Sygn. akt III Ca 2412/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Radosław Olewczyński, Marta Witoszyńska

po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2020 r.

w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. i (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 13 czerwca 2019 r.

sygnatura akt II C 350/18

1.oddala apelację;

2.zasądza od A. M. na rzecz (...) S.A. w W. kwotę 1.800 ( jeden tysiąc osiemset ) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.