sygn. akt. XI K 188/ 14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2014 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku XI Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Grąz

Protokolant: Marta Pikulińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2014r.

sprawy J. R. , córki K. i E., urodzonej (...) w Ś.

oskarżonej o to, że:

w dniu 7 października 2013 roku w G. w celu wyrządzenia szkody osobistej D. O. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w M., podszyła się pod wymienionego pokrzywdzonego w ten sposób, iż po zalogowaniu się do skrzynki e- mail pokrzywdzonego o adresie (...) , przy wykorzystaniu hasła udostępnionego jej przez A. K., przesłała do pracownika (...) Bank S.A. M. D. wiadomość e- mail o obraźliwej treści, czym działała na szkodę D. O.,

tj. o przestępstwo z art. 190a § 1 i 2 k.k.

I.  ustalając, że J. R. dopuściła się zarzucanego czynu i przyjmując, że wina oskarżonej i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne warunkowo umarza na okres próby 1 ( jednego ) roku;

II.  na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 39 pkt.7 k.k. w zw. z art. 49 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonej środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 1500,- ( jeden tysiąc pięćset ) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy (...)nitencjarnej nr konta (...);

III.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. i art. 627 k.p.k. w zw. z art. 629 k.p.k. zasądza od oskarżonej

na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 140 ( sto czterdzieści) złotych i na

podstawie art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych wymierza

(Dz. U. Z 1983 roku, Nr 49, poz. 223 zez m.) oskarżonej opłatę w wysokości 80 zł.

SSR Joanna Grąz