Sygn. akt III Ca 637/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. J.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 13 lutego 2020 r. wydanego w sprawie I C 558/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok:

1.  w punkcie 3 w ten sposób, że zasądza od M. J. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 679,30 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  w punkcie 4 w ten sposób, że kwotę podlegającą pobraniu od (...) Spółki Akcyjnej w W. tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych obniża z kwoty 1.261,74 zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze) do kwoty 447,67 zł (czterysta czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy);

3.  poprzez dodanie po punkcie 4 wyroku punktu 5 w brzmieniu: „nakazuje pobrać od M. J. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Pabianicach kwotę 300,00 zł (trzysta złotych) tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych i nie obciąża go obowiązkiem zwrotu tych kosztów w pozostałej części”;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  oddala wniosek strony pozwanej o zasądzenie od powoda kosztów postępowania apelacyjnego.