Sygn. akt II K 729/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Robert Sobczak

Protokolant: staż. Agnieszka Wielądek

w obecności Rej. Prokuratora: Katarzyny Koreckiej - Rożej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 09.11.2020 r. i 07.12.2020 r.

sprawy K. C. urodzonego (...) w B., syna W. i B. z domu E.

oskarżonego o to, że:

w dniu 18 lipca 2020 r. w Z. woj. (...) na terenie parku miejskiego im. Traugutta przy ul. (...) zażądał od M. W. wydania pieniędzy, a wobec odmowy użył przemocy uderzając go ręką w twarz czym doprowadził pokrzywdzonego do przewrócenia na ziemię, a następnie kopał go po całym ciele, zwłaszcza plecach i zabrał mu w celu przywłaszczenia z prawej kieszeni spodni pieniądze w łącznej kwocie 120 zł,

tj. o czyn z art. 280 § 1 kk

1)  oskarżonego K. C. uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu wypełniającego dyspozycję art. 280 § 1 kk i na podstawie art. 280 § 1 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

2)  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu K. C. okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 lipca 2020 roku (godz.12.10);

3)  na podstawie art. 46 § 1 kk zasądza od oskarżonego K. C. na rzecz pokrzywdzonego M. W. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody przestępstwem;

4)  na podstawie art. 230 § 2 kpk nakazuje wydać oskarżonemu K. C. dwie butelki piwa szczegółowo opisane w wykazie dowodów rzeczowych nr I /294/20/P (k-94) pod pozycją 2 i numerem Drz.644/20 oraz pozostawić w aktach sprawy płytę DVD szczegółowo opisaną w wykazie dowodów rzeczowych nr I /294/20/P ( k-94) pod pozycją 1 i numerem Drz.643/20;

5)  zasądza od Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Bełchatowie na rzecz adwokata W. U. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu oraz kwotę 96,60 (dziewięćdziesiąt sześć 60/100) złotych z tytułu podatku VAT;

6)  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 (trzysta) złotych z tytułu opłaty i kwotę 726,89 (siedemset dwadzieścia sześć 89/100) złotych z tytułu zwrotu wydatków.