Sygn. akt VII K 299/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2020 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Zielińska

Protokolant: Iwona Jasińska

przy udziale Prokuratora: xxx

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 roku

sprawy G. G. , syna G., W. z domu K., urodzonego w dniu (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w dniu 3 lutego 2020 roku około godz. 00:40 na drodze (...) na (...) km w miejscowości W., gm. S., kierując samochodem marki V. o nr rej. (...) jadąc od miejscowości Ł. w kierunku P. nie zachował należytej ostrożności, nie dostosował prędkości do warunków, w jakich ruch się odbywał, utracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi na prawe pobocze, a następnie do rowu, doprowadzając do dachowania pojazdu, czym nieumyślnie spowodował wypadek w ruchu drogowym i doprowadził do obrażeń ciała u pasażera samochodu marki V., F. R., w postaci: urazu głowy z uszkodzeniem skóry za prawą małżowina uszną, urazu stopy prawej oraz złamania kręgu C7, przy czym obrażenia te spowodowały naruszenie czynności narządów jego ciała trwające dłużej niż siedem dni w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego,

tj. o czyn z art. 177 § 1 kk

1.  na podstawie art. 66 § 1 i 2 kk, art. 67 § 1 kk postępowanie karne w stosunku do oskarżonego G. G. warunkowo umarza na okres próby 2 (dwóch) lat;

2.  na podstawie art. 67 § 3 kk orzeka o obowiązku zapłaty nawiązki przez oskarżonego G. G. na rzecz pokrzywdzonego F. R. w wysokości 1.500 (jeden tysiąc pięćset złotych) płatne w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku;

3.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 370,00 (trzysta siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu poniesionych wydatków oraz kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty.