Sygn. akt III Ca 2553/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jacek Świerczyński

Sędziowie: Bożena Rządzińska

Dorota Znyk (spr.)

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa J. G.

przeciwko M. G., A. G. i M. T.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia
17 października 2019 roku, sygn. akt I C 1377/17

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten tylko sposób, że zasądzoną w punkcie 2. kwotę (...) (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych podwyższa do kwoty (...) (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) złotych;

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego
w S. na rzecz adw. C. Ś. kwotę (...) (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;

4.  nie obciąża powoda J. G. obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego na rzecz pozwanych: M. G., A. G. i M. T..