Sygn. akt I C 1407/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Eliza Skotnicka

Protokolant: p. o. prot. sąd. Anna Ludwiniak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2021 roku w Kłodzku

sprawy z powództwa T. C.

przeciwko (...) Spółka z o.o. z siedzibą w S.

o zapłatę 305,58 zł

I.  umarza postępowanie co do kwoty 59,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 28 grudnia 2019 roku;

II.  zasądza od strony pozwanej (...) Spółka z o.o. z siedzibą w S. na rzecz powodowa T. C. kwotę 246 (dwieście czterdzieści sześć 00/100) zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 18 listopada 2019 roku do dnia zapłaty;

III.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda 1117 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Powód T. C. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej kwoty 2813,61 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 2567,61 zł od dnia 29 sierpnia 2019r. i od kwoty 246,00 zł od dnia wniesienia pozwu tj. 18 listopada 2019 r. oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony zawarły 2 stycznia 2017r. umowę najmu lokalu położonego przy ul. (...) w miejscowości B., w której ustalono czynsz najmu płatny do 28. dnia miesiąca w oparciu o wystawioną przez powoda do dnia 10. każdego miesiąca fakturę. Umowa zawarta była na czas nieokreślony do 3 stycznia 2017r. Powód 31 lipca 2019r. wystawił fakturę Vat na kwotę 3024,95 zł płatną w terminie do 28 sierpnia 2019r., kwota ta został pomniejszona do kwoty 2567,61 zł o opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, które ponosiła strona pozwana. Strona pozwana pomimo wezwań i ponagleń nie uregulowała zadłużenia do dnia wniesienia pozwu. Powód ponadto dochodzi kwoty 246 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów związanych z windykacją długu.

Powód pismem z 21 stycznia 2020r. ograniczył żądanie pozwu co do kwoty 2508,03 zł z uwagi na wpłatę pozwanej z 27 grudnia 2019r. w kwocie 2567,61 zł i wniósł o zasadzenie kwoty 59,58 zł z odsetkami ustawowymi od 29 sierpnia 2019r. oraz kwoty 246 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku postanowieniem z 30 czerwca 2020r. umorzył postępowanie co do kwoty 2508,03 zł.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowy w Kłodzku nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z 21 lipca 2020r., w sprawie I Nc 956/20 nakazał stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz powoda 305,58 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 59,58 zł od 28 grudnia 2019r. i od kwoty 246 zł od 18 listopada 2019r. do dnia zapłaty oraz koszty postępowania 817 zł.

Strona pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa co do kwