełny księgi wieczystej nr (...)

266-269, 529-543, 588-604

Dokumenty stanowiące podstawę wpisów w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku nr (...), (...), (...)

662-685

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.8. W dniu 23 listopada 2011 roku D. G. (2) sporządziła akt notarialny rep. A nr (...) – pełnomocnictwo udzielone przez J. J. (2) A. J. między innymi do zawarcia w imieniu jego oraz G. S. umowy sprzedaży dwóch nieruchomości – działek stanowiących współwłasność J. M. (1) i G. S., oznaczonych nr (...).

Akt notarialny rep. A nr (...) - pełnomocnictwo udzielone J. J. (1) przez J. M. (1) w dniu 23 listopada 2011 roku

289

Zeznania świadka J. J. (1)

182-183, 915-918

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.9. W dniu 23 listopada 2011 roku D. G. (2) sporządziła akt notarialny rep. A nr (...) – przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w postaci między innym działek nr (...), stanowiących własność J. M. (1) oraz G. S., na mocy której J. M. (1) działając w imieniu swoim oraz G. S. zobowiązał się do przeniesienia własności nieruchomości na rzecz J. J. (1).

Akt notarialny rep. A nr (...) - przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości zawarta między J. M. (1) a J. J. (1) w dniu 23 listopada 2011 roku

289

Zeznania świadka J. J. (1)

182-183, 915-918

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.10. W dniu 04 marca 2015 roku D. G. (2) sporządziła akt notarialny rep. A nr (...) - umowę sprzedaży nieruchomości, na mocy której J. J. (1) działając w imieniu nie żyjącego J. M. (1) i G. S. oraz działając w imieniu własnym, nabył między innymi działki nr (...), stanowiące współwłasność J. M. (1) i G. S. oraz działki nr (...) stanowiące własność J. M. (1), za łączną kwotę 189 000 zł.

Akt notarialny rep. A nr (...) - umowa sprzedaży z dnia 04 marca 2015 roku zawarta między J. M. (1) a J. J. (1)

194-197

Zeznania świadka J. J. (1)

182-183, 915-918

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

3.

E. P. (2)

Czyn przypisany w punkcie III. wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.11. W dniu 12 września 2016r. E. P. (2) udała się wraz z mężem Z. S. (1) do Kancelarii Notarialnej (...) Spółka Cywilna we W., przy ul. (...) lok. 15-16 w celu podpisania dwóch umów – umowy majątkowej małżeńskiej, ustanawiającej między małżonkami rozdzielność majątkową, oraz umowy dożywocia, na mocy której Z. S. (1) dokonał rozporządzenia swoim mieniem w postaci prawa własności do ½ części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr (...) o powierzchni 0,0600 ha, położonej we W. przy ulicy (...), o wartości 327.500 zł.

Częściowo wyjaśnienia E. P. (1)

565, 890-892

Akt notarialny z dnia 12 września 2016r., rep A nr (...) – umowa majątkowa małżeńska

707

Akt notarialny z dnia 12 września 2016r., rep A nr (...) – umowa o dożywocie

703-706

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.12. W dniu 12 września 2016r. Z. S. (1) z powodu organicznego uszkodzenia i dysfunkcji mózgu w przebiegu zmian nowotworowych przerzutowych, znajdował się w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Występowały u niego zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia pamięci i orientacji. Nie posiadał zdolności do rozumienia znaczenia i treści podejmowanych czynności prawnych. E. P. (2) była świadoma stanu psychicznego swojego męża.

Dokumentacja medyczna Z. S. (1)

38, 45, 46, 75-76, 87, 492

Opinia sądowo –psychiatryczna dot. Z. S. (1)

103-119, 422-423,958v-962,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.13. Z. S. (1) był osobą schorowaną, w roku 1999 przeszedł wylew krwi do mózgu, wykonano mu klipsowanie tętniaka. W dniu 15 września 2016 roku zostały przyjęty na oddział neurologiczny z rozpoznaniem zmian o charakterze przerzutów do (...). Objawy chorobowe występowały u niego od 11 września 2016r. Podczas pobytu w szpitalu podjął próbę samobójczą.

Dokumentacja medyczna Z. S. (1)

38, 45, 46, 75-76, 87, 492

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.14. Przed 12 września 2016 roku u Z. S. (1) występowały widoczne dla osób trzecich zaburzenia pamięci i orientacji. Mylił osoby, nie pamiętał faktu, iż jego córka przebywała wówczas w (...), wskazywał, iż obawia się o swoje życie. Z. S. (1) zmarł w dniu 24 listopada 2016r.

zeznania świadka B. Ś. (1)

15-16, 77-78, 362, 920-924

Zeznania świadka R. Ś.

297-298, 363, 898-901

Zeznania świadka M. H.

300-301, 896-894

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.15. E. P. (2) i Z. S. (1) byli małżeństwem od 1998. Z. S. (1) w 2001 roku zgłosił się do biegłego medyka sądowego podając, iż został pobity przez żonę. Stwierdzono u niego wówczas liczne otarcia naskórka, obrzęk nasady nosa, bóle i zawroty głowy.

Odpis skrócony aktu małżeństwa E. P. (1) i Z. S. (1)

708

Zaświadczenia lekarskie sporządzone przez lek. (...). J. D. w sierpniu 2011 roku

844-845

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.16. W roku 2005 roku Z. S. (3) nawiązał kontakt ze swoją córką B. Ś. (1). Pokrewieństwo to zostało potwierdzone badaniami genetycznymi w roku 2006. Następnie Z. S. (3) przeprowadził się wraz z żoną do W., aby być bliżej córki, jednakże utrzymywał w tajemnicy przed E. P. (2) fakt, że B. Ś. (1) jest jego córką.

Zeznania świadka B. Ś. (1)

15-16, 77-78, 362, 920-924

Zeznania świadka R. Ś.

297-298, 363, 898-901

Odpis księgi wieczystej (...)

708

Akt notarialny rep. A nr (...) – umowa sprzedaży nieruchomości zawarta między A. i E. M. a E. S. i Z. S. (1)

717-720

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.17. Testamentem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 21 stycznia 2014 roku, rep. A nr (...) w Kancelarii Notarialnej we W. przy ul. (...) przed notariuszem W. N. Z. S. (1) powołał do całości spadku swoją córkę B. Ś. (1), wydziedziczając tym samym swoich synów oraz żonę E. P. (2). W 2015 roku upoważnił B. Ś. (1) do swojego konta w banku (...).

Akt notarialny rep. A nr (...) – testament Z. S. (1)

7-9

Aneks do umowy bankowej z (...) Bank (...) z 05 maja 2015 roku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.18. Przed śmiercią Z. S. (1) przekazał B. Ś. (1) walizkę z dokumentami, zawierającą między innymi jego dokumentację medyczną, sporządzoną po pobiciu przez żonę w 2001 roku, dokumenty dotyczące pożyczek, jakich udzielił synowi E. P. (1). Jednocześnie prosił, aby walizka została otworzona dopiero po jego śmierci.

Zeznania świadka B. Ś. (1)

15-16, 77-78, 362, 920-924

Zeznania świadka R. Ś.

297-298, 363, 898-901

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.19 Z. Ś. w roku 1999, na mocy umowy darowizny, przekazał E. P. (1) dom położony w K.. W późniejszych latach udzielił jej synowi pożyczki.

Akt notarialny rep. A nr (...) – umowa darowizny nieruchomości położonej w K., zawarta pomiędzy E. P. (2) a Z. S. (1) wraz z aneksem z dnia 09.02.2000 r., rep. A nr (...)

10-12

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

D. G. (2)

Czyn przypisany w punkcie I. wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.1. Dokonując czynności notarialnych w dniu 12 września 2016 roku D. G. (2) działała w porozumieniu z E. P. (2), udzielając jej tym samym pomocy w doprowadzeniu Z. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Częściowo wyjaśnienia E. P. (1)

565, 890-892

Częściowo wyjaśnienia D. G. (2)

308-310, 505-507, 512-521, 885-887

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

2.

D. G. (2)

Czyn zarzucany w punkcie II. aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.2. Pełnomocnictwo z dnia 12 lipca 2006 roku obejmowało jedynie działkę nr (...).

Częściowo zeznania G. S.

229-230, 893-894

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.3. Pełnomocnictwo udzielone w dniu 23 listopada 2011 w formie aktu notarialnego, rep. A nr (...) przed notariusz D. G. (2) jest dalszym pełnomocnictwem w stosunku do pełnomocnictwa z dnia 12 lipca 2006 roku.

Częściowo zeznania G. S.

229-230, 893-894

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.4. Dokonując czynności notarialnych w okresie od 23 listopada 2011 roku do 04 marca 2015 roku D. G. (2) działała w porozumieniu z inną ustaloną osobą, udzielając jej tym samym pomocy w przywłaszczeniu mienia należącego do G. S..

Częściowo wyjaśnienia D. G. (2)

308-310, 505-507, 512-521, 885-887

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

3.

E. P. (2)

Czyn przypisany w punkcie III. wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.5. E. P. (2) dokonała czynności notarialnych w dniu 12 września 2016r. z inicjatywy Z. S. (1).

Częściowo wyjaśnienia E. P. (1)

565, 890-892

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.6. W dniu 12 września 2016r. roku Z. S. (1) był w pełni sił umysłowych, a jego stan psychiczny pozwalał mu na podejmowanie świadomych decyzji i zrozumienie dokonywanych czynności prawnych.

Częściowo wyjaśnienia E. P. (1)

565, 890-892

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.14.

1.1.16.

1.1.18

Zeznania świadka B. Ś. (1)

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka w całości. Świadek przedstawił spójny i logiczny obraz zdarzeń, znajdujący ponadto potwierdzenie w dowodach z dokumentów, a także w zeznaniach świadków R. Ś. i M. H.. Podkreślenia wymaga, iż świadek posiadała stały i bliski kontakt z Z. S. (1). Okoliczności dotyczące stanu psychicznego Z. S. (1) znalazły pełne odzwierciedlenie w opinii sądowo – psychiatrycznej.

Jednocześnie brak było podstaw do odmowy obdarzenia walorem wiarygodności ww. zeznań.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

Zeznania świadka J. J. (1)

Zeznania świadka zasługują na wiarę, gdyż znajdują odzwierciedlenie w pozostałym materiale dowodowym. Sąd nie znalazł powodów do ich zakwestionowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.5.

1.1.6.

Częściowo zeznania świadka G. S.

Zeznania świadka zasługują na wiarę w zakresie, w jakim opisywała okoliczności podpisania pełnomocnictwa z dnia 12 lipca 2006r., gdyż znajdują odzwierciedlenie w pozostałym materiale dowodowym.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.14.

1.1.16.

1.1.18.

Zeznania świadka R. Ś.

Zeznania świadka zasługują na wiarę, gdyż znajdują odzwierciedlenie w pozostałym materiale dowodowym. Sąd nie znalazł powodów do ich zakwestionowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.14

Zeznania świadka M. H.

Zeznania świadka zasługują na wiarę, gdyż znajdują odzwierciedlenie w pozostałym materiale dowodowym. Sąd nie znalazł powodów do ich zakwestionowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.

1.1.2.

Częściowo wyjaśnienia D. G. (2)

Wyjaśnienia oskarżonej zasługiwały na wiarę w zakresie, w jakim wskazywała ona, że sporządziła akty notarialne objęte stawianymi jej zarzutami, tj. akty notarialne z dnia 12 września 2016r. z udziałem Z. S. (4), akty notarialne z dnia 23 listopada 2011 roku z udziałem J. M. (1) i J. J. (1) oraz akt notarialny z 04 marca 2015r. z udziałem J. J. (1). Jednocześnie Sąd dał wiarę oskarżonej co do braku jakiegokolwiek wcześniejszego porozumienia między nią a E. P. (2), a także między nią a J. M. (1) co do działania na szkodę osób pokrzywdzonych. W pozostałym zakresie Sąd odmówił ww. wyjaśnieniom waloru wiarygodności.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.11

Częściowo wyjaśnienia E. P. (1)

Wyjaśnienia zasługiwały na wiarę w zakresie, w jakim oskarżona wskazywała, iż w dniu 12 września 2016r. udała się wraz z mężem do Kancelarii Notarialnej. W pozostałym zakresie Sąd odmówił ww. wyjaśnieniom waloru wiarygodności.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.17.

Akt notarialny rep. A nr (...) – testament Z. S. (1)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.17.

Aneks do umowy bankowej z (...) Bank (...) z 05 maja 2015 roku

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.19.

Oświadczenia o udzielonych przez Z. S. (1) pożyczkach

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Oskarżona oświadczyła, iż pod dokumentem widnieje jej podpis.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.19.

Akt notarialny rep. A nr (...) – umowa darowizny nieruchomości położonej w K. zawarta pomiędzy E. P. (2) a Z. S. (1) wraz z aneksem z dnia 09.02.2000 r., rep. A nr (...)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.16.

Odpis księgi wieczystej (...)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.16

Akt notarialny rep. A nr (...) – umowa sprzedaży nieruchomości zawarta między A. i E. M. a E. S. i Z. S. (1)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.2.

1.1.4.

1.1.11

Akt notarialny rep. A nr (...) – umowa o dożywocie zawarta pomiędzy E. P. (2) a Z. S. (1)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.2.

1.1.4.

1.1.11

Akt notarialny rep. A nr (...) – umowa majątkowa małżeńska między Z. S. (1) a E. P. (2)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.15.

Skrócony odpis małżeństwa E. P. (1) i Z. S. (1)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.12.

1.1.13.

Dokumentacja medyczna Z. S. (1)

Brak podstaw do podważenia dokumentacji. Dokumentacja został sporządzona przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.15.

Zaświadczenia lekarskie, sporządzone przez lek. (...). J. D. w sierpniu 2001 roku.

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.3.

1.1.12

Opinia sądowo – psychiatryczna dotycząca Z. S. (1)

Opinia jest jasna, wewnętrznie niesprzeczna oraz pełna, sporządzona została przez uprawnione osoby, a zatem brak jest podstaw do odmówienia jej wiarygodności.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.10.

Akt notarialny rep. A nr (...) - umowa sprzedaży z dnia 04 marca 2015 roku zawarta między J. M. (1) a J. J. (1)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.8.

Akt notarialny rep. A nr (...) - pełnomocnictwo udzielone J. J. (1) przez J. M. (1) w dniu 23 listopada 2011 roku

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.9.

Akt notarialny rep. A nr (...) - przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości zawarta między J. M. (1) a J. J. (1) w dniu 23 listopada 2011 roku

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.7.

Odpis zupełny księgi wieczystej nr (...)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.7.

Odpis zupełny księgi wieczystej nr (...)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.7.

Odpis zupełny księgi wieczystej nr (...)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.5.

Dokumenty złożone przy sporządzaniu aktów notarialnych rep. A nr (...) i rep. A nr (...) w dniu 23 listopada 2011 roku

Brak podstaw do podważenia dokumentów. Dokumenty zostały sporządzone przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.7.

Dokumenty stanowiące podstawę wpisów w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku nr (...), (...), (...)

Brak podstaw do podważenia dokumentów. Dokumenty zostały sporządzone przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Dane o karalności D. G. (2)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Opinia sądowo – psychiatryczna dot. D. G. (2)

Opinia jest jasna, wewnętrznie niesprzeczna oraz pełna, sporządzona została przez uprawnione osoby, a zatem brak jest podstaw do odmówienia jej wiarygodności.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Dane osobopoznawcze E. P. (1)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Dane o karalności E. P. (1)

Brak podstaw do podważenia dokumentu. Dokument został sporządzony przez uprawniony do tego podmiot, w ramach przysługujących mu kompetencji. Ponadto treść i autentyczność dokumentu nie była kwestionowana przez strony postępowania.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1.

1.2.4.

Częściowo wyjaśnienia D. G. (2)

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonej w zakresie, w jakim wskazywała ona, iż w dniu 12 września 2016r. Z. S. (1) znajdował się w pełni władz umysłowych, a jego zachowanie nie budziło wątpliwości co do zdolności rozumienia znaczenia i treści podejmowanych czynności prawnych. W tym zakresie zeznania pozostają w sprzeczności zarówno z opinią sądowo – psychiatryczną wydaną na podstawie niebudzącej wątpliwości i niekwestionowanej dokumentacji medycznej, jak i zeznaniami świadków mających bezpośredni kontakt ze Z. S. (1) w okresie poprzedzającym podpisanie aktów notarialnych, tj. B. Ś. (1), R. Ś. i M. H..

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1.

1.2.5.

1.2.6.

Częściowo wyjaśnienia E. P. (1)

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonej w zakresie, w jakim wskazywała ona, iż dokonanie czynności notarialnych w dniu 12 września 2016r. było pomysłem jej męża, który miał wówczas znajdować się w dobrym stanie psychicznym. Podobnie jak wyjaśnienia D. G. (2), także i te wyjaśnienia pozostają w sprzeczności zarówno z opinią sądowo – psychiatryczną wydaną na podstawie niebudzącej wątpliwości i niekwestionowanej dokumentacji medycznej, jak i zeznaniami świadków mających bezpośredni kontakt ze Z. S. (1) w okresie poprzedzającym podpisanie aktów notarialnych, tj. B. Ś. (1), R. Ś. i M. H.. Jednocześnie, jako niewiarygodne Sąd ocenił wyjaśnienia oskarżonej, w których opisywała swoje małżeństwo. Z zaświadczeń lekarskich oraz relacji świadka B. Ś. (1) wynikało bowiem, iż między oskarżoną a jej mężem dochodziło do częstych konfliktów, a Z. S. (1) określał ją jako „niedobrą kobietę”.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.2.

1.2.3.

Częściowo zeznania G. S.

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka w zakresie, w jakim wskazywała ona, iż pełnomocnictwo z dnia 12 lipca 2006r. nie obejmowało działki nr (...). W sprzeczności z ww. zeznaniami pozostaje zarówno treść samego pełnomocnictwa, jak i odpisy ksiąg wieczystych nr (...).

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka J. Ś.

Świadek nie posiadał wiedzy o faktach istotnych z punktu widzenia niniejszego postępowania, tj. o faktycznym zakresie pełnomocnictwa z dnia 12 lipca 2006r. W związku z powyższym jego zeznania Sąd ocenił jako niemające znaczenia dla niniejszego postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka B. Ś. (2)

Świadek nie posiadał wiedzy o faktach istotnych z punktu widzenia niniejszego postępowania, tj. o faktycznym zakresie pełnomocnictwa z dnia 12 lipca 2006r. W związku z powyższym jej zeznania Sąd ocenił jako niemające znaczenia dla niniejszego postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka C. Ś.

Świadek nie posiadał wiedzy o faktach istotnych z punktu widzenia niniejszego postępowania, tj. o faktycznym zakresie pełnomocnictwa z dnia 12 lipca 2006r. W związku z powyższym jej zeznania Sąd ocenił jako niemające znaczenia dla niniejszego postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka R. N.

Zeznania świadka nie pozostają w związku ze stawianymi oskarżonym zarzutami. Świadek nabył dom objęty umową o dożywocie z dnia 12 września 2016r. rep. A nr (...), jednakże podawane przez niego okoliczności te nie mają znaczenia dla niniejszego postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka J. M. (2)

Świadek nie posiadał wiedzy o faktach istotnych z punktu widzenia niniejszego postępowania, tj. o faktycznym zakresie pełnomocnictwa z dnia 12 lipca 2006r. W związku z powyższym jego zeznania Sąd ocenił jako niemające znaczenia dla niniejszego postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka J. M. (3)

Świadek nie posiadał wiedzy o faktach istotnych z punktu widzenia niniejszego postępowania, tj. o faktycznym zakresie pełnomocnictwa z dnia 12 lipca 2006r. W związku z powyższym jej zeznania Sąd ocenił jako niemające znaczenia dla niniejszego postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka J. B.

Świadek nie posiadał wiedzy o faktach istotnych z punktu widzenia niniejszego postępowania, tj. o faktycznym zakresie pełnomocnictwa z dnia 12 lipca 2006r. W związku z powyższym jej zeznania Sąd ocenił jako niemające znaczenia dla niniejszego postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka J. W.

Świadek nie posiadał wiedzy o faktach istotnych z punktu widzenia niniejszego postępowania, tj. o faktycznym zakresie pełnomocnictwa z dnia 12 lipca 2006r. W związku z powyższym jego zeznania Sąd ocenił jako niemające znaczenia dla niniejszego postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka H. N.

Zeznania świadka nie pozostają w związku ze stawianymi oskarżonym zarzutami. Świadek nabył należący do E. P. (1) dom w K., który wcześnie został jej darowany przez Z. S. (1), jednakże fakty te nie mają znaczenia dla niniejszego postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Historia rachunku J. M. (1) prowadzona w banku (...)

Dokumenty nie mają waloru dowodowego z punktu widzenia zarzutu stawianego D. G. (2).

