Sygnatura akt XIII Ga 1211/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 11 lutego 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Sędziowie: Witold Ławnicki (spr.)

Bartosz Kaźmierak

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. W.

przeciwko (...)spółce akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 15 lipca 2020 r. sygn. akt XIII GC 1714/19

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda K. W. kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Witold Ławnicki Katarzyna Kamińska-Krawczyk Bartosz Kaźmierak