Sygnatura akt III Ca 2510/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Radosław Olewczyński

Sędzia Marta Witoszyńska

Sędzia ( del. ) Wojciech Wysoczyński ( spr.)

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 roku na rozprawie w Łodzi

sprawy z powództwa Z. Z.

przeciwko J. Z.

o eksmisję

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 9 sierpnia 2019 roku, sygnatura akt I C 375/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od J. Z. na rzecz Z. Z. kwotę 120 ( sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.