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Akt notarialny rep. A nr (...) – umowa sprzedaży zawarta między E. P. (2) a R. N.

Dokumenty te nie stanowią dowodu na zaistnienie faktów istotnych z punktu widzenia niniejszego postępowania. Fakt, iż oskarżona sprzedała dom przy ul. (...) we W. w 2017 pozostaje bez znaczenia dla stawianego jej zarzutu.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Protokół oględzin akt PR 2350.2018 i PR 1 Ds.375.2018 Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu

Dokumenty te nie stanowią dowodu na zaistnienie faktów istotnych z punktu widzenia niniejszego postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wydruk repertorium A z dnia 7 września 2016r.

Dokumenty te nie stanowią dowodu na zaistnienie faktów istotnych z punktu widzenia niniejszego postępowania.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka K. B.

Sąd zeznania te ocenił jako nieprzydatne dla stwierdzenia stanu psychicznego Z. S. (1) w dniu 12 września 2016r. Świadek miał znikomy kontakt ze Z. S. (1), wynikający jedynie ze stosunków sąsiedzkich. Świadek nie posiadał wiedzy na temat czynności notarialnych z dnia 12 września 2016r.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka I. G.

Zeznania nie zasługują na walor wiarygodności, gdyż opisywany przez świadka stan psychiczny Z. S. (1) pozostaje w oczywistej sprzeczności z opinią sądowo – psychiatryczną oraz dokumentacją medyczną.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka W. F.

Sąd zeznania te ocenił jako nieprzydatne dla stwierdzenia stanu psychicznego Z. S. (1) w dniu 12 września 2016r. Mimo, iż świadek przebywał wówczas w domu we W., to nie posiada wiedzy specjalistycznej pozwalającej rzetelnie ocenić stan zdrowia Z. S. (1). Jednocześnie, opisywany przez świadka stan psychiczny Z. S. (1) pozostaje w oczywistej sprzeczności z opinią sądowo – psychiatryczną oraz dokumentacją medyczną.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka H. W.

Zeznania nie zasługują na walor wiarygodności, gdyż opisywany przez świadka stan psychiczny Z. S. (1) pozostaje w oczywistej sprzeczności z opinią sądowo – psychiatryczną oraz dokumentacją medyczną.

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania świadka M. P.

Zeznania nie zasługują na walor wiarygodności, gdyż opisywany przez świadka stan psychiczny Z. S. (1) pozostaje w oczywistej sprzeczności z opinią sądowo – psychiatryczną oraz dokumentacją medyczną.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

III.

E. P. (2)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

E. P. (2) ma (...), posiada wykształcenie wyższe. Z zawodu była (...), obecnie utrzymuje się z emerytury w wysokości 1320 zł. Jest wdową, posiada dwoje dzieci. Posiada samochód marki F. (...) r.prod. 2017 o wartości 45.000 zł. Nie była leczona psychiatrycznie, neurologicznie, odwykowo.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż oskarżona swoim działaniem wypełniła znamiona czynu z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Do znamion oszustwa z art. 286 § 1 k.k. należy doprowadzenie osoby trzeciej do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem między innymi w sytuacji, gdy znajduje się ona w stanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Sprawca musi z zamiarem bezpośrednim kierunkowym – tj. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

Art. 294 § 1 k.k. przewiduje zaś obostrzenie odpowiedzialności w przypadku, gdy oszustwo dokonanie zostało w stosunku do mienia znacznej wartości, tj. w myśl art. 115 §5 k.k. przekraczającym 200.000zł.

Jak wynika z przeprowadzonych w sprawie dowodów, w dniu 12 września 2016r. oskarżona E. P. (2) zawarła ze swoim mężem dwie umowy:

- umowę majątkową małżeńską, na mocy której miedzy małżonkami ustanowiony został ustrój rozdzielności majątkowej; a następnie

- umowę dożywocia, na mocy której Z. S. (1) dokonał rozporządzenia swoim mieniem w postaci prawa własności do ½ części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr (...) o powierzchni 0,0600 ha, położonej we W. przy ulicy (...), o wartości 372.500 zł na rzecz E. P. (1).

W dniach poprzedzających podpisanie umowy Z. S. (1) miał kłopoty z pamięcią, zaburzenia orientacji, kontakt z nim był utrudniony. W dniu podpisywania umowy z powodu organicznego uszkodzenia i dysfunkcji mózgu w przebiegu zmian nowotworowych przerzutowych, znajdował się w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Występowały u niego zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia pamięci i orientacji. Nie posiadał zdolności do rozumienia znaczenia i treści podejmowanych czynności prawnych. Oskarżona, jako osoba stale zamieszkująca ze Z. S. (1), z pewnością miała świadomość jego stanu psychicznego.

Jednocześnie, nie sposób w niniejszej sprawie pominąć relacji, jaka łączyła oskarżoną z jej mężem. Z całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż małżeństwo E. P. (1) i Z. S. (4) wyglądało zgoła inaczej, niż przedstawiała je w swoich wyjaśnieniach oskarżona. Przykładowo, w 2001 roku Z. S. (1) został pobity przez żonę, zaś w kolejnych latach ukrywał przed nią fakt, iż ma dorosłą córkę. Jednocześnie, w obawie przed żoną przechowywał ważne dla niego dokumenty w domu B. Ś. (1). Należy także zważyć, iż rozporządzenie mieniem z dnia 12 września 2016r. nie było pierwszym, jakiego Z. S. (1) dokonał na rzecz E. P. (1). W przeszłości bowiem darował jej nieruchomość położony w K. w zamian za służebność osobistą mieszkania. W rozmowach z córką pokrzywdzony wskazywał, iż został przez żonę oszukany w związku z darowizną ww. domu, gdyż E. P. (2), nie zważając na ustanowioną służebność, dom ten sprzedała osobom trzecim.

Jednocześnie, Z. S. (1) w latach 2014 – 2015, kiedy to jeszcze nie cierpiał na chorobę nowotworową, podejmował działania w celu przekazania swojego majątku nie żonie, lecz córce B. Ś. (1) – testamentem sporządzonym w 2014r. powołał ją do całości spadku, a w 2015 roku upoważnił do swojego konta bankowego.

Z tak opisanego stanu faktycznego sprawy wynika iż oskarżona, chcąc mieć pewność, iż po śmierci męża stanowiący ich własność dom nie przejdzie na osoby trzecie, wykorzystując fakt, iż nie był w stanie podjąć świadomej decyzji i nie rozumiał sensu dokonywanych czynności prawnych, doprowadziła go najpierw do ustanowienia rozdzielności majątkowej, a następnie do przepisania na nią jego udziału w domu położonym przy ul. (...) we W. o wartości 372.500 zł, działając tym samym na jego szkodę, a w konsekwencji na szkodę jego jedynej spadkobierczyni – B. Ś. (1).

Tym samym, swoim działaniem wypełniła znamiona czynu z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

I.

D. G. (2)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

D. G. (2) ma (...), posiada wykształcenie wyższe, z zawodu była (...). Jest mężatką, posiada dwoje dzieci. Nie posiada majątku. Przed wniesieniem aktu oskarżenia nie karana. Obecnie leczy się na depresje.

Sąd przypisał oskarżonej popełnienie czynu z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., eliminując jednocześnie kwalifikacje prawną z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.

Do znamion czynu z art. 231 § 2 k.k. należy przekroczenie uprawnień przez osobę będącą funkcjonariuszem publicznym, która działa przy tym na szkodę interesu prywatnego lub publicznego. Jednocześnie, sprawca musi działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

W ocenie Sądu ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w sposób jednoznacznie wynika, iż oskarżona przekroczyła swoje uprawnienia, dokonując czynności notarialnej wbrew zakazowi z art. 86 ustawy – Prawo o notariacie. Zgodnie z powołanym przepisem, notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.

Jak udowodniono w toku postępowania, w dniu 12 września 2016 roku, tj. w dniu sporządzenia przez oskarżoną czynności notarialnych z udziałem Z. S. (1), z powodu organicznego uszkodzenia i dysfunkcji mózgu w przebiegu zmian nowotworowych przerzutowych, znajdował się on w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Występowały u niego zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia pamięci i orientacji. Nie posiadał zdolności do rozumienia znaczenia i treści podejmowanych czynności prawnych. Mając na uwadze, iż w tym dniu kontakt ze Z. S. (1) mógł być co najwyżej prosty, a zaburzenia jego funkcji poznawczych były zauważalne dla osób uczestniczących w czynności prawnej, uznać należy, iż oskarżona powinna odstąpić od dokonania z jego udziałem czynności notarialnych.

Tym czasem D. G. (2), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. wynagrodzenia za sporządzenie aktów notarialnych, wbrew zakazowi z ww. art. 86 ustawy – Prawo o notariacie sporządziła dwa aktu notarialne:

- umowę majątkową małżeńską, na mocy której miedzy małżonkami ustanowiony został ustrój rozdzielności majątkowej; a następnie

- umowę dożywocia, na mocy której Z. S. (1) dokonał rozporządzenia swoim mieniem w postaci prawa własności do ½ części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr (...) o powierzchni 0,0600 ha, położonej we W. przy ulicy (...), o wartości 372.500 zł na rzecz E. P. (1),

działając tym samym na szkodę jedynej spadkobierczyni zmarłego w dniu 24 listopada 2016r. Z. B. Ś..

Mając na uwadze, iż oskarżona sporządziła dwa akty notarialne, jej zachowanie należało zakwalifikować jako działanie w warunkach czynu ciągłego w krótkich odstępach czasu podjęła dwa zachowania w wykonaniu z góry powziętego zamiaru.

Jednocześnie, w toku postępowania dowodowego nie zostało wykazane istnienie jakiegokolwiek porozumienia między oskarżonymi D. G. (2) a E. P. (2), a zatem wykluczone jest przyjęcie, jakoby oskarżona udzielała pomocy E. P. (1) w doprowadzeniu Z. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Powyższe argumenty skłoniły Sąd do zmiany opisu czynu, jak i jego kwalifikacji prawnej i w konsekwencji przypisania oskarżonej popełnienia czynu z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

II.

D. G. (2)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika w pierwszej kolejności, iż oskarżona D. G. (2) swoim zachowaniem nie wypełniła znamion przestępstwa z art. 231 § 2 k.k.

