Sygn. akt I Ns 112/16

POSTANOWIENIE

Dnia 3 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Radosław Florek

Protokolant: Marta Chęcińska

po rozpoznaniu 19 lutego 2020 roku w Dzierżoniowie

na rozprawie

sprawy z wniosku H. K.

przy udziale U. K., A. P. i M. M.

o podział majątku wspólnego G. K. i K. K. (1) oraz dział spadków po G. K. i K. K. (1)

p o s t a n a w i a :

I.  ustalić, że w skład majątku wspólnego G. K. i K. K. (1) wchodzą:

o łącznej wartości 411 968 zł (czterysta jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych);

II.  ustalić, że w skład majątku spadku po G. K. wchodzą:

o łącznej wartości 205 984 zł (dwieście pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote);

III.  ustalić, że w skład majątku spadku po K. K. (1) wchodzą:

o łącznej wartości 257 480 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych);

IV.  dokonać podziału majątku wspólnego G. K. i K. K. (1) opisanego w punkcie I postanowienia, działu spadku po G. K. opisanego w punkcie II postanowienia oraz działu spadku po K. K. (1) opisanego w punkcie III postanowienia w ten sposób, że wnioskodawcy H. K. przyznać nieruchomość zabudowaną położoną w D. przy ulicy (...), obejmującą działki gruntów o numerach 665/4 i 665/6 o łącznej powierzchni 838 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą o oznaczeniu (...), o wartości 408 568 zł (czterysta osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych),

a uczestniczce postępowania M. M. przyznać:

1)

o łącznej wartości 3400 zł (trzy tysiące czterysta złotych);

V.  zasądzić od uczestniczki postępowania M. M. na rzecz uczestniczki postępowania A. P. 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) tytułem spłaty w celu wyrównania wartości udziałów uczestniczki postępowania A. P. w majątku wspólnym G. K. i K. K. (1) oraz majątkach spadków po G. K. i po K. K. (1), płatne w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na wypadek opóźnienia w płatności;

VI.  zasądzić od uczestniczki postępowania M. M. na rzecz uczestniczki postępowania U. K. 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) tytułem spłaty w celu wyrównania wartości udziałów uczestniczki postępowania U. K. w majątku wspólnym G. K. i K. K. (1) oraz majątkach spadków po G. K. i po K. K. (1), płatne w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na wypadek opóźnienia w płatności;

VII.  zasądzić od wnioskodawcy H. K. na rzecz uczestniczki postępowania A. P. 51 071 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych) tytułem spłaty w celu wyrównania wartości udziałów uczestniczki postępowania A. P. w majątku wspólnym G. K. i K. K. (1) oraz majątkach spadków po G. K. i po K. K. (1), płatne w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na wypadek opóźnienia w płatności;

VIII.  zasądzić od wnioskodawcy H. K. na rzecz uczestniczki postępowania U. K. 51 071 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych) tytułem spłaty w celu wyrównania wartości udziałów uczestniczki postępowania U. K. w majątku wspólnym G. K. i K. K. (1) oraz majątkach spadków po G. K. i po K. K. (1), płatne w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na wypadek opóźnienia w płatności;

IX.  zasądzić od wnioskodawcy H. K. na rzecz uczestniczki postępowania M. M. 169 103,34 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzy złote trzydzieści cztery grosze) tytułem dopłaty w celu wyrównania wartości udziałów uczestniczki postępowania M. M. w majątku wspólnym G. K. i K. K. (1) oraz majątku spadku po K. K. (1), płatne w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na wypadek opóźnienia w płatności;

X.  nakazać uczestniczce postępowania M. M., aby opróżniła, opuściła i wydała wnioskodawcy H. K. nieruchomość zabudowaną położoną w D. przy ulicy (...), obejmującą działki gruntów o numerach 665/4 i 665/6 o łącznej powierzchni 838 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą o oznaczeniu (...), w terminie czterech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia;

XI.  oddalić wnioski wnioskodawcy H. K. i uczestniczki postępowania M. M. o zasądzenie kosztów postępowania.

Sygn. akt I Ns 112/16

UZASADNIENIE

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.Wnioskodawca H. K. wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie, że spadek po K. K. (1), zmarłej 19 lipca 2014 roku w D., ostatnio stale zamieszkałej w D., nabył na podstawie ustawy wnioskodawca oraz uczestniczki postępowania U. K. i A. P. w udziałach po 1/3 części, ustalenie, że w skład spadku po spadkodawczyni K. K. (1) wchodzi prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w D., składającej się z działki gruntu o numerze (...) o łącznej powierzchni 48 000 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą o oznaczeniu (...) oraz dokonanie działu spadku przez przyznanie mu przedmiotowej nieruchomości, z obowiązkiem spłaty na rzecz uczestniczek postępowania kwot po 66 700 zł.

Na uzasadnienie wniosku podał, że spadkodawczyni zmarła 19 lipca 2014 roku w D. w Niemczech, a w chwili śmierci była wdową i pozostawiła dwie córki czyli uczestniczki postępowania oraz syna czyli wnioskodawcę. Podkreślił, że nie ma innych osób powołanych z ustawy do dziedziczenia, spadkodawczyni nie sporządziła testamentu, a żaden ze spadkobierców nie zrzekł się dziedziczenia i nie zawierał umów dotyczących spadku. Wskazał, że w dniu 31 lipca 2014 roku, uczestniczka postępowania U. K. złożyła przed notariuszem oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, a w skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne. Oświadczył, że w skład spadku wchodzi nieruchomość zabudowana położona w D. przy ulicy (...) o wartości około 200 000 zł.

2.Na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2016 roku, uczestniczki postępowania U. K. i A. P. poparły wniosek.

3.Na mocy postanowienia częściowego Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z 4 kwietnia 2016 roku, stwierdzono, że spadek po K. K. (2) z domu M., zmarłej 19 lipca 2014 roku w D., na podstawie ustawy nabyli: wnioskodawca H. K. oraz uczestniczki postępowania U. K. i A. P. w udziałach po 1/3 części.

4.W piśmie procesowym z 25 kwietnia 2016 roku, uczestniczka postępowania U. K. wniosła o ustalenie, że w skład spadku po spadkodawczyni K. K. (1) wchodzi prawo własności nieruchomości położonej w D. na działkach gruntów o numerach (...) o łącznej powierzchni 838 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą o oznaczeniu (...), o łącznej wartości 420 000 zł oraz dokonanie działu spadku przez przyznanie tej nieruchomości wnioskodawcy za spłatą uczestniczek postępowania w kwotach po 140 000 zł.

Motywując to stanowisko wskazała, że zgadza się na zaproponowany przez wnioskodawcę sposób dokonania działu spadku, jednakże zakwestionowała podaną przez niego wartość przedmiotowej nieruchomości, uznając iż jest ona zaniżona.

5.W piśmie procesowym z 1 czerwca 2016 roku, uczestniczka postępowania A. P. wniosła o ustalenie, że w skład spadku po spadkodawczyni K. K. (1) wchodzi prawo własności nieruchomości położonej w D. o powierzchni 838 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą o oznaczeniu (...), oraz dokonanie działu spadku przez przyznanie tej nieruchomości wnioskodawcy za spłatą uczestniczek postępowania.

Uzasadniając to stanowisko podała, że zgadza się na zaproponowany przez wnioskodawcę sposób dokonania działu spadku, jednakże zakwestionowała podaną przez niego wartość przedmiotowej nieruchomości, uznając iż jest ona zaniżona.

6.W piśmie procesowym z 24 marca 2017 roku, wnioskodawca oświadczył, że nie wyraża zgody na przyznanie mu spornej nieruchomości.

7.Na rozprawie w dniu 24 lipca 2017 roku, wnioskodawca oraz uczestniczki postępowania U. K. i A. P. oświadczyli, że żadne z nich nie chce przejąć na własność przedmiotowej nieruchomości, ani też znieść współwłasności przez jej fizyczny podział. Podali, że budynek posadowiony na tej nieruchomości nie może być podzielony na trzy odrębne części, ani też nie można wyodrębnić w nim trzech lokali. Wskazali, że G. K. i spadkodawczyni K. K. (1) zawarli związek małżeński 5 sierpnia 1955 roku.

8.Na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2017 roku, wnioskodawca oraz uczestniczki postępowania U. K. i A. P. wnieśli o dokonanie działu spadku poprzez sprzedaż spornej nieruchomości.

9.W piśmie procesowym z 28 listopada 2017 roku, wnioskodawca wystąpił o dokonanie działu spadku przez przyznanie na jego rzecz przedmiotowej nieruchomości z obowiązkiem spłat na rzecz uczestniczek postępowania U. K. i A. P..

10.Na rozprawie w dniu 14 maja 2018 roku, wnioskodawca wniósł o rozliczenie umowy najmu nieruchomości wchodzącej w skład spadku zawartej przez uczestniczki postępowania z M. M., a uczestniczki postępowania U. K. i A. P. wystąpiły o oddalenie tego wniosku.

11.W piśmie procesowym z 18 maja 2018 roku, wnioskodawca oświadczył, że w skład spadku wchodzą także: samochód osobowy marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...) o wartości 4500 zł i zestaw segmentowych mebli pokojowych o wartości 1300 zł.

12.Na rozprawie w dniu 30 maja 2018 roku, wnioskodawca cofnął wniosek o rozliczenie pożytków jakie osiągnęły uczestniczki postępowania z wynajęcia spornej nieruchomości oraz wystąpił o przyznanie mu ruchomości należących do spadku, bez spłat na rzecz uczestniczek postępowania. Oświadczył, że uzyskał informację, iż uczestniczki postępowania sprzedały udziały w spornej nieruchomości oraz wniósł o uznanie tej czynności za bezskuteczną ze względu na brak jego zgody na jej dokonanie i naruszenie jego interesów.

Z kolei uczestniczki postępowania przyznały, że w skład spadku wchodzą wskazane przez wnioskodawcę ruchomości oraz przyznały wartość tych ruchomości podaną przez wnioskodawcę. Wniosły o wezwanie do udziału w sprawie M. M. jako nabywcy udziałów w spadku. Podały, że nie miały zgody wnioskodawcy na sprzedaż swoich udziałów, jednakże sprzedaż tych udziałów nie narusza interesów wnioskodawcy, albowiem wnioskodawca sam chciał sprzedać swój udział w spadku. Wskazały, że ich wolą była sprzedaż udziałów w spadku.

13.Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z 4 stycznia 2019 roku, wezwano M. M. do wzięcia udziału w sprawie.

14.W piśmie procesowym z 27 marca 2019 roku, uczestniczka postępowania M. M. wniosła o ustalenie, że w skład spadku po spadkodawczyni K. K. (1) wchodzi prawo własności nieruchomości położonej w D. stanowiącej działki gruntów o numerach (...)o powierzchni 838 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą o oznaczeniu (...), o wartości 409 205 zł oraz dokonanie działu spadku przez przyznanie tej nieruchomości na jej wyłączna własność i zasądzenie od niej na rzecz wnioskodawcy kwoty 136 416 zł tytułem spłaty.

Uzasadniając swoje stanowisko wskazała, że w wyniku nabycia udziałów w spadku przysługuje jej udział w wysokości 2/3 części w tym spadku i jej wolą jest przejęcie nieruchomości należącej do majątku spadku.

15.Na rozprawie w dniu 27 marca 2019 roku, wnioskodawca i uczestniczka postępowania M. M. zgodnie oświadczyli, że wszystkie składniki majątku spadku są w posiadaniu uczestniczki postępowania M. M..

16.W piśmie procesowym z 9 kwietnia 2019 roku, wnioskodawca zmodyfikował żądanie wniosku w ten sposób, że wystąpił o ustalenie, iż w skład majątku wspólnego G. K. i K. K. (1) wchodzą: nieruchomość składająca się działek gruntów o numerach (...) o powierzchni 838 metrów kwadratowych, położona w D. przy ulicy (...), dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą o oznaczeniu (...), o wartości określonej w opinii biegłego, samochód osobowy marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...) o wartości 4500 zł i zestaw segmentowych mebli pokojowych o wartości 1300 zł, ustalenie, że udziały spadkodawców w majątku wspólnym są równe, ustalenie, że w skład spadku po G. K. wchodzą udziały w wysokości 1/2 części w składnikach majątku wspólnego, a w skład spadku po K. K. (1) wchodzą udziały w wysokości 1/2 części w składnikach majątku wspólnego, uznanie za bezskuteczną wobec niego umowy z 18 maja 2018 roku zawartej pomiędzy uczestniczkami postępowania, której przedmiotem była sprzedaż udziałów w przedmiocie należącym do spadku w postaci opisanej powyżej nieruchomości oraz dokonanie podziału majątku wspólnego i działów spadków w ten sposób, że przedmiotową nieruchomość przyznać na jego własność, natomiast ruchomości przyznać na wyłączną własność uczestniczki postępowania U. K. albo uczestniczki postępowania A. P. z zasądzeniem spłaty na jego rzecz, ewentualnie zarządzić sprzedaż tych ruchomości w drodze licytacji publicznej i przyznać mu oraz uczestniczkom postępowania U. K. i A. P. środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży stosownie do przysługujących im udziałów.

Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że K. K. (1) i G. K. zawarli związek małżeński 5 sierpnia 1955 roku, a w czasie trwania wspólności majątkowej nabyli własność opisanych powyżej rzeczy. Podał, że G. K. zmarł 26 kwietnia 2014 roku, a spadek po nim nabyli żona K. K. (1) i dzieci H. K., U. K. i A. P. w udziałach po 1/4 części, natomiast K. K. (1) zmarła 19 lipca 2014 roku, a spadek po niej nabyły dzieci H. K., U. K. i A. P. w udziałach po 1/3 części. Wskazał, że w skład każdego z tych spadków wchodzą udziały wynoszące 1/2 części w składnikach majątku wspólnego. Oświadczył, że w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi udział w majątku wspólnym, do dokonania działu spadku konieczne jest uprzednie albo jednoczesne dokonanie podziału majątku wspólnego. Podał, że w toku postępowania okazało się, iż taka sytuacja zachodzi w tym przypadku i w związku z tym zachodziła konieczność modyfikacji wniosku. Wskazał, że umowa sprzedaży udziałów w spadku z 18 maja 2018 roku jest w rzeczywistości umową sprzedaży udziału w przedmiocie należącym do spadku w postaci przedmiotowej nieruchomości, gdyż z jej treści wynika, iż jej przedmiotem była tylko i wyłącznie opisana nieruchomość, a nie dotyczyła ona ruchomości należących do spadku. Podkreślił, że w tych okolicznościach uczestniczki postępowania U. K. i A. P., bez jego zgody, rozporządziły jedynie udziałem w przedmiocie spadkowym, a takie rozporządzenie narusza jego uprawnienie do domagania się przyznania mu własności całej nieruchomości. Podał, że zgodnie z przepisami art. 1036 k.c., spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku, a w braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. Oświadczył, że za przyznaniem mu przedmiotowej nieruchomości przemawia fakt, iż jest ona nieruchomością rodzinną i ma wartość sentymentalną, a w związku z tym nie powinna przejść na własność zupełnie obcej osoby. Podkreślił dodatkowo, że dysponuje środkami pieniężnymi pozwalającymi na spłatę uczestniczek postępowania. Podał, że przyznanie tej nieruchomości uczestniczce postępowania M. M. naruszałoby zasady współżycia społecznego, gdyż prowadziłoby do trwonienia majątku spadkodawców, który zgodnie z ich wola powinien pozostać w rodzinie.

17.Na rozprawie w dniu 13 stycznia 2020 roku, uczestniczki postępowania wniosły o przyznanie całego majątku podlegającego podziałowi na rzecz uczestniczki postępowania M. M. za spłatą udziałów pozostałych uczestników postępowania, a wnioskodawca i uczestniczka postępowania M. M. oświadczyli, że dysponują środkami pieniężnym na spłatę pozostałych współwłaścicieli.

STAN FAKTYCZNY

I. Ustrój majątkowy

1. W dniu 5 sierpnia 1955 roku, spadkodawcy G. K. i K. K. (2) z domu M. zawarli związek małżeński.

Dowód: odpis skrócony sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w D. aktu małżeństwa o oznaczeniu (...) - k. 149.

2. Spadkodawcy nie zawierali żadnych małżeńskich umów majątkowych.

Dowód: przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 283 i 491.

II. Skład i wartość majątku wspólnego

1.W dniu 2 października 1968 roku, spadkodawczyni K. K. (1) zawarła warunkowa umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w D. przy ulicy (...), obejmującej działki gruntów o numerach (...) o łącznej powierzchni 838 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi obecnie księgę wieczystą o oznaczeniu (...).

Dowód: warunkowa umowa sprzedaży z 2 października 1968 roku - akta prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie księgi wieczystej o oznaczeniu (...),

przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 283 i 491.

2.W dniu 16 stycznia 1969 roku, spadkodawczyni K. K. (1) zawarła umowę przeniesienia na nią prawa własności przedmiotowej nieruchomości.

Dowód: umowa przeniesienia własności z 16 stycznia 1969 roku - akta prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie księgi wieczystej o oznaczeniu (...),

przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 283 i 491.

3.Aktualna wartość tej nieruchomości wynosi 408 568 zł.

Dowód: dodatkowa opinia pisemna biegłego sądowego z zakresu (...) z 16 lipca 2019 roku - k. 411-452.

4.W dniu 4 sierpnia 2000 roku, spadkodawczyni K. K. (1) kupiła samochód osobowy marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...), wyprodukowany w 1998 roku, za cenę 5700 marek niemieckich.

Dowód: odpis umowy kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego używanego z 4 sierpnia 2000 roku wraz z tłumaczeniem na język polski - k. 294-295,

przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 283 i 491,

przesłuchanie uczestniczki postępowania M. M. - k. 491.

5.Obecnie jego wartość wynosi 3200 zł.

Dowód: opinia pisemna biegłego sądowego z zakresu techniki motoryzacyjnej G. G. z 23 kwietnia 2019 roku - k. 352-363.

6.W czasie trwania związku małżeńskiego spadkodawcy nabyli jeszcze zestaw mebli pokojowych konstrukcji skrzyniowej, wykonanych z utwardzonej płyty meblowej okleinowanej na wysoki połysk, składający się z sześciu wielofunkcyjnych regałów i szaf.

Dowód: opinia pisemna biegłego sądowego z zakresu wyceny ruchomości J. P. z 28 kwietnia 2019 roku - k. 377-387,

przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 283 i 491.

7.Ich wartość wynosi obecnie 200 zł.

Dowód: opinia pisemna biegłego sądowego z zakresu wyceny ruchomości J. P. z 28 kwietnia 2019 roku - k. 377-387.

III. Skład i wartość majątków osobistych

1.Spadkodawcy, poza majątkiem wspólnym, nie posiadali żadnego innego majątku.

Dowód: przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 283 i 491,

przesłuchanie uczestniczki postępowania M. M. - k. 491.

IV.Zgony spadkodawców

1.Spadkodawca G. K. zmarł 26 kwietnia 2014 roku.

Dowód: odpis skrócony sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w D. aktu zgonu (...)- k. 7 akt sprawy Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie o sygnaturze I Ns 647/14.

2.Spadkodawczyni K. K. (1) zmarła 19 lipca 2014 roku.

Dowód: odpis skrócony sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w D. aktu zgonu (...)- k. 17 akt sprawy Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie o sygnaturze I Ns 647/14.

