Sygn. akt VIII U 3673/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant stażysta Marta Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania Z. O.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 2 lipca 2019 roku znak (...)

o wysokość emerytury

oddala odwołanie

SSO Magdalena Lisowska