Sygn. akt III Ca 1485/19

POSTANOWIENIE

Dnia 11 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jacek Kępa

Sędziowie: Radosław Olewczyński (spr.)

Renata Jagura

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku A. N.

z udziałem M. S., T. S., K. S., M. P., K. Z., D. S. i I. W.

o dział spadku

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 12 kwietnia 2019 r. wydanego w sprawie I Ns 269/16

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Brzezinach, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.