Sygn. akt III Ca 1295/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Radosław Olewczyński, Renata Jagura

Protokolant : staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r.

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. R.

przeciwko J. M.

o ustalenie nieistnienia umowy

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 8 lutego 2019 r.

sygnatura akt III C 1172/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od J. M. na rzecz A. R. kwotę 900 (dziewięćset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.