Sygn. akt III Ca 1599/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jacek Kępa

Sędziowie: Radosław Olewczyński (spr.)

Sławomir Zieliński

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa R. D.

przeciwko H. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 maja 2019 r. wydanego w sprawie I C 395/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od R. D. na rzecz H. K. kwotę 1.800,00 zł (tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.