Sygnatura akt VI Ka 734/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący Sędzia Marcin Mierz

Protokolant Natalia Skalik-Paś

po rozpoznaniu w dniach 29 listopada 2019 r. oraz 17 stycznia 2020 r.

przy udziale Marii Mizery - Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. w G.

sprawy W. J. ur. (...) w P.

syna A. i M.

oskarżonego z art. 278§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 15 lutego 2019 r. sygnatura akt IX K 128/18

na mocy art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 624§1 kpk

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 w ten sposób, że ustala, iż oskarżony w dniach 22 i 23 lutego 2017 roku w miejscowości R., na działkach numer (...) dzierżawionych przez L. R. od Agencji Nieruchomości Rolnych (...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru usiłował dokonać kradzieży drzewa po uprzednim wycięciu 25 drzew gatunku (...) i (...) o łącznej wartości 3640,45 złotych działając na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych (...), obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa(...), czyn oskarżonego kwalifikuje jako przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i przyjmując za podstawę wymiaru kary przepisy art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 37a k.k., obniża liczbę stawek dziennych orzeczonej grzywny do 70 (siedemdziesięciu);

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zwalnia oskarżonego od zapłaty kosztów postępowania odwoławczego, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 734/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15 lutego 2019 roku (IX K 128/18)

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

W. J.

Miejsce wycięcia drzew przez oskarżonego w dniach wskazanych w opisie czynu przypisanego oskarżonemu oraz miejsce w którym M. R. polecił oskarżonemu wycięcie drzew na swojej działce.

wyjaśnienia oskarżonego

162

wskazania oskarżonego naniesione na zdjęcia satelitarne

117-118

2.1.1.2.

W. J.

Miejsce w którym należące do Skarbu Państwa drzewa ścięte przez oskarżonego znalazły się po ujawnieniu ich wycięcia, zabezpieczenie wyciętego drzewa.

wyjaśnienia oskarżonego

162

pismo KOWR OT w C. Sekcja Zamiejscowa w M. z dnia 08.01.2020 r.

166

2.1.1.3.

W. J.

Oświadczenia L. R. wobec przedstawicieli ANR po uzyskaniu informacji o wycinaniu drzew na działce dzierżawionej przez L. R.

zeznania świadka E. W. od słów " jestem pracownikiem (...)" do słów " dokumentacja fotograficzna"

25

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia uzupełniające oskarżonego złożone na rozprawie odwoławczej były szczere. Sąd nie znalazł podstaw do odmówienia im wiarygodności.

wskazania oskarżonego naniesione na zdjęcia satelitarne

Oskarżony spontanicznie naniósł na okazane mu zdjęcia satelitarne zaznaczenie miejsca wycięcia drzew w dniach wskazanych w opisie czynu przypisanego oskarżonemu oraz miejsca w którym M. R. polecił oskarżonemu wycięcie drzew na swojej działce.

2.1.1.2

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia uzupełniające oskarżonego w tym względzie odpowiadają zarówno dowodom przeprowadzonym w tym zakresie przed sądem pierwszej instancji, jak również treści pisma KOWR OT w C. z dnia 08.01.2020r. Sąd nie znalazł podstaw do odmówienia im wiarygodności.

pismo KOWR OT w C. Sekcja Zamiejscowa w M. z dnia 08.01.2020 r.

Pismo sporządzone przez Dyrektora KOWR Oddział Terenowy w C. nie budziło wątpliwości co do wiarygodności zawartych w nim informacji. Treść pisma koresponduje z pozostałymi dowodami znajdującymi się w aktach, a odnoszącymi się do kwestii poruszonych w piśmie.

2.1.1.3

zeznania świadka E. W. od słów " jestem pracownikiem (...)" do słów " dokumentacja fotograficzna"

Nie było podstaw do kwestionowania wiarygodności zeznań świadka E. W. w tym zakresie. Świadek jako przedstawiciel ANR Oddział w O., po uzyskaniu informacji o wycinaniu drzew na działce należącej do Skarbu Państwa skontaktował się z dzierżawcą tej działki L. R., a następnie udał się na miejsce ujawnionej wycinki.

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Obraza przepisów postępowania, która miała wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia poprzez naruszenie art. 7 kpk w zw. z art. 4 kpk w zw. z art. 410 kpk polegające na nienależytym przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów i zasad prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Wprawdzie ma obrońca rację, że sąd pierwszej instancji nie uwzględnił przy orzekaniu całokształtu dowodów zgromadzonych w postępowaniu, niemniej jednak stwierdzone uchybienie nie mogło skutkować wnioskowanym przez obrońcę w apelacji rozstrzygnięciem o uniewinnieniu oskarżonego od popełnienia zarzuconego mu czynu, prowadziło natomiast do zmiany zaskarżonego wyroku poprzez przypisanie oskarżonemu czynu polegającego na usiłowaniu kradzieży drzewa.

Oceniając wyjaśnienia oskarżonego sąd pierwszej instancji ocenił je jako "zasadniczo niezgodne z prawdą". Błędnie sąd pierwszej instancji uznał, że wyjaśnienia oskarżonego pozostają niezgodne z prawdą w kwestii złożenia na działce L. R. drzew wyciętych z działki stanowiącej własność Skarbu Państwa. Sąd pierwszej instancji skupił się na tym, że drzewa te zabrane zostały z działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, a dzierżawionej przez L. R.. Pominął jednak dowody wskazujące na to, że zgodnie z wolą organu reprezentującego Skarb Państwa zostały one zabezpieczone i przygotowane do odbioru przez przedstawiciela Skarbu Państwa. Z dowodów zgromadzonych na etapie postępowania przygotowawczego rzeczywiście nie wynika, co stało się z drzewami wyciętymi przez oskarżonego. Wyjaśnienia oskarżonego złożone przed sądem w tym względzie znajdują jednak potwierdzenie w innych dowodach. Z dowodów tych wynika, że po wykryciu wycinki drzew na dzierżawionej przez L. R. działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, ANR poleciła zabezpieczenie drewna z wyciętych drzew w miejscu uniemożliwiającym jego zabór przez osoby trzecie (pisma ANR k. - 115 oraz KOWR OT w C. - k. 166). Drewno to zostało zabezpieczone zgodnie z wolą przedstawiciela właściciela (fotografie k. 111-114, zeznania świadków L. R. i M. R. złożone na rozprawie oraz pisma ANR k. - 115 i KOWR OT w C. - k. 166). Po zabezpieczeniu drewna dzierżawcy poinformowali o tym ANR OT w O., lecz przedstawiciele Skarbu Państwa nie dokonali sprawdzenia, czy doszło do jego zabezpieczenia i nie podejmowali prób odebrania drewna w przekonaniu, że zabezpieczone drewno stanowi dowód rzeczowy w sprawie (pismo KOWR OT w C. - k. 166). Powyższe ustalenia prowadzić mogły jednak jedynie do wniosku, iż oskarżony dopuścił się usiłowania kradzieży drzewa, a nie dokonania tego przestępstwa.

Zeznania świadka L., który po przybyciu na miejsce wycinki nie stwierdził drzew już wyciętych przez oskarżonego, odnoszą się do stanu z dnia 5 maja 2017 roku na co wskazuje treść zeznań tego świadka powiązana z datą przeprowadzenia przez niego oględzin miejsca zdarzenia wskazaną w protokole oględzin (k. 11). Wbrew twierdzeniu obrońcy, drewno z wyciętych przez oskarżonego drzew nie znajduje się w miejscu ich wycięcia. Z powołanych powyżej dowodów wynika, że zostało ono zabezpieczone na działce użytkowanej przez L. R., lecz w innym miejscu niż miejsce wycinki.

Zgromadzone dowody, w tym także i wyjaśnienia oskarżonego oraz zeznania części świadków, nie dają podstaw do przyjęcia, że oskarżony omyłkowo wyciął drzewa na należącej do Skarbu Państwa działce dzierżawionej przez L. R.. Z zeznań A. T. złożonych w postępowaniu przygotowawczym wynika, że bezpośrednio po wykryciu przez przedstawicieli Urzędu Gminy w R. faktu wycinania drzewa na dzierżawionej przez L. R. działce należącej do Skarbu Państwa, L. R. utrzymywał, że miał zgodę na wycinanie drzew na tej działce, co świadczy o tym, że wiedział o ich wycinaniu. Nie potrafił jednak wskazać kto z urzędu gminy udzielił mu takiej zgody. Z zeznaniami tymi koresponduje relacja E. W. - przedstawiciela ANR reprezentującego właściciela działki - Skarb Państwa. W rozmowie telefonicznej z E. W. przeprowadzonej jeszcze przed udaniem się przedstawiciela ANR na miejsce stwierdzonej wycinki L. R. przyznał, że dokonuje wycinania drzew na dzierżawionej przez siebie działce, lecz nie posiada na to zgody ANR. Wprawdzie w swoich wyjaśnieniach oskarżony twierdzi, że drzewa na działce dzierżawionej przez L. R. od ANR wyciął omyłkowo, bowiem miał wyciąć jedynie drzewa na działce M. R., to jednak w wyjaśnieniach jego zawarte są również twierdzenia korespondujące z zeznaniami wskazanych wyżej świadków i wskazujące, że wycięcie przez oskarżonego drzew na działce należącej do Skarbu Państwa nie było konsekwencją omyłki. Z wyjaśnień jego wynika (k. 66 odwrót), że przed rozpoczęciem wycinki drzew dzwonił on do Urzędu Gminy w R. z pytaniem, czy może wycinać drzewa na działce dzierżawionej. Wiedział zatem, że będzie wycinał drzewa z działki dzierżawionej, a nie z działki stanowiącej własność M. R.. Kwestie własnościowe tych działek były mu znane, co wnika również z jego wyjaśnień. Odmiennie w tym względzie wyjaśnia na rozprawie, lecz wyjaśnienia oskarżonego trudno ocenić inaczej niż jako pokrętne. Wyjaśnił między innymi: "Nie wiedziałem, które dzierżawią R., a które nie dzierżawią w tym celu zadzwoniłem do gminy R., czy można usuwać drzewa" (k. 119). Dalej wyjaśnia: "Miejsce w którym wycinałem drzewa był to teren dzierżawiony przez L. R.. Ja wiedziałem o tym gdy ciąłem drzewa. Gdy dzwoniłem do Urzędu Gminy pytałem czy na terenie dzierżawionym można wycinać drzewa" (k. 119). Wypowiedź oskarżonego potwierdza jego świadomość co do wycinania drzew na działce dzierżawionej przez L. R.. Przesłuchani w sprawie pracownicy Urzędu Gminy w R. nie potwierdzili, by wskazywali na możliwość wycięcia drzew przez oskarżonego. Dowodem, który przeczy oświadczeniom oskarżonego o omyłkowym wycięciu drzew na działce należącej do Skarbu Państwa pozostają jego wyjaśnienia złożone na rozprawie odwoławczej, połączone ze wskazaniem miejsca w którym oskarżony miał wycinać drzewa zgodnie z poleceniem M. R. oraz miejsca na działce należącej do Skarbu Państwa w którym oskarżony również wyciął drzewa. Na brak pomyłki w tym względzie wskazuje usytuowanie tych miejsc (odległość, oddzielenie drogą). Sąd pierwszej instancji nie rozstrzygał kwestii omyłkowego, czy też świadomego wycięcia drzew z działki Skarbu Państwa, ponieważ wobec błędnego ustalenia przez ten sąd, iż oskarżony zabrał uprzednio ścięte drzewa, okoliczność ta nie miała w takich warunkach znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Wykazy połączeń telefonicznych do których w apelacji nawiązuje obrońca nie mogły mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Mogą one stanowić wyłącznie dowód tego, że oskarżony telefonował do Urzędu Gminy w R.. Oskarżony nie był w stanie wskazać kto z pracowników Urzędu Gminy miał mu powiedzieć, że może wycinać drzewa bez odrębnego zezwolenia. Pracownicy Urzędu Gminy zaprzeczyli, by udzielali oskarżonemu, bądź M. R. lub L. R. takiej informacji. Przedstawili również obowiązującą w takich przypadkach procedurę, która wyklucza uzyskanie zgody drogą telefoniczną (k. 20).

Nie było nadto podstaw do uwzględnienia argumentacji apelującego powołującego się na błędne wyliczenie wysokości szkody wyrządzonej przestępstwem zarzuconym oskarżonemu. Miarodajna pozostaje w tym względzie wycena wysokości szkody dokonana przez przedstawiciela ANR Oddział w O. E. W.. Z zeznań tego świadka wspartych załączoną do akt dokumentacją wynika, że przeprowadził on oględziny miejsca zdarzenia już w dniu 24 lutego 2017 roku, zatem następnego dnia po wycięciu drzew przez oskarżonego. Dokonał on obliczenia wysokości szkody mając do dyspozycji wycięte drzewa, które wówczas znajdowały się na działce. Ocena ta pozostaje zatem miarodajna. Za taką nie można natomiast uznać wyceny dokonanej z udziałem świadka L.. Z protokołu oględzin (k. 11) wynika, że świadek ten przeprowadził oględziny w dniu 05.05.2017 r., kiedy ściętych drzew nie było już na działce. W protokole tym wskazał, że na miejscu zdarzenia znajdowały się już wyłącznie pnie ściętych drzew. Sam świadek w zeznaniach przyznał, że ze względu na to, iż dysponował wyłącznie danymi odnośnie pni drzew, bez informacji co do ich klasy i jakości, nie było możliwości dokładnego określenia wartości wyciętych drzew.

