Sygnatura akt III Ca 16/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

W składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie Bożena Rządzińska

Bartosz Lewandowski (del. spraw.)

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2020 roku

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. K.

przeciwko S. G.

o nakazanie opróżnienia i wydania nieruchomości

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 25 lipca 2019 roku

sygn. akt III C 1846/18

I. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1. oddala powództwo;

2. nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu na rzecz pozwanego kosztów postępowania oraz nie obciąża stron na rzecz Skarbu Państwa nieuiszczonymi kosztami postępowania.”;

II. nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu na rzecz pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego.