postanowienie po sprostowaniu

  Sygn. akt VIII Pz 4/21

POSTANOWIENIE

Dnia 18 lutego 2021r.

Sąd Okręgowy Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G.

w składzie:

Przewodnicząca Sędzia Grażyna Łazowska (spr.)

Sędziowie Patrycja Bogacińska-Piątek

del. Magdalena Kimel

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2021r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. D.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w G.

o odprawę

na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 20 listopada 2020r. sygn. akt VI P 261/20

postanawia

1)  oddalić zażalenie,

2)  przyznać od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. S. kwotę 225zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych) powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości 23% tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

(-) sędzia Patrycja Bogacińska-Piątek (-) sędzia Grażyna Łazowska (spr.) (-) sędzia del. Magdalena Kimel

Sygn.akt VIII Pz 4/21

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 20 listopada 2020r. Sąd Rejonowy w Gliwicach umorzył postępowanie albowiem pozwana (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zostało wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

W zażaleniu na powyższe postanowienie powódka zarzuciła:

1 - naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na treść orzeczenia, a to art. 182 § 1 pkt 3 k.p.c. w związku z art. 355 k.p.c. poprzez nieprawidłowe zastosowanie, skutkujące wadliwym umorzeniem niniejszego postępowania, w sytuacji gdy:

- jak wynika z dokumentów przedłożonych przez likwidatora pozwanej, wpis w przedmiocie wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego nie jest prawomocny, podobnie jak treść postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 24 września 2020 r. sygn. akt GL.X Ns- Rej.KRS/(...),

- zaskarżone postanowienie jest przedwczesne albowiem jeśli pozwana spółka utraciła zdolność sądową, to okoliczność ta uzasadnia ewentualne zawieszenie postępowania w sprawie (na podstawie art. 174 § 1 pkt. 1 k.p.c.) od daty zdarzenia, które spowodowało to zawieszenie ( art. 174 § 2 k.p.c.),

- w razie wykreślenia z rejestru spółki na skutek jej likwidacji konieczne jest zawieszenie postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt. 1 k.p.c. w celu ustalenia następstwa prawnego, przy czym jeżeli członkowie zarządu spółki nie wskażą sądowi innego sukcesora spółki określonych w uchwale o jej likwidacji, za jej następców prawnych powinni być uznani wszyscy członkowie zarządu

2 - nieważność niniejszego postępowania wobec faktu, iż Sad Rejonowy uniemożliwił stronie powodowej wypowiedzenie sie w przedmiocie wniosku likwidatora pozwanej b umorzenie postępowania, doręczając pismo z dnia 12 listopada 2020 r. wraz z istotnymi załącznikami, jednocześnie wraz z nieprawomocnym postanowieniem o umorzeniu postępowania z dnia 20 listopada 2020 r.. zwłaszcza że w chwili zapoznawania się przez pełnomocnika z aktami sprawy w dniu 29 października 2020r. okoliczności rozpoznawanej sprawy nie wskazywały na wystąpienie jakiejkolwiek przeszkody procesowej, czym w ten sposób pozbawiono powódkę możności obrony jej praw.

3 - przeprowadzenie przez pozwaną spółkę pozornej likwidacji w związku z taktem, iż w miejsce (...) Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w G. przy ul. (...), działalność w dotychczasowej siedzibie pozwanej nadal prowadzą lub prowadziły te same osoby w formie spółek powiązanych kapitałowo i należących do Grupy D..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Odnosząc się do zarzutów powódki, wskazać należy, że wbrew jej twierdzeniom wpis w przedmiocie wykreślenia pozwanej z Krajowego Rejestru Sądowego uprawomocnił się z dniem 8 października 2020r. Z rejestru KRS wynika również, że pozwana uległa rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji i nie doszło do przekazania majątku spółki żadnemu ze wspólników, co oznacza, że działalność spółki nie jest kontynuowana. Ponieważ do rozwiązania pozwanej spółki doszło po przeprowadzenie likwidacji, jej wspólnicy nie stają się następcami prawnymi pozwanej – patrz postanowienie Sądu Najwyższego z 3 lutego 2016r., V CSK 336/15, LEX nr 2023170 i przywołane tam orzeczenia.

W konsekwencji uznać należy, że z dniem 8 października 2020r. pozwana utraciła zdolność sądową i nie ma następcy prawnego.

Po myśli art. 355 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 09.12.2011 roku, sygn. akt: II PK 63/11 „Decyzja sądu, czy należy najpierw zastosować zawieszenie postępowania (na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.) a następnie jego umorzenie (na podstawie art. 182 § 1 zdanie drugie k.p.c.), czy też od razu postępowanie umorzyć (na podstawie art. 355 § 1 k.p.c.) bez wcześniejszego zawieszania, zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Jeżeli w chwili podejmowania decyzji o umorzeniu postępowania jest dla sądu oczywiste i pewne (co wynika z ustaleń faktycznych), że utrata zdolności sądowej przez stronę jest trwała, nieodwracalna (definitywna) i z pewnością nie będzie następcy prawnego strony, wtedy wcześniejsze zawieszanie postępowania po to tylko, aby niezwłocznie je umorzyć, jest zupełnie zbędne.” (Lex nr 1129342).

W tych okolicznościach, z uwagi na to, że strona pozwana w sensie prawnym nie istnieje, nie może się toczyć przeciwko niej postępowanie cywilne. Fakt, że pod tym samym adresem, osoby będące byłymi wspólnikami pozwanej prowadzą lub prowadziły szereg innych działalności w formie spółek kapitałowych i osobowych nie świadczy o pozorności likwidacji pozwanej i nie ma wpływu na bieg niniejszej sprawy. Wskazać należy, że w dacie wpływu do Sądu Rejonowego w Gliwicach pisma byłego likwidatora pozwanej czyli 12 listopada 2020r., wpis o jej wykreśleniu z KRS był już prawomocny prawie od miesiąca, a zatem zarzuty powódki w tej kwestii są nieprawdziwe. Fakt, że po wpływie tego pisma Sąd Rejonowy wydał skarżone postanowienie, bez jego doręczenia powódce nie skutkuje nieważnością postępowania, ani nie narusza prawa do obrony jej praw. Działanie Sądu Rejowego byłoby wszak takie samo, gdyby z urzędu powziął wiadomość o prawomocnym wykreśleniu pozwanej z rejestru KRS.

W ocenie Sądu Okręgowego, podniesione przez powódkę w zażaleniu zarzuty nie wnoszą do sprawy żadnych nowych okoliczności faktycznych ani prawnych, które mogłyby stanowić podstawę do zmiany zaskarżonego orzeczenia, a zatem na w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c zażalenie zostało oddalone.

O kosztach orzeczono na podstawie § 9 ust. 1 pkt.4, § 15 pkt. 2, § 16 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2019.18) w punkcie drugim orzeczenia.

(-) sędzia Patrycja Bogacińska-Piątek (-) sędzia Grażyna Łazowska (spr.) (-) sędzia del. Magdalena Kimel