V.Dziedziczenie

1.Spadek po G. K. na podstawie ustawy nabyli: K. K. (1) i wnioskodawca H. K. oraz uczestniczki postępowania U. K. i A. P. w udziałach po 1/4 części każdy.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z 6 grudnia 2016 roku wydane w sprawie o sygnaturze akt I Ns 647/14 - k. 58 akt sprawy Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie o sygnaturze I Ns 647/14.

2.Spadek po K. K. (1) na podstawie ustawy nabyli: wnioskodawca H. K. oraz uczestniczki postępowania U. K. i A. P. w udziałach po 1/3 części każdy.

Dowód: postanowienie częściowe Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z 4 kwietnia 2016 roku wydane w sprawie o sygnaturze akt I Ns 112/16 - k. 26.

VI.Umowa sprzedaży udziałów w spadku

1.W dniu 18 maja 2018 roku, uczestniczki postępowania U. K. i A. P. sprzedały uczestniczce postępowania M. M. udziały w spadku po spadkodawczyni K. K. (1) wynoszące po 1/3 części za cenę po 125 000 zł.

Dowód: umowa sprzedaży udziałów w spadku z 18 maja 2018 roku - k. 290,

przesłuchanie uczestniczki postępowania M. M. - k. 491.

2.Wnioskodawca nie wyrażał zgody na zawarcie tej umowy.

Dowód: przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 283.

VII.Sytuacja rodzinna i majątkowa uczestników postępowania

1. Dom przy ulicy (...) w D. był domem rodzinnym spadkodawców. W tym domu wychowały się ich dzieci, czyli wnioskodawca H. K. oraz uczestniczki postępowania U. K. i A. P.

Dowód: przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 283.

2. Jesienią 2017 roku, w tym budynku zamieszkała uczestniczka postępowania M. M. wraz ze swoją rodziną. Zawarła ona umowę najmu tego domu z uczestniczkami postępowania U. K. i A. P..

Dowód: przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 283 i 491,

przesłuchanie uczestniczki postępowania M. M. - k. 491.

3.Uczestniczka postępowania M. M. przeprowadziła remont instalacji wodnej i gazowej w tym budynku. Z tego tytułu poniosła wydatki w kwocie około 10 000 zł.

Dowód: przesłuchanie uczestniczki postępowania M. M. - k. 491.

4.Wnioskodawca jest żonaty.

Dowód: przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 491.

5.Dochody wnioskodawcy wynoszą od 10 000 zł do 15 000 zł miesięcznie, a jego wydatki wynoszą około 5000 zł miesięcznie.

Dowód: przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 491.

6.Wnioskodawca nie ma żadnych długów.

Dowód: przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 491.

7.Wnioskodawca zgromadził oszczędności w kwocie około 1 000 000 zł.

Dowód: wyciągi z rachunków bankowych - k. 480-483,

przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 491.

8.Uczestniczka postępowania M. M. jest mężatką i ma dwoje małoletnich dzieci.

Dowód: przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 283,

przesłuchanie uczestniczki postępowania M. M. - k. 491.

9.Uczestniczka postępowania M. M. i jej mąż mają rozdzielność majątkową.

Dowód: przesłuchanie uczestniczki postępowania M. M. - k. 491.

10. Uczestniczka postępowania M. M. zarabia miesięcznie około 8000 zł, a jej mąż z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje dochód w wysokości około 20 000 zł.

Dowód: przesłuchanie uczestniczki postępowania M. M. - k. 491.

11.Uczestniczka postępowania M. M. posiada oszczędności w kwocie około 100 000 zł, które zgromadziła ze środków uzyskanych ze sprzedaży domu za cenę 150 000 zł.

Dowód: przesłuchanie uczestniczki postępowania M. M. - k. 491.

12.Uczestniczka postępowania M. M. nie zapłaciła ceny zakupu udziałów w majątku spadku po K. K. (1) i jest ona obecnie egzekwowana w ramach postępowania egzekucyjnego.

Dowód: przesłuchanie uczestniczki postępowania M. M. - k. 491.

13. Uczestniczka postępowania M. M. i jej mąż A. M. nie mają praw do żadnych innych nieruchomości, poza udziałem w prawie własności nieruchomości przy ulicy (...) w D.

Dowód: przesłuchanie uczestniczki postępowania M. M. - k. 491.

14.Uczestniczka postępowania M. M. miała uzyskać pozostałe środki pieniężne na zakup spornej nieruchomości w kwocie 200 000 zł od rodziców i męża.

Dowód: przesłuchanie uczestniczki postępowania M. M. - k. 491.

15.Mąż uczestniczki postępowania M. M. ma otrzymać dywidendę w kwocie 314 500 zł brutto.

Dowód: odpis zawiadomienia o wypłacie zaliczki dywidendy z 17 stycznia 2020 roku - k. 486.

VIII.Posiadanie składników majątku wspólnego i majątków spadków.

1. Nieruchomość zabudowana położona w D. przy ulicy (...), zestaw mebli pokojowych konstrukcji skrzyniowej i samochód osobowy marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...) znajdują się obecnie w posiadaniu uczestniczki postępowania M. M..

Dowód: przesłuchanie wnioskodawcy H. K. – k. 283 i 491,

przesłuchanie uczestniczki postępowania M. M. - k. 491.

ROZWAŻANIA PRAWNE

I. Ustrój majątkowy (punkt I postanowienia)

1. Wedle przepisów art. 21 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1950 roku - Kodeks rodzinny (Dz.U. z 1950 roku, Nr 34, poz. 308 z późn. zm.), przedmioty majątkowe, nabyte przez któregokolwiek z małżonków w czasie trwania małżeństwa i stanowiące jego dorobek, są wspólnym majątkiem obojga małżonków (wspólność ustawowa), przy czym nie są objęte wspólnością ustawową przedmioty nabyte przez spadek, zapis lub darowiznę, przedmioty osobistego użytku oraz przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu.

2. Przytoczone unormowania obowiązywały w okresie od 1 października 1950 roku do 31 grudnia 1964 roku.

3. Zgodnie z przepisami art. V i VIII ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 roku, Nr 9, poz. 60), przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosuje się do stosunków w nim unormowanych, chociażby powstały przed jego wejściem w życie, a jeżeli w chwili wejścia w życie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosunki majątkowe między małżonkami podlegały wspólności ustawowej w rozumieniu kodeksu rodzinnego z 1950 roku, składniki majątku małżonków istniejące w chwili wejścia w życie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zalicza się od tej chwili do majątku wspólnego albo do majątku odrębnego stosownie do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

4. Cytowane unormowania obowiązują od 1 stycznia 1965 roku.

5. Wedle przepisów art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zwanej dalej "k.r.o.", z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa), a przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością stanowią majątek odrębny każdego z małżonków. Z kolei przepisy art. 32 § 1 i 2 k.r.o. stanowią, że dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, a w szczególności stanowią dorobek małżonków:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę oraz za inne usługi świadczone osobiście przez któregokolwiek z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z odrębnego majątku każdego z małżonków.

