Sygn. akt XIII Ga 1853/19

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 11 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Marzena Eichstaedt

Sędziowie: S.O. Ryszard Badio

S.O. Wiktor Matysiak

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2021 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. M.

przeciwko (...), (...) spółce jawnej w S.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku

z dnia 23 września 2019 roku, sygn. akt V GC 384/19

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od P. M. na rzecz (...)

(...), (...) spółki jawnej w S. kwotę 1.800,00 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Wiktor Matysiak Marzena Eichstaedt Ryszard Badio