Sygn. akt. IV Ka 1335/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 stycznia 2021r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Stanisław Jabłoński (spr.)

Sędziowie: SSO Grzegorz Szepelak

(...) P. W.

Protokolant: Aneta Malewska

przy udziale Andrzeja Roli Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniach 12 grudnia 2019r.,19 sierpnia i 29 grudnia 2020r.

sprawy

1.  Ł. F. syna R. i D. z domu F. urodzonego (...) w O.

oskarżonego o czyn z art. 300 § 1 k.k.

2. A. F. córki J. i B. z domu T., urodzonej (...) w K. oskarżonej z art. 300 § 1 k.k.

3. J. C. syna P. i B. z domu T., urodzonego (...) w

K.

oskarżonego z art. 300 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

od wyroku Sądu Rejonowego w Oleśnicy

z dnia 10 października 2018 r. sygn. akt II K 1092/17

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Oleśnicy do ponownego rozpoznania.

(...) P. W. SSO Stanisław Jabłoński SSO Grzegorz Szepelak