Sygnatura akt II Ca 1081/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Cywilny-Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Anna Koźlińska

Sędziowie : Renata Mleczko

Grzegorz Buła

po rozpoznaniu 21 stycznia 2021 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Z. T.

przeciwko Skarbowi Państwa Wojewodzie (...)

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie

z dnia 24 stycznia 2020 roku , sygnatura akt I C 1041/17/S

1.oddala apelację;

2.zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1800 zł ( tysiąc osiemset złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

SSR (del) Renata Mleczko SSO Anna Koźlińska SSO Grzegorz Buła