7.sygn. akt IV K 646/20

PR 1 Ds. (...).2020

1.1.WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. stycznia 2021r.

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie IV Wydział Karny

Przewodniczący sędzia Bartosz Bytniewski-Judasz

Protokolant Ewelina Kiełb

po rozpoznaniu 13.01.2021r. sprawy K. Ś. s. S. i J., ur. (...) w S.,

oskarżonego o to, że 11. maja 2020 roku w S. na ulicy (...), pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B z dnia 31 lipca 2007 r. wydanej przez Prezydenta Miasta S. nr BOI-XIV-IGR- (...), prowadził pojazd mechaniczny marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...), tj. o czyn z art. 180a k.k.

I. oskarżonego K. Ś. uznaje za winnego zarzucanego mu przestępstwa i na podstawie art. 180a k.k. wymierza mu grzywnę w rozmiarze 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 20,00 (dwadzieścia) zł;

II. na podstawie art. 42 § 1a pkt 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 (jednego) roku;

III. na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz.U. z 1983r., Nr 49, poz.223 z zm.) wymierza oskarżonemu opłatę 300,00 złotych, a na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

(...)

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K. Ś.

11. maja 2020 roku w S. na ulicy (...), pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B z dnia 31 lipca 2007 r. wydanej przez Prezydenta Miasta S. nr BOI-XIV-IGR- (...), prowadził pojazd mechaniczny marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. data i miejsce czynu - 11. maja 2020 roku S. ul. (...),

2. zachowanie sprawcy - prowadzenie pojazdu mechanicznego kat. B - F. (...) pomimo świadomości obowiązywania decyzji Prezydenta Miasta S. BOI-XIV-IGR- (...) z 31.07.2007r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B

zeznania

4

dokumenbty i informacje UM w S.

10-18

wyjaśnienia

23

zwyczajny, akceptowany społecznie tryb życia oskarżonego, zatrudnienie, przeciętna sytuacja materialna, jednorazowa karalność

dane

25-26, 31

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.

wszystkie z sekcji 1.1.

obiektywne, wzajemnie uzupełniające się i nie kwestionowane przez uczestników

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I.

K. Ś.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

prowadzenie pojazdu mechanicznego kat. B - F. (...) pomimo świadomości obowiązywania decyzji Prezydenta Miasta S. BOI-XIV-IGR- (...) z 31.07.2007r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. Ś.

I.

II.

I.

- normalny i akceptowany społecznie tryb życia oskarżonego

- karalność oskarżonego

- niekaralność oskarżonego za przestępstwa podobne ani za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

- sytuacja materialna oskarżonego

- nie utrudnianie postępowania

- brak usprawiedliwienia dla zachowania oskarżonego

- ustawowe granice zagrożenia

- waga decyzji wskazanej w zarzucie

- wzgląd na indywidualne i społeczne oddziaływanie skazania

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III.

brak podstaw do zwalniania oskarżonego

6.  1Podpis