Sygn. akt I Ca 523/20

POSTANOWIENIE

Dnia 27 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący Sędzia Katarzyna Powalska

Sędziowie Joanna Składowska

Barbara Bojakowska

Protokolant sekretarz sądowy Elwira Kosieniak

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2021 roku w Sieradzu

na rozprawie

sprawy z powództwa A. P.

przeciwko W. P.

o zaspokojenie potrzeb rodziny

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Wieluniu

z dnia 16 listopada 2020 roku, sygnatura akt III RC 188/19

postanawia;

1.  uchylić zaskarżony wyrok w punkcie 1 i umorzyć postępowanie w tym zakresie w obu instancjach;

2.  zwrócić W. P. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wieluniu połowę uiszczonej opłaty od apelacji w wysokości 375 (trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych.

Sygn. akt I Ca 523/20

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 listopada 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. III RC 188/19 Sąd Rejonowy w Wieluniu zasądził od pozwanego W. P. na rzecz A. P. 12 000 złotych tytułem zaspokajania potrzeb rodziny za okres od 26 lipca 2019 r. do 22 stycznia 2020 r. płatne w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia i oddalił powództwo dalej idące, przy jednoczesnym zniesieniu pomiędzy stronami kosztów procesu i nie obciążył stron kosztami sądowymi.

Apelację od tego orzeczenia wywiódł przez swojego pełnomocnika pozwany, zaskarżając je w zakresie rozstrzygnięcia objętego punktem 1. i zarzucił rozstrzygnięciu:

1.  naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, to jest:

a)  art. 224 § 1 k.p.c. i art. 232 k.p.c. poprzez niedopuszczenie z urzędu dowodu z zeznań syna stron – S. P. na okoliczność sprawowania przez pozwanego faktycznej opieki nad małoletnim synem S. w kontekście ponoszonych przez powódkę kosztów utrzymania małoletniego, co doprowadziło do nierozpoznania przez sad istoty sprawy,

b)  art. 233 § 1 i 2 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów i przyjęcie, że pozwany nie przyczyniał się do zaspokajania potrzeb rodziny, a nadto błędne ustalenie jakoby powódka nie miała żadnych możliwości majątkowych ani zarobkowych, przez co nie mogła przyczyniać się do finansowo do zaspokajania potrzeb rodziny,

2.  naruszenie przepisów prawa materialnego tj.:

a)  art. 27 w związku z art. 135 i art. 136 k.r. i o. poprzez błędne zastosowanie , skutkujące niezasadnym uznaniem, iż jedynie pozwany obowiązany jest do łożenia na utrzymanie rodziny, niezależne od możliwości zarobkowych i majątkowych powódki.

W oparciu o tak sformułowane zarzuty apelujący wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu, albo uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu, przy zasądzeniu na jego rzecz kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Podczas rozprawy apelacyjnej strony doszły do porozumienia i zawarto ugodę.

Sąd Okręgowy zważył:

Fakt zawarcia ugody przez spierające się strony także na etapie postępowania apelacyjnego, skutkuje umorzeniem postępowania wobec treści art. 355 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c.

Zgodnie zaś z normą art. 386 § 3 k.p.c. jeśli zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd drugiej instancji uchyla wyrok i umarza postępowanie w obu instancjach.

Z tych względów orzeczono jak punkcie 1 postanowienia.

O zwrocie połowy uiszczonej przez pozwanego opłaty od apelacji orzeczono na gruncie art. 79 ust. 1 pkt 3d ustawy z 28 lipca 2005 r. – o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.