Sygn. akt III Cz 1112/20

POSTANOWIENIE

Dnia 13 stycznia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący - Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędzia Sądu Okręgowego Artur Żymełka

Sędzia Sądu Rejonowego (del.) Kamilla Gos-Górska

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa A. H., A. M.

przeciwko O. T. A.S. w S.

o zapłatę

na skutek zażalenia powodów

od postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 6 lutego 2020 r., sygn. akt I C 1392/19

postanawia:

uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Tarnowskich Górach do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie
o kosztach postępowania odwoławczego.

SSR (del) Kamilla Gos-Górska SSO Leszek Dąbek SSO Artur Żymełka

Sygn. akt III Cz 1112/20

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach w postanowieniu z dnia 6 02 2020r. zawiesił postępowanie, uznając, że powodowie nie wykonali w zakreślonym terminie zobowiązania sądu, przez co sprawie nie można nadać dalszego biegu.

Postanowienie zaskarżyli powodowie A. M. oraz A. H. , którzy wnieśli o jego uchylenie oraz o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zarzucili, że przy ferowaniu zaskarżonego postanowienia naruszono art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 187 k.p.c. w zw. z art. 126 k.p.c. poprzez jego zastosowanie i przyjęcie, że zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania ze względu na niedopełnienie warunków formalnych pozwu poprzez niezłożenie odpisu poświadczenia posiadania przez powoda A. H. obywatelstwa polskiego, podczas gdy polskie prawo nie uzależnia możliwości wniesienia powództwa od posiadania takiego obywatelstwa, a powód przedstawił wszystkie informacje wymagane przez art. 126 k.p.c., w tym swój PESEL.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sąd Rejonowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia nie wyjaśnił jakiego wymogu formalnego pozwu dotyczy nałożony na skarżących obowiązek przedłożenia odpisu poświadczenia posiadania przez powoda obywatelstwa polskiego (wymogów tych nie spełnia zawarta w aktach sprawy sporządzona w dniu 13 03 2020r (...), gdyż jej treść nie jest częścią uzasadnienia i została sporządzona po wydaniu zaskarżonego postanowienia).

Z tej przyczyny zaskarżone postanowienie nie może zostać poddane kontroli instancyjne, co już tylko z tego powodu czyni zażalenie uzasadnionym i prowadziło do uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania w oparciu regulację art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. 397 § 3 k.p.c.

Niezależnie od tego, w wystosowanym do pełnomocnika powodów

w dniu 13 11 2019r. zobowiązaniu nie wskazano sankcji na wypadek nie wykonania przez powodów w terminie nałożonego na nich zobowiązania (k. 11 akt).

Jest ono zatem wadliwe i co za tym idzie bezskuteczne, przez co zakreślony mu termin nie rozpoczął biec, a to dodatkowo przemawiało za koniecznością uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Resumując zaskarżone postanowienie jest wadliwe i dlatego zażalenie jako uzasadnione uwzględniono, orzekając jak sentencji na mocy regulacji art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. 397 § 3 k.p.c.

Sąd Rejonowy rozpoznając ponownie sprawę uwzględni zawartą powyżej ocenę prawną i o ile w dalszym ciągu uzna za konieczne wykazanie przez powoda polskiego obywatelstwa, zobowiąże go do przedłożenia - w zakreślonym mu terminie – odpisu poświadczenia obywatelstwa polskiego, określając jednocześnie sankcję za jego nieprzedstawienie. W przeciwnym razie nada sprawie dalszy bieg wydając w tym celu stosowane zarządzenia.

SSR (del.) Kamilla Gos-Górska SSO Leszek Dąbek SSO Artur Żymełka