Sygn. akt XIII Ga 1220/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jolanta Jachowicz (spr.)

Sędziowie: Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Ryszard Badio

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. Z.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 30 kwietnia 2019 roku, sygn. akt XII GC 453/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz A. Z. kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Katarzyna Kamińska-Krawczyk Jolanta Jachowicz Ryszard Badio

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron.

9.12.2020r.