Sygn. akt III Ca 2408/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący : SSO Bogdan Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko A. S.

o zapłatę

i powództwa wzajemnego A. S.

przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej i powódki wzajemnej A. S.

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 20 listopada 2018 roku, sygn. akt I C 189/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od A. S. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 900 (dziewięćset) zł tytułem zwrotu kosztów postepowania apelacyjnego.