UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 437/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

R. K.

Czyn zarzucany oskarżonemu w pkt I

Czyn zarzucany oskarżonemu w pkt II

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn z pkt I:

1. Oskarżony R. K. w dniu 7 kwietnia 2018 roku dokonał zaboru z nieogrodzonej posesji T. D. przy ul. (...) w O. w celu przywłaszczenia pojazd mechaniczny marki D. o nr rej. (...) o wartości 15.000 zł. , którego właścicielką jest M. D.;

2.Oskarżony R. K. był skazany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie V Wydział Karny wyrokiem łącznym z dnia 21 grudnia 2011 roku, sygn..akt: V K 226/11 na karę 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności , w którym połączono m.in. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2008 r. , sygn..akt: V K 31/09 , którym oskarżony został skazany za czyn z art.280§2 kk , którą to karę odbywał okresie od 13.09.2008 r. do 10.08.2009 r. , od 20.08.2009 r. do 03.08.2010 r. i od 08.08.2010 r. do 01.04.2015 r.

Czyn z pkt II:

1.Oskarżony R. K. w dniu 7 kwietnia 2018 roku prowadził w O. na ul.(...) skradziony uprzednio M. D. pojazd mechaniczny marki D. o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości i posiadając 1,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu , będąc uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem przez Sad Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny z dnia 21.02.2011 r. , sygn..akt: II K 216/09 za czyn z art. 178a§1 kk ;

Czyny z pkt Ii II:

1. stan psychiczny oskarżonego R. K. w postaci upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim i uzależnienia od alkoholu nie znosił ,ani nie ograniczał w stopniu znacznym zdolności do rozpoznania znaczenia zarzucanych mu czynów i do pokierowania swoim postępowaniem . Poczytalności oskarżonego nie budzi wątpliwości , jednakże musi on korzystać z pomocy prawnej z uwagi na ograniczenie intelektualne

Zeznania pokrzywdzonej

M. D.;

Zeznania świadka T. D.;

Zeznania świadka M. G.;

Wyjaśnienia oskarżonego;

Protokół oględzin;

Wyrok;

Dane o odbyciu kary;

Zeznania świadka P. K.;

Zeznania świadka E. B.;

Zeznania świadka M. G.;

Dokumentacja fotograficzna;

Sprawozdanie ;

Protokoły;

Protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości;

Częściowe wyjaśnienia oskarżonego R. K.;

Opinia;

Dokumentacja medyczna ;

k42v,146,

287;

k-4,39-40,146-147,287;

k-36-37,148-149,287;

k287;

k-11-12;

k-88-88v;

k-87;

k-13v-14,147,287;

k-16v-17,148,287;

k-36-37,148-149,287;

k-31-33;

k-104-105;

k-107-108v;

k-9-9a;

k-52,287;

k-195-197;

k-164

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

R. K.

Czyny zarzucane oskarżonemu w pkt I i II

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Brak sprawstwa oskarżonego co do czynu z pkt I , a zwłaszcza przekazanie mu przez T. D. do użytkowania w dniu 07.04.2018 roku pojazdu marki D.

Wyjaśnienia oskarżonego R. K.

k-28,,125,287

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

I pod.1;

I pod.2

II pod.1

III pod 1

Zeznania pokrzywdzonej M. D.;

Zeznania świadka T. D.;

Zeznania świadka M. G.

Protokół oględzin ;

Wyrok ;

Dane o odbyciu kary;

Zeznania świadka P. K.;

Zeznania świadka E. B.;

Zeznania świadka M. G.;

Dokumentacja fotograficzna ;

Protokoły ;

Częściowe wyjaśnienia oskarżonego R. K.;

Dokumentacja medyczna;

Opinia

Zgodne z materiałem dowodowym zgromadzonym w

sprawie ,a zwłaszcza z zeznaniami świadka T. D.;

Zgodne z materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie , a zwłaszcza z zeznaniami pokrzywdzonej;

Mają pokrycie w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie , a zwłaszcza w zeznaniach pokrzywdzonej i świadka T. D.;

Czynność przeprowadzona zgodnie z wymogami procedury karnej;

Nie nosi śladów fałszerstwa;

Sporządzone przez uprawniony organ zgodnie z kompetencjami;

Spójne z zeznaniami świadka E. B. i dokumentacją fotograficzną;

Spójne z zeznaniami świadka P. K. i dokumentacją fotograficzną;

Mają pokrycie w zeznaniach naocznych świadków zdarzenia : P. K. i E. B.;

Nie kwestionowana przez żadną ze stron;

Czynność przeprowadzona zgodnie z wymogami procedury karnej;

Pokrywają się z zeznaniami naocznych świadków zdarzenia : P. K. i E. B. ;

Sporządzona na żądnie Sądu, nie nosi śladów fałszerstwa;

Pełna , jasna , wewnętrznie spójna

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Czyn z pkt I

Częściowe wyjaśnienia oskarżonego R. K. w których podał , że samochód marki D. w dniu 07.04.2018 roku przekazał mu do użytkowania T. D. , dla którego wówczas pracował;

Zeznania świadka K. D. ;

Zeznania świadka T. S.;

Sprzeczne z dowodami uznanymi przez Sąd za wiarygodne, a zwłaszcza z zeznaniami pokrzywdzonej i świadka T. D.;

Nie miał wiedzy o zdarzeniu;

Nie miał wiedzy o zdarzeniu;

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Czyn z pkt I

Czyn z pkt II

R. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawne

Czyn z pkt I wyczerpał znamiona art. 278§1 kk . Kradzież polega na zaborze w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej . Przez zabór należy rozumieć wyjęcie rzeczy spod władztwa osoby nią władającej (właściciela, posiadacza lub dzierżyciela) i objęcie we własne władanie. Chodzi tutaj o faktyczne władztwo nad rzeczą, które w wyniku zaboru zostaje wbrew woli posiadacza naruszone. W swych konsekwencjach jednak zabór taki godzi w prawo własności, gdyż sprawca zaboru działa w celu przywłaszczenia zabranej rzeczy, tj. włączenia jej do swego stanu posiadania lub bezprawnego rozporządzenia nią na rzecz innej osoby. Należy podkreślić, że stanowiący istotę kradzieży zabór następuje bezprawnie, bez żadnej ku temu podstawy i bez zgody właściciela lub osoby, której mienie (rzecz) zabrano.

W ocenie Sądu , nie ma żądnych wątpliwości , że oskarżony R. K. w okresie z zarzutu z pkt I wyczerpał znamiona tego przestępstwa , albowiem w dniu 7 kwietnia 2018 roku dokonał zaboru z nieogrodzonej posesji T. D. przy ul. (...) w O. w celu przywłaszczenia pojazd mechaniczny marki D. o nr rej. (...) o wartości 15.000 zł. na szkodę M. D.. Oskarżonemu, wbrew temu co twierdził na rozprawie, pojazd ten nie został przekazany wraz z kluczykami przez T. D. w celu przejazdu na teren budowy . Oskarżony bez jego wiedzy i zgody , jak również pokrzywdzonej przywłaszczył ten pojazd w celu zaboru . Nie ma także żadnej wątpliwości , iż oskarżony czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy o jakiej mowa w art. 64§1 kk , albowiem był skazany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie V Wydział Karny wyrokiem łącznym z dnia 21 grudnia 2011 roku, sygn..akt: V K 226/11 na karę 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności , w którym połączono m.in. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2008 r. , sygn..akt: V K 31/09 , którym oskarżony został skazany za czyn z art.280§2 kk, którą to karę odbywał okresie od 13.09.2008 r. do 10.08.2009 r. , od 20.08.2009 r. do 03.08.2010 r. i od 08.08.2010 r. do 01.04.2015 r.

Czyn z pkt II wyczerpał znamiona art. 178a§1 i 4 kk. Przepis art. 178 a § 1 kk stanowi , iż karze podlega , kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego , prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym. Występek ten ma charakter umyślny, przy czym samo uruchomienie i prowadzenie pojazdu wymaga zamiaru bezpośredniego, natomiast fakt znajdowania się przez prowadzącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego może być również objęty zamiarem ewentualnym. W każdym razie niezbędna jest świadomość sprawcy, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i godzenie się z tą możliwością. Z treści art. 178 a § 1 kk wynika , więc że dla stwierdzenia przesłanek popełnienia przestępstwa wskazanych w tym przepisie konieczne jest spełnienie następujących znamion : po pierwsze sprawca winien prowadzić pojazd mechaniczny , po drugie - prowadzący pojazd musi znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego , wreszcie po trzecie – pojazd mechaniczny winien być prowadzony w ruchu lądowym , wodnym lub powietrznym.

Należy stwierdzić iż, wszystkie wyżej wskazane przesłanki zostały spełnione w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania .

Po pierwsze niewątpliwym jest iż oskarżony poruszał się pojazdem mechanicznym. Kierował bowiem pojazdem marki D. o nr rej. (...) .

Po drugie w ocenie Sądu nie ma wątpliwości , iż oskarżony w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu znajdował się w stanie nietrzeźwości , albowiem posiadał 1,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Została w omawianej sytuacji również spełniona trzecia przesłanka. Oskarżony kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym , albowiem jechał ul.(...) w O..

Nie ma też żadnej wątpliwości , że oskarżony swoim zachowaniem w dniu zdarzenia wyczerpał znamiona art. 178a§4 kk , albowiem wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 21.02.2011 roku , sygn.akt : II K 216/09 został skazany za czyn z art. 178a§1 kk.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

-------------

-------------------------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

----------

--------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

-------------

------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

-----------------

----------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. K.

I,II,III

IV

V.

VI.

I,II,III

I.

II.

II.

Okoliczności obciążające:

- znaczna społeczna szkodliwość czynów;

- uprzednia karalność ;

Okoliczności łagodzące:

- przyznanie się do czynu z pkt II ;

- pokrzywdzona wybaczyła oskarżonemu i nie wnosiła żadnych roszczeń

Oskarżony popełnił przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;

Orzeczenie obligatoryjne;

Orzeczenie obligatoryjne;

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

---

---

---

---

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

---------------------

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII.

VIII.

Art.624§1 kpk- oskarżony nie posiada dochodów pozwalających mu na uiszczenie kosztów postępowania bez uszczerbku dla siebie i rodziny;

§17 ust.2 pkt 2 w zw. z§20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

1.1Podpis