Sygn. akt III Ca 2383/19

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 31 października 2019 r., w sprawie Dz.Kw. 34046/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi utrzymał w mocy zaskarżony wpis referendarza sądowego – o treści jak poniżej.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, że w dniu 11 marca 2019 roku wpłynął wniosek K. P. A. K. i L. K. złożony za pośrednictwem notariusza, o odłączenie z księgi wieczystej (...) działki gruntu numer (...) o powierzchni 0,1427 ha; położonej w Ł., przy ul. (...), urządzenie dla niej nowej księgi wieczystej i wpisanie w dziale II założonej księgi jako współwłaścicieli, w udziałach wynoszących po 1/3 każde z nich: K. P., A. K. i L. K.. Do wniosku załączono wypis aktu notarialnego z 11 marca 2019 r. rep A nr 1284/2019 sporządzonego przez notariusz K. J. oraz wypisy z rejestru gruntów dotyczące działek (...). W dniu 11 kwietnia 2019 roku referendarz sądowy dokonał wpisu zgodnego z wnioskiem.

Działka nr (...) położona w Ł., przy ul. (...) była uregulowana w księdze wieczystej (...). Na skutek wniosku z dnia 11 marca 2019 roku została odłączona i założono dla niej nową księgę wieczystą (...). W dziale II jako współwłaścicieli po 1/3 części ujawniono K. P., A. K. i L. K..

Odłączenie działki nr (...) do nowej księgi wieczystej oraz wpis w dziale II księgi wieczystej nastąpiły na podstawie złożonych dokumentów w postaci wypisu z aktu notarialnego z 11 marca 2019 r. rep A nr 1284/2019 sporządzonego przez notariusz K. J., mocą którego K. P., sprzedała niezabudowaną nieruchomość, położoną w Ł., (...), przy ulicy (...), stanowiącą działkę gruntu nr (...), zawierającą obszaru 0,1427 ha (dotychczas objętą księgą wieczystą numer (...)) L. K. w udziale wynoszącym 1/3 części oraz A. K. w udziale wynoszącym 1/3 części.

Apelację od tego postanowienia złożyła wnioskodawczyni K. P.. Podniosła, że brat jej – M. S. bezprawnie reguluje wpisy w księgach wieczystych wykorzystując jej dane osobowe. Wykorzystuje pełnomocnictwo zmarłego brata W. S.. zarzuciła, że w księgach wieczystych nadal figurują osoby zmarłe – W. S. i G. B.. Podniosła dalej, że M. S. bezprawnie dzieli działki gruntu, dokonał około 30 wpisów do ksiąg wieczystych – niezgodnie z prawem. W konkluzji wniosła o uchylenie wszelkich zmian w księgach wieczystych dokonanych przez brata.

Sąd Okręgowy zważył,

co następuje :

Apelacja w sposób oczywisty jest bezzasadna i wynika wyłącznie z nieporozumienia.

Przedmiotowa sprawa dotyczy wyłącznie księgi wieczystej (...). W księgach tych jako właściciele, bądź współwłaściciele figurują wyłącznie wnioskodawcy – K. P., L. K., A. K.. Nie figurują w nich żadne inne osoby – w szczególności wymienione w apelacji. W księgach tych nie dokonywano żadnych operacji na skutek wniosków M. S.. Nadto – zaskarżony wpis polega na odłączeniu z księgi wieczystej (...) działki nr (...), założeniu dla niej księgi (...) i wpisaniu w tej ostatniej K. P., L. K. i A. K. jako współwłaścicieli działki nr (...) po 1/3 części. Zaskarżony wpis dokonany został w wykonaniu wniosku samej skarżącej K. P. a nie innej osoby i jest zgodny z wnioskiem i z prawem. Należy więc uznać, że w zasadzie apelacja jest bezprzedmiotowa i nie dotyczy zaskarżonego wpisu – lecz być może innych wpisów.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oddalił apelację.