Sygnatura akt II AKa 210/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Andrzej Kot (spr.)

Sędziowie: SA Wiesław Pędziwiatr

SA Bogusław Tocicki

Protokolant: Beata Sienica

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) we W. Wiesława Bilskiego

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2020 r.

sprawy M. H.

na skutek apelacji wniesionej przez Skarb Państwa – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w B.

od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu

z dnia 27 lutego 2020 r. sygn. akt III Ko 436/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  zasądza od Skarbu Państwa ( Sądu Okręgowego w Opolu) na rzecz M. H. 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z pełnienia czynnej służby wojskowej, do której odbycia został powołany za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;

2.  zasądza od Skarbu Państwa (Sądu Okręgowego w Opolu) na rzecz M. H. 720 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych na pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  stwierdza, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

Wiesław Pędziwiatr

Andrzej Kot

Bogusław Tocicki