Sygn. akt: III Ca 1934/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa R. K.

przeciwko Kołu (...) w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 13 czerwca 2019r., sygn. akt I C 1229/16

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od Koła (...) w Ł. na rzecz R. K. kwotę (...) (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 listopada 2013r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od R. K. na rzecz Koła (...) w Ł. kwotę (...) (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje pobrać od R. K. na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Zgierzu kwotę (...),51 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem 51/100) zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od R. K. na rzecz Koła (...) w Ł. kwotę (...) (tysiąc dwieście pięćdziesiąt dwa) zł tytułem zwrotu kosztów postepowania apelacyjnego.