Sygn. akt VIII U 1680/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Barbara Kempa

po rozpoznaniu, w dniu 8 stycznia 2021 roku, w Ł., na posiedzeniu niejawnym

sprawy B. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z odwołania B. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 21 marca 2019 roku znak (...)

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem w Związku (...) w okresie od czerwca 1943 roku do maja 1946 roku

oddala odwołanie;

Sygn. akt VIII U 1680/19

Dnia 8 stycznia 2021 roku

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku doręczyć: pełnomocnikowi ZUS , z pouczeniem, że wyrok został wydany w oparciu o art. 148 1 Kpc ; wyrok nie jest prawomocny, zaś strona, może go zaskarżyć w ten sposób, że:

1.  pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się, na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, zgłoszony w terminie tygodnia, od dnia doręczenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych, objętych nim, rozstrzygnięć (art. 328 kpc),

2.  strona może wnieść apelację do Sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia, stronie skarżącej, wyroku z uzasadnieniem (art.369 § 1 k.p.c.).

3.  termin, o którym mowa w § 1, uważa się za zachowany, także wtedy, gdy, przed jego upływem, strona wniosła apelację do Sądu drugiej instancji (art.369 § 3).

oraz pełnomocnikowi wnioskodawcy r.pr B. D. ( bez pouczenia)