6.Cytowane przepisy obowiązywały w okresie od 1 stycznia 1965 roku do 19 stycznia 2005 roku.

7.Zgodnie z przepisami art. 31 § 1 k.r.o., z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny), a przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

8.Wskazane unormowanie obowiązuje od 20 stycznia 2005 roku i zostało wprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 roku, Nr 162, poz. 1691), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”.

9.Wedle przepisu art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej, przepisy ustawy nowelizującej stosuje się do stosunków w niej unormowanych, chociażby powstały przed jej wejściem w życie, chyba że przepisy ust. 2-7 stanowią inaczej. Z kolei zgodnie z przepisem art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej, jeżeli w dniu wejścia w życie tej ustawy stosunki majątkowe małżonków podlegały wspólności ustawowej, składniki majątków istniejące w tym dniu zalicza się do majątku wspólnego albo do majątków osobistych, stosownie do przepisów ustawy nowelizującej.

10.W dniu 5 sierpnia 1955 roku, spadkodawcy G. K. i K. K. (2) z domu M. zawarli związek małżeński, przy czym nie zawierali żadnych umów majątkowych małżeńskich. Od tego momentu obowiązywał w ich stosunkach majątkowych ustawowa wspólność majątkowa małżeńska.

11.W świetle cytowanych wcześniej przepisów wszelkie przedmioty nabyta przez spadkodawców albo jednego ze spadkodawców w czasie trwania ich związku małżeńskiego wchodziły w skład ich majątku wspólnego.

II. Skład i wartość majątku wspólnego (punkt I postanowienia)

1. Wedle przepisu art. 46 k.r.o., od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Zgodnie natomiast z przepisami art. 684 k.p.c. w zw. z art. 567 § 3 k.p.c., w postępowaniu o podział majątku wspólnego skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd.

2. W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami skład majątku wspólnego ustala się według chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość według stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału (por. uchwałę Sądu Najwyższego z 23 lutego 2018 roku, III CZP 103/17, OSNC 2019, nr 2, poz. 13).

3. W niniejszej sprawie Sąd ustalił, że w dniu 16 stycznia 1969 roku, czyli w czasie trwania małżeństwa spadkodawców, spadkodawczyni K. K. (1) zawarła umowę przeniesienia na nią prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w D. przy ulicy (...), obejmującej działki gruntów o numerach 665/4 i 665/6 o łącznej powierzchni 838 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi obecnie księgę wieczystą o oznaczeniu (...).

4. Brak jest jakichkolwiek dowodów wskazujących na zaistnienie okoliczności, które uzasadniałyby zaliczenie tej nieruchomości do majątku osobistego spadkodawczyni K. K. (1).

5. Przedmiotowa nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego spadkodawców.

6. W dniu 4 sierpnia 2000 roku, czyli w czasie trwania związku małżeńskiego spadkodawców, spadkodawczyni K. K. (1) kupiła samochód osobowy marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...).

7. Opisany samochód wchodzi w skład majątku wspólnego spadkodawców.

8. W trakcie związku małżeńskiego spadkodawcy nabyli zestaw mebli pokojowych konstrukcji skrzyniowej, wykonanych z utwardzonej płyty meblowej okleinowanej na wysoki połysk, składający się z sześciu wielofunkcyjnych regałów i szaf.

9. Przedmiotowe meble należą do majątku wspólnego spadkodawców.

10. Wartość opisanych powyżej rzeczy Sąd ustalił na podstawie dowodów z dodatkowej opinii pisemnej biegłego sądowego z zakresu (...) z 16 lipca 2019 roku (k. 411-452 akt), opinii pisemnej biegłego sądowego z zakresu techniki motoryzacyjnej G. G. z 23 kwietnia 2019 roku (k. 352-363 akt) i opinii pisemnej biegłego sądowego z zakresu wyceny ruchomości J. P. z 28 kwietnia 2019 roku (k. 377-387 akt). Uczestnicy postępowania nie zgłosili żadnych zastrzeżeń co do tych opinii i także Sąd nie stwierdził, aby zachodziły jakiekolwiek okoliczności podważające ich wiarygodność.

III. Skład majątków osobistych (punkty II i III postanowienia)

1.Żaden ze spadkodawców nie posiadał majątku osobistego.

IV. Skład majątków spadków (punkty II i III postanowienia)

1.Zgodnie z przepisami art. 1035 k.c. w zw. z art. 46 k.r.o., od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

2.Wedle przepisu art. 43 § 1 k.r.o., oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

3.Ustawowa wspólność majątkowa w stosunku do spadkodawców ustała w chwili śmierci spadkodawcy G. K. czyli 26 kwietnia 2014 roku.

4.Od momentu ustania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej spadkodawcy stali się współwłaścicielami poszczególnych składników majątku wspólnego w udziałach po 1/2 części.

5.Spadkodawca G. K. nie posiadał majątku osobistego.

6.W skład majątku spadku po G. K. wchodzą wyłącznie udziały wynoszące 1/2 części we wszystkich składnikach majątku wspólnego.

7.Wartość poszczególnych składników majątku spadku po spadkodawcy G. K. należało ustalić w sposób określony w punkcie II podpunkcie 10 rozważań prawnych, stosownie do wielkości jego udziału w majątku wspólnym.

8.W chwili śmierci spadkodawczyni K. K. (1) posiadała udziały wynoszące 1/2 części we wszystkich składnikach majątku wspólnego.

9.W chwili śmierci spadkodawczyni K. K. (1) posiadała udziały wynoszące 1/4 części we wszystkich składnikach majątku spadku po G. K. czyli udziały wynoszące 1/8 (1/4 x 1/2) części we wszystkich składnikach majątku wspólnego.

10.Spadkodawczyni K. K. (1) do momentu ustania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej nie posiadał majątku osobistego.

11.W skład majątku spadku po K. K. (1) wchodzą wyłącznie udziały wynoszące 5/8 (4/8 + 1/8) części we wszystkich składnikach majątku wspólnego.

12.Wartość poszczególnych składników majątku spadku po spadkodawczyni K. K. (1) należało ustalić w sposób określony w punkcie II podpunkcie 10 rozważań prawnych, stosownie do wielkości jej udziału w majątku wspólnym.

V. Umowa sprzedaży udziałów w spadku (punkty IV-IX postanowienia)

1.Zgodnie z przepisami art. 1051 k.c., spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części, przy czym dotyczy to także zbycia udziału spadkowego. Wedle przepisów art. 1052 § 1 i § 3 zd. 1 k.c., umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do zbycia spadku przenosi spadek na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły, i powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

2.W dniu 18 maja 2018 roku, uczestniczki postępowania U. K. i A. P. zawarły z uczestniczką postępowania M. M. w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na mocy której zbyły na rzecz uczestniczki postępowania M. M. swoje udziały w spadku po spadkodawczyni K. K. (1) w wysokości po 1/3 części za cenę wynoszącą po 125 000 zł.

3. Z treści tej umowy wyraźnie wynika, że wolą stron tej umowy były rozporządzenie udziałami w majątku spadku po spadkodawczyni K. K. (1), co potwierdziła także uczestniczka postępowania M. M. w trakcie jej przesłuchania (k. 491 akt).

4.Niezasadny jest zarzut wnioskodawcy, że przedmiotowa umowa dotyczyła zbycia udziału w przedmiocie należącym do spadku.

5.Do skuteczności umowy zbycia udziały w spadku nie jest konieczna zgoda innych spadkobierców.

6.Na podstawie przedmiotowej umowy uczestniczka postępowania M. M. skutecznie nabyła udział wynoszący 2/3 części w majątku spadku po K. K. (1).

VI. Udziały w składnikach majątku wspólnego (punkty IV-IX postanowienia)

1.Po śmierci spadkodawcy G. K. współwłaścicielami poszczególnych rzeczy należących do majątku wspólnego spadkodawców stali się: spadkodawczyni K. K. (1) w udziale wynoszącym 5/8 (1/2 + 1/8 = 4/8 + 1/8) części oraz wnioskodawca i uczestniczki postępowania U. K. i A. P. w udziałach wynoszących po 1/8 (1/2 x 1/4) części.

2.Po śmierci spadkodawczyni K. K. (1) współwłaścicielami poszczególnych rzeczy należących do majątku wspólnego spadkodawców stali się: wnioskodawca i uczestniczki postępowania U. K. i A. P. w udziałach wynoszących po 8/24 (1/8 + [5/8 x 1/3] = 1/8 + 5/24 = 3/24 + 5/24) części.

3.Po zawarciu w dniu 18 maja 2018 roku umowy zbycia udziałów w spadku po K. K. (1) współwłaścicielami poszczególnych rzeczy należących do majątku wspólnego spadkodawców stali się: wnioskodawca w udziale wynoszącym 8/24 (1/3) części, uczestniczka postępowania M. M. w udziale wynoszącym 10/24 (5/8 x 1/3 x 2) części oraz uczestniczki postępowania U. K. i A. P. w udziałach wynoszących po 3/24 (8/24 - 5/24) części.

VII. Sposób podziału majątku wspólnego i działu spadków (punkt IV postanowienia)

1.Przepis art. 211 k.c. stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Z kolei wedle przepisów art. 212 § 2 k.c., rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Na mocy przepisów art. 1035 k.c. oraz art. 1035 k.c. w zw. z art. 46 k.r.o., wskazane przepisy stosuje się odpowiednio także do działu spadku oraz podziału majątku wspólnego. Odpowiednie stosowanie tych przepisów oznacza, że muszą być one dostosowane do charakteru i specyfiki postępowań o dział spadku i podział majątku wspólnego. W związku z tym należy przyjąć, że dział spadku i podział majątku wspólnego powinien polegać na podziale fizycznym rzeczy lub prawa albo rozdzieleniu poszczególnych przedmiotów majątkowych wchodzących w ich skład pomiędzy uprawnionych, o ile tylko taki podział nie byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tych przedmiotów albo nie pociągałby za sobą istotnej zmiany tych przedmiotów lub znacznego zmniejszenia ich wartości. Oznacza to, że w sytuacji, gdy dział spadku i podział majątku wspólnego następują z mocy orzeczenia sądu, powinien on brać pod uwagę przede wszystkim ten sposób wyjścia ze wspólności, chyba że nie są nim zainteresowani małżonkowie albo spadkobiercy lub nie jest on możliwy z przyczyn wskazanych w przepisie art. 211 k.c. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 2 lutego 2001 roku, IV CKN 251/00, LEX nr 52532; postanowienie Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2001 roku, V CKN 1436/00, LEX nr 52398; postanowienie Sądu Najwyższego z 30 października 1978 roku, III CRN 214/78, LEX nr 8143).

2.O sposobie działu spadku i podziału majątku wspólnego decydują okoliczności istniejące w chwili dokonywania podziału (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 27 sierpnia 1979 roku, III CRN 137/79, OSNC 1980, nr 2, poz. 33), przy czym ocena co do tego, jaki sposób najlepiej odpowiada usprawiedliwionym interesom każdego z uprawnionych wymaga rozważenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej (por. J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akty stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002, s. 202). W oparciu o przepisy art. 622 § 1 k.p.c. w zw. z art. 688 k.p.c. w zw. z art. 567 § 3 k.p.c. oraz art. 622 § 1 k.p.c. w zw. z art. 688 k.p.c., sąd jest obowiązany nakłaniać uczestników postępowania do dokonania zgodnego podziału majątku wspólnego i działu spadku oraz uwzględniać zgodne ich stanowisko co do sposobu działu, nawet jeżeli dotyczy ono tylko części majątku. Z drugiej strony, w przypadku braku zgody co do podziału całego majątku, sąd powinien dążyć do tego, aby w wyniku tegoż podziału każdy z uprawnionych otrzymał przedmioty i prawa należące do tego majątku odpowiadające, w jak największym stopniu, wartości jego udziału.

3.Uczestnicy postępowania w zasadzie nie wskazali zgodnie sposobu podziału majątku wspólnego i działu spadków.

4.Byli jedynie zgodni co do tego, że nie chcą dokonywać fizycznego podziału poszczególnych rzeczy należących do spornych majątków.

5.Uczestniczki postępowania wystąpiły z wnioskiem, aby wszystkie składniki przedmiotowych majątków przyznać uczestniczce postępowania M. M.. Wnioskodawca wystąpił z kolei o przyznanie mu jedynie nieruchomości należącej do tych majątków, natomiast nie był zainteresowany przejęciem ruchomości.

6.Jedynie uczestniczka postępowania M. M. wystąpiła o przyznanie jej na własność ruchomości w postaci samochodu osobowego marki R. (...) i zestawu mebli pokojowych.

7.Wymienione ruchomości są w posiadaniu i użytkowaniu uczestniczki postępowania M. M..

8.Uczestniczka postępowania M. M. uzyskuje dochód wynoszący około 8000 zł i dysponuje oszczędnościami w kwocie 100 000 zł.

9.Posiadane przez uczestniczkę postępowania środki pieniężne są zdecydowanie wystarczające do uiszczenia spłat i dopłat z tytułu przejęcia przedmiotowych ruchomości.

10.Uczestniczce postępowania M. M. należało przyznać na wyłączną własność ruchomości w postaci zestawu mebli pokojowych konstrukcji skrzyniowej, wykonanych z utwardzonej płyty meblowej okleinowanej na wysoki połysk, składający się z sześciu wielofunkcyjnych regałów i szaf, oraz samochód osobowy marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...), wyprodukowany w 1998 roku.

11.Zarówno wnioskodawca, jak i uczestniczka postępowania M. M., wystąpili o przyznanie nieruchomości zabudowanej położonej w D. przy ulicy (...), obejmującej działki gruntów o numerach (...) o łącznej powierzchni 838 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą o oznaczeniu (...).

12.Przedmiotowa nieruchomość znajdowała się w posiadaniu spadkodawców od kilkudziesięciu lat. Dom na niej posadowiony był ich domem rodzinnym i najważniejszym składnikiem ich majątku wspólnego. Powinien pozostać w ich rodzinie, co przemawia za przyznaniem go wnioskodawcy.

13.W domu znajdującym się na spornej nieruchomości wychowały się dzieci spadkodawców, w tym wnioskodawca. W nim dochodziło też do spotkań rodzinnych. Wnioskodawcę łączą z tym domem silne więzi emocjonalne, co przemawia za przyznaniem go wnioskodawcy.

14.Uczestniczka postępowania M. M. nigdy wcześniej nie zamieszkiwała w budynku posadowionym na przedmiotowej nieruchomości. Zamieszkała w nim dopiero w 2017 roku. Nie łączą ją z tym domem żadne więzi emocjonalne, co stanowi argument przeciwko przyznaniu jej tej nieruchomości.

15.Uczestniczka postępowania M. M. uzyskała posiadanie spornej nieruchomości w sposób nieetyczny i niemoralny. Wykorzystała konflikt istniejący pomiędzy rodzeństwem czyli wnioskodawcą oraz uczestniczkami postępowania U. K. i A. P. co do sposobu podziału majątku ich rodziców. Zamieszkała w budynku posadowionym na tej nieruchomości na podstawie umowy najmu zawartej jedynie z uczestniczkami postępowania U. K. i A. P., choć miała świadomość, że zgodę musi na to wyrazić także wnioskodawca, który nie ma zamiaru tego uczynić. Stosując metodę faktów dokonanych, poprzez objęcie w posiadanie przedmiotowej nieruchomości chciała doprowadzić do uzyskania pełni praw do niej i zapewnić sobie lepszą pozycję w niniejszej sprawie sądowej. Takie zachowanie zasługuje na potępienie, a w związku z tym przemawia przeciwko przyznaniu tej nieruchomości uczestniczce postępowania M. M..

16.Wnioskodawca znajduje się w bardzo dobrej sytuacji majątkowej. Dochody wnioskodawcy wynoszą od 10 000 zł do 15 000 zł miesięcznie, przy wydatkach wynoszących około 5000 zł miesięcznie. Nie ma on żadnych długów i dysponuje oszczędnościami w wysokości około 1 000 000 zł. Jest w stanie jednorazowo spłacić udziały uczestniczek postępowania w tej nieruchomości, ale także ponosić bieżące koszty jej utrzymania, przeprowadzić jej remont i zagwarantować odpowiedni jej stan techniczny. Przemawia to za przyznaniem przedmiotowej nieruchomości wnioskodawcy.

17.Uczestniczka postępowania M. M. zarabia miesięcznie około 8000 zł i dysponuje oszczędnościami w kwocie 100 000 zł. Nie posiada wystarczających środków pieniężnych do spłaty udziałów pozostałych współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości. Takie dodatkowe środki miała uzyskać od rodziców i jej męża, z którym ma rozdzielność majątkową. Może to prowadzić do powstania po jej stronie zobowiązań finansowych, które będzie musiała spłacał przez długi czas. Co istotne, do tej pory nie zapłaciła ceny zakupu udziałów w majątku spadku po K. K. (1), która jest obecnie przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Uczestniczka postępowania M. M. nie tylko daje gwarancji szybkiej i jednorazowej spłaty udziałów pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, ale także utrzymania tej nieruchomości w należytym stanie w przyszłości. Przemawia to za odmową przyznania jej tej nieruchomości.

18.Uczestniczka postępowania M. M. jest mężatką i ma dwoje małoletnich dzieci, a obecnie jej rodzina zaspokaja potrzeby mieszkaniowe w domu posadowionym na przedmiotowej nieruchomości. Dopłata jaką uzyska w wyniku działu spadków i podziału majątku wspólnego umożliwia jej zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w rozsądnym terminie i na poziomie zbliżonym do stanu sprzed tego podziału (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 15 marca 2013 roku, V CSK 168/12, LEX nr 1331376). Fakt zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w tym budynku nie stanowi argumentu przemawiającego za przyznaniem jej spornej nieruchomości.

19. Uczestniczka postępowania M. M. przeprowadziła remont instalacji wodnej i gazowej w spornym budynku, co kosztowało ją około 10 000 zł. Mając na względzie jej sytuację majątkową opisaną w podpunkcie 17, nie będzie raczej w stanie przeprowadzić żadnych innych remontów na tej nieruchomości. Fakt przeprowadzenia tego remontu nie stanowi argumentu przemawiającego za przyznaniem jej spornej nieruchomości.

20.Wnioskodawcy należało przyznać nieruchomość zabudowaną położoną w D. przy ulicy (...), obejmującą działki gruntów o numerach (...)o łącznej powierzchni 838 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą o oznaczeniu (...).

VIII. Spłaty i dopłaty (punkty V-IX postanowienia)

1. Wedle przepisów art. 212 § 1 zd. 1 i § 2 k.c. w zw. z art. 1035 k.c. w zw. z art. 46 k.r.o. oraz art. 212 § 1 zd. 1 i § 2 k.c. w zw. z art. 1035 k.c., jeżeli podział majątku wspólnego albo dział spadku następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne, a gdy określony składnik któregoś z tych majątków zostaje przyznany jednemu z uprawnionych ma on obowiązek spłaty pozostałych uprawnionych.

2. Mając na względzie, że wartość składników majątkowych otrzymanych przez uczestniczkę postępowania M. M. w wyniku tegoż sądowego podziału majątku wspólnego i działów spadków jest niższa niż wartość jej udziału w majątku spadku po K. K. (1), należała jej się dopłata w celu wyrównania wartości jej udziału.

3.Ze względu na to, że uczestniczki postępowania U. K. i A. P. nie otrzymały w wyniku tegoż sądowego podziału majątku wspólnego i działów spadków żadnych składników majątkowych, należały im się spłaty wartości ich udziałów w tych majątkach.

4.Uczestniczka postępowania M. M. otrzymała ruchomości o wartości 3400 zł.

5.Wnioskodawca otrzymał nieruchomość o wartości 408 568 zł.

6.Uczestniczka postępowania M. M. powinna zapłacił uczestniczkom postępowania U. K. i A. P. kwoty po 425 zł (3400 zł x 1/8) tytułem spłaty ich udziałów.

5.Wnioskodawca powinien zapłacił uczestniczkom postępowania U. K. i A. P. kwoty po 51 071 zł (408 568 zł x 1/8) tytułem spłaty ich udziałów.

6.Uczestniczka postępowania M. M. powinna zapłacić wnioskodawcy 1 133,33 zł (3400 zł x 1/3) tytułem dopłaty do wartości jego udziałów.

7.Wnioskodawca powinien zapłacić uczestniczce postępowania M. M. 170 236,67 zł (408 568 zł x 10/24) tytułem dopłaty do wartości jej udziału w majątku spadku po K. K. (1).

8.Po rozliczeniu dopłat wskazanych w podpunktach 6 i 7, wnioskodawca powinien zapłacić uczestniczce postępowania M. M. 169 103,34 zł (170 236,67 zł - 1133,33 zł).

9. Przepisy art. 212 § 3 zd. 1 k.c. w zw. z art. 1035 k.c. w zw. z art. 46 k.r.o. oraz art. 212 § 3 zd. 1 k.c. w zw. z art. 1035 k.c. stanowią, że w przypadku, gdy zostały ustalone dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia.

10.Mając na uwadze, że uczestniczka postępowania M. M. oraz wnioskodawca wykazali, iż dysponują środkami pieniężnymi niezbędnymi do spłaty tych należności, skład orzekający uznał, że powinni spłacił je jednorazowo, w terminach jednego miesiąca. Takie rozstrzygnięcie zaproponowali wnioskodawca i uczestniczka postępowania M. M. w trakcie ich przesłuchania (k. 491 akt).

11.Sąd miał na względzie, że termin uiszczenia dopłat i spłat określony w postanowieniu sądowym musi przypadać na okres po uprawomocnieniu się tego postanowienia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 19 września 2002 roku, II CK 21/02, LEX nr 55570).

12.Dodatkowo skład orzekający ustalił obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie na wypadek opóźnienia w płatności tych należności.

IX. Wydanie rzeczy (punkt X postanowienia)

1. Zgodnie z przepisami art. 624 zd. 2 k.p.c. w zw. z art. 688 k.p.c. oraz art. 624 zd. 2 k.p.c. w zw. z art. 688 k.p.c. w zw. z art. 567 § 3 k.p.c., jeżeli w wyniku działu spadku lub podziału majątku wspólnego, rzecz przypadnie jednemu ze spadkobierców lub byłych małżonków, który nie włada tą rzeczą, sąd w postanowieniu o dziale spadku lub podziale majątku wspólnego orzeknie również co do wydania jej przez innego spadkobiercę lub małżonka, określając stosownie do okoliczności termin wydania.

2.Uczestniczka postępowania M. M. jest obecnie w posiadaniu nieruchomości zabudowanej położonej w D. przy ulicy (...), zestawu mebli pokojowych konstrukcji skrzyniowej i samochodu osobowego marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...).

3.W wyniku podziału majątku wspólnego oraz działu spadków wymienione ruchomości zostały przyznane uczestniczce postępowania M. M., natomiast przedmiotowa nieruchomość została przyznana wnioskodawcy H. K..

4.Uczestniczka postępowania M. M. jest obowiązana opróżnić, opuścić i wydać wnioskodawcy przedmiotową nieruchomość.

5.Odpowiedni termin do opróżnienia, opuszczenia i wydania tej nieruchomości wynosi cztery miesiące i powinien być liczony od dnia uprawomocnienia się postanowienia. Jest to termin wystarczający do tego, aby uczestniczka postępowania M. M. opróżniła budynek mieszkalny ze swoich rzeczy i rzeczy członków swojej rodziny oraz zorganizowała dla siebie i swojej rodziny inny lokal mieszkalny, zwłaszcza iż dysponuje już pewnymi środkami finansowymi, a w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia postanowienia otrzyma od wnioskodawcy dopłatę w kwocie 169 103,34 zł.

X. Koszty postępowania (punkt XI postanowienia)

1. Przepis art. 520 § 1 k.p.c. stanowi, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Od tej zasady przepisy § 2 i 3 art. 520 k.p.c. przewidują wyjątki. Wedle przepisów pierwszego z tych paragrafów, jeżeli uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości, przy czym to samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. Z kolei przepisy drugiego z paragrafów stanowią, że jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika, przy czym wskazaną regulację stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

2. W sprawach o podział majątku wspólnego i dział spadku nie występuje sprzeczność interesów, o której mowa w przepisach art. 520 § 2 i 3 k.p.c., niezależnie od stanowiska uczestników postępowania i zgłaszanych przez nich twierdzeń i wniosków w przedmiocie składu, wartości i sposobu podziału majątku wspólnego i działu spadku. W postępowaniu tym uczestnicy postępowania są także w równym stopniu zainteresowani rozstrzygnięciem i ich interesy są wspólne o tyle, że celem postępowania jest wyjście ze wspólności majątkowej i uregulowanie wzajemnych stosunków majątkowych (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 23 października 2013 roku, IV CZ 74/13, LEX nr 1388478; postanowienie Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2012 roku, IV CZ 13/12, LEX nr 1232808; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2012 roku, V CZ 30/12, LEX nr 1231642).

3. Wnioskodawca i uczestniczki postępowania byli w równym stopniu zainteresowani wynikiem postępowania, a ich interesy nie były sprzeczne, albowiem zgodnie dążyli do zniesienia wspólności majątku wspólnego oraz działu spadków. Spór między nimi dotyczył jedynie składu tych majątków, ich wartości oraz sposobu ich podziału, a także wzajemnych rozliczeń.

4. Nie było podstaw prawnych do odstąpienia od zasady wyrażonej w przepisie art. 520 § 1 k.p.c., a w związku z tym należało oddalić wnioski wnioskodawcy H. K. i uczestniczki postępowania M. M. o zasądzenie kosztów postępowania.