Wniosek

O zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzuconego mu czynu, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Chociaż podniesiony zarzut okazał się częściowo zasadny, nie mógł spowodować zmiany zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego. Nie było również w tej sprawie podstaw do uchylenia wyroku i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Zarzut obrońcy pozostawał zasadny w części w której kwestionował obrońca ustalenie sądu pierwszej instancji, iż oskarżony pomimo wiedzy o wycięciu drzew z działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, usunął wycięte drzewa z działki na której się one znajdowały i nie zwrócił drzew właścicielowi. Błędne ustalenie sądu pierwszej instancji w tym względzie prowadzić musiało jednak w realiach sprawy do zmiany zaskarżonego wyroku poprzez przypisanie oskarżonemu usiłowania popełnienia przestępstwa kradzieży zarzuconej mu aktem oskarżenia. Oskarżony w dniach wskazanych w opisie przypisanego mu czynu wyciął drzewa na działce Skarbu Państwa dzierżawionej przez L. R., o czym wiedział. Jak wyjaśnił, miał on zamiar zabrać drzewo. Z dowodów zgromadzonych w postępowaniu wynika, że po wycięciu drzew wiedzę o tym powzięli zarówno pracownicy Urzędu Gminy w R., jak i ANR Oddział Terenowy w O.. Przedstawiciele ANR zabronili dalszej wycinki i oskarżony do ich polecenia się dostosował. Zgodnie z ich poleceniem drewno pochodzące z wyciętych drzew zostało zabezpieczone. Działanie oskarżonego zostało zatem zakończone na fazie usiłowania. Nie zdołał on osiągnąć skutku w postaci zaboru drzewa w celu przywłaszczenia. Nie ulega wątpliwości, że zachowanie oskarżonego nie stanowiło dobrowolnego odstąpienia od dokonania przestępstwa, lecz podjęte zostało wskutek uzyskania przez uprawniony podmiot wiedzy o bezprawnych działaniach oskarżonego.

3.2.

Błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na bezzasadnym uznaniu, że oskarżony dopuścił się przestępstwa kradzieży poprzez zupełnie bezpodstawne przyjęcie, iż wyrąbane pnie drzew zostały przez oskarżonego usunięte z działek, a następnie niczym nie poparte stwierdzenie przez sąd, że oskarżony zignorował zakaz wywózki drzewa, co miało świadczyć o działaniu oskarżonego w celu przywłaszczenia.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut częściowo zasadny z powodów szczegółowo opisanych w punkcie 3.1.

Wniosek

O zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzuconego mu czynu, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wniosek niezasadny z powodów szczegółowo opisanych w punkcie 3.1.

1OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

1ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

W zakresie w jakim wyrok nie został zmieniony.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Nie było podstaw do zmiany, bądź uchylenia wyroku w tym zakresie.

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.15.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zmiana opisu czynu, kwalifikacji prawnej oraz orzeczenia o karze w zakresie liczby stawek dziennych grzywny wymierzonej oskarżonemu.

Zwięźle o powodach zmiany

Z powodów szczegółowo opisanych w punkcie 3.1. sąd odwoławczy dokonał zmiany zaskarżonego wyroku poprzez przypisanie oskarżonemu przestępstwa usiłowania kradzieży drzewa. Daty popełnienia czynu przypisanego oskarżonemu zaskarżonym wyrokiem obejmują dni w których oskarżony wyciął drzewa znajdujące się na działce Skarbu Państwa, realizując znamiona usiłowania ich kradzieży. W tym zakresie sąd odwoławczy nie dokonał modyfikacji. Czyn oskarżonego został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk. Podstawą wymiaru kary pozostawały zatem przepisy art. 14 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk przy zastosowaniu art. 37a kk. Sąd obniżył wymiar kary grzywny orzeczonej wobec oskarżonego do 70 stawek dziennych. Obniżając wymiar kary miał na względzie zakwalifikowanie czynu oskarżonego jako usiłowania kradzieży, ponadto zabezpieczenie skradzionego drzewa, które będzie mogło zostać zwrócone właścicielowi (chociaż nie będzie to w stanie naprawić pełnej szkody wyrządzonej wycięciem drzew). Łagodząco na wymiar kary wpłynęła również zmiana ustaleń faktycznych w stosunku do przyjętych przez sąd pierwszej instancji, który ustalił, że oskarżony pomimo zakazu kontynuowania wycinki drzew oraz wywożenia wyciętego drzewa z lasu, usunął drzewo i nie zwrócił drzewa pokrzywdzonym. Ustalenia te nie zostały przyjęte przez sąd odwoławczy.

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

W oparciu o zasady słuszności sąd zwolnił oskarżonego od zapłaty kosztów postępowania odwoławczego, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

1PODPIS

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Całość wyroku

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana