Sygn. akt I C 20/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Piotr Pilarczyk

Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Krupowies

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2020 r. w Krakowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko K. B. i P. B.

o zapłatę

1.oddala powództwo;

2. zasądza od strony powodowej (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz pozwanych K. B. i P. B. kwotę 5.417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.