Do przypisania oskarżonej, będącej funkcjonariuszem publicznym, odpowiedzialności za ww. czyn niezbędne byłoby wykazanie, iż nie dopełniła ona swoich obowiązków, wynikających miedzy innymi z ustawy – Prawo o notariacie, w tym obowiązku czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne. Po wtóre działanie oskarżonej musiałoby działać na szkodę interesu prywatnego lub publicznego. Mając na uwadze, iż oskarżonej zarzucono kwalifikowaną podstać ww. przestępstwa z §2 art. 231 k.k. wykazane musiałoby zostać działanie oskarżonej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

W ocenie Sądu oskarżonej nie sposób zarzucić niedopełnienia obowiązków.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż jak słusznie podkreślała oskarżona, pełnomocnictwo z dnia 12 lipca 2006 r. dotyczy działek objętych KW (...), położonych w C. przy ul (...), podczas gdy obie dziali, tj. działka nr (...) leżą przy ww. ulicy. Jak wynika z odpisu księgi wieczystej nr (...), księga ta założona została w dniu 8 maja 2008 r. dla działki nr (...) po odłączeniu jej z ww. KW (...). Oznacza to, iż niewątpliwie w dniu udzielania pełnomocnictwa działka nr (...) objęta była księgą wieczystą nr KW (...). W okolicznościach niniejszej sprawy oznacza to, że należy przyjąć, iż wolą mocodawczyni – G. S. było udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży obu działek.

Nie można przy tym tracić z pola widzenia faktu, iż jak wskazywała w swoich zeznaniach G. S., w momencie podpisywania pełnomocnictwa z dnia 12 lipca 2006r. nie wiedziała, ile działek znajduje się w KW nr (...) ani czy obie działki leżą przy ul. (...), a wszelkie dokumenty podpisywała pod dyktando męża. G. S. dokonywała zatem czynności bez należytej staranności, co spowodowało, iż udzieliła pełnomocnictwa w szerszym zakresie, niż pierwotnie zamierzała.

Konsekwentnie przytoczyć należy, iż pełnomocnictwo obejmowało umocowanie do „dysponowania wg własnego uznania” nieruchomością, w tym do jej sprzedaży, zamiany, darowizny, obciążenia lub zniesienia współwłasności.

W tej sytuacji nie sposób uznać, iż oskarżona nie dopełniła obowiązków wynikających z art. 80 ust 2 ustawy – Prawo o notariacie, tj. iż nie czuwała nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Przy tak szerokim zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez G. S. oskarżona mogła nie dopatrzyć się zagrożenia naruszenia jej praw i interesów.

W ocenie Sądu pełnomocnictwo udzielone J. J. (1) przez J. M. (1) w dniu 23 listopada 2011 r. do zawarcia umowy przyrzeczonej stanowiło de facto zabezpieczenie wykonania umowy przedwstępnej.. Wskazać należy, iż zakres pełnomocnictwa z dnia 23 listopada 2011 r. był ściśle określony – J. J. (1) uprawniony był jedynie do zawarcia z samym sobą umowy przyrzeczonej sprzedaży, której warunki zostały wcześniej określone w umowie przedwstępnej, do której zawarcia – co raz jeszcze należy podkreślić – J. M. (1) był prawidłowo umocowany. W związku z powyższym nie było to pełnomocnictwo o tak szerokim zakresie, jak to udzielone przez G. S. w dniu 12 lipca 2006r. Nie sposób zatem traktować pełnomocnictwa z 23 listopada 2011 roku jako pełnomocnictwa dalszego.

Nie sposób także uznać, aby oskarżona działała na szkodę interesu prywatnego G. S. lub interesu publicznego. Nie ulega wątpliwości, iż akt notarialny z dnia 23 listopada 2011 roku – umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości sporządzony został w zgodzie z przepisami prawa, w tym z udzielonym dnia 12 lipca 2006 roku pełnomocnictwem. Konsekwentnie, mając na uwadze, iż akt ten czynił zadość wymaganiom przewidzianym dla umowy sprzedaży nieruchomości, kupujący mógłby w myśl art. 390 § 2 k.c. żądać zawarcia umowy przyrzeczonej nawet bez uzyskania pełnomocnictwa udzielonego mu w dniu 23 listopada 2011 roku. Jak wskazano wyżej, udzielone pełnomocnictwo do zawarcia umowy przyrzeczonej stanowiło jedynie zabezpieczenie pozasądowego trybu wykonania umowy przedwstępnej.

W konsekwencji, w tak ukształtowanym stanie faktycznym nie sposób przypisać oskarżonej popełnienia czynu z art. 231 § 2 k.k.

Po wtóre, wobec nieudowodnienia istnienia jakiegokolwiek porozumienia między oskarżoną a J. M. (1) oraz J. J. (1) wykluczone jest przyjęcie, iż oskarżona udzielała im pomocy w przywłaszczeniu mienia G. S., a w konsekwencji przypisanie oskarżonej popełnienia czynu z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 284§1 k.k.

W związku z powyższym, od czynu zarzucanego oskarżonej w punkcie II. aktu oskarżenia należało ją uniewinnić.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. G. (2)

I.

I.

Przypisany oskarżonej czyn z art. 231 § 2 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Tempore criminis oskarżona nie miała zniesionej ani ograniczonej w stopniu znacznym zdolności pokierowania swoim zachowaniem. Z uwagi na brak przesłanek ograniczających stopień zawinienia, Sąd ocenił go jako znaczny.

Sąd ocenił stopień społecznej szkodliwości jako znaczny. Na ocenę tę składają się następujące kwantyfikatory z art. 115 § 2 k.k.:

- naruszenie dobra jakim jest działalność prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowej i związany z tym autorytet władzy publicznej.

- działanie na szkodę interesu prywatnego B. Ś. (1)

- oskarżona działała z zamiarem bezpośrednim kierunkowym, jej motywacją było osiągnięcie korzyści majątkowej

- swoim działaniem naruszyła obowiązek o szczególnej wadze, służący ochronie osób pozbawionych zdolności do świadomego podjęcia decyzji i zrozumienia treści podejmowanych czynności prawnych.

W ocenie Sądu karą adekwatną do stopnia winy oraz społecznej szkodliwości, a jednocześnie spełniającą cele zapobiegawcze i prewencyjne (prewencji indywidualnej i generalnej) jest kara pozbawienia wolności w wysokości 1 roku. Sąd ocenił krytycznie motywację oskarżonej .

IV.

VI

IX.

I

I

I

Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 k.k. Sąd zawiesił wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo na okres 2 lat próby, uznając, iż jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec oskarżonej celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zdaniem Sądu, okres ten jest wystarczający, aby oskarżona, zrozumiawszy naganność swojego postepowania, nie popełniła ponownie czynu zabronionego.

Na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. Sąd zobowiązał oskarżoną do informowania Sądu o przebiegu okresu próby uznając ,iż jest to wystarczający obowiązek w ramach środka probacyjnego.

Na podstawie art. 45 § 1 k.k. Sąd orzekł przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w kwocie 1330 zł, na którą składały się wynagrodzenia za sporządzenie aktów notarialnych w dniu 12 września 2016r.

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

E. P. (2)

III.

III.

Przypisany oskarżonej czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. zagrożony jest kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

- W ocenie Sądu stopień winy oskarżonej należy ocenić jako znaczny. E. P. (2) jest osobą dorosłą, zdrową psychicznie, co oznacza, iż ze względu na stopień rozwoju intelektualnego i emocjonalnego miała on w pełni zachowaną świadomość popełnianego czynu.

- Sąd, biorąc pod uwagę kwantyfikatory społecznej szkodliwości z art. 115 § 2 k.k., ocenił stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego jako znaczny. Swoim zachowaniem E. P. (2) działając w zamiarze bezpośrednim kierunkowym, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, postanowiła wykorzystać brak zdolności swojego męża do rozumienia znaczenia i treści podejmowanych czynności prawnych. Motywację tą należy ocenić jako naganną.

- Przy wymiarze kary sąd jako okoliczność obciążającą uwzględnił działanie na szkodę osoby najbliższej, a ponadto starszej i schorowanej, zaś jako okoliczność łagodzącą fakt, iż oskarżona nie była dotychczas karana.

- Sąd, przyjmując kumulatywną kwalifikację prawną, zgodnie z art. 11 § 3 k.k. wymierzył karę na podstawie art. 294 §1 k.k. Zdaniem Sądu, w odniesieniu do oskarżonej kara pobawienia w minimalnym wymiarze, tj. 1 roku pozbawienia wolności spełni swoje cele w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej. Prawdą jest, iż sposób popełnienia przestępstwa był wysoce naganny, jednakże Sąd wziął pod uwagę także dotychczasowy sposób życia E. P. (1), w tym fakt, iż funkcjonowała on prawidłowo, nie jest on osobą zdemoralizowaną, co do zasady zna i stosuje się do reguł współżycia społecznego.

V.

III.

Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 k.k. Sąd zawiesił wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo na okres 2 lat próby, uznając, iż jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec oskarżonej celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zdaniem Sądu, okres ten jest wystarczający, aby oskarżona, zrozumiawszy naganność swojego postepowania, nie popełniła ponownie czynu zabronionego.

VII

III

Na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. Sąd zobowiązał oskarżoną do informowania Sądu o przebiegu okresu próby uznając ,iż jest to wystarczający obowiązek w ramach środka probacyjnego.

VIII.

III.

Na podstawie art. 72 § 2 k.k. Sąd zobowiązał oskarżoną do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem, tj. zapłaty na rzecz B. Ś. (1) kwoty 372.500 zł.

Środek ten pozwoli na przejście do majątku pokrzywdzonej środków pieniężnych zgodnie z wolą jej ojca, wyrażoną w sporządzonym w roku 2014 testamencie.

Nałożony środek kompensacyjny zapewni realną dolegliwość związaną z popełnionym przestępstwem.

Jednocześnie, środek ten spełni zarówno funkcję prewencji indywidualnej, uświadamiając oskarżonej naganność jej postępowania i konieczność poszanowania prawa, jak i prewencji generalnej poprzez zademonstrowanie innym potencjalnym przestępcom niemożność trwałego wzbogacenia się na popełnieniu czynów zabronionych.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

X.

Na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z § 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 5, ust. 7 i § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie Sąd zasądził od oskarżonych solidarnie na rzecz oskarżycielki posiłkowej B. Ś. (1) kwotę 3000 zł z tytułu ustanowienia w sprawie pełnomocnika.

XI.

Sąd, na podstawie art. 627 k.p.k. obciążył oskarżone kosztami sądowymi na nie przypadającymi, a stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych wymierzył oskarżonym opłaty w wysokości 180 zł.

6.  1Podpis

Sędzia Marcin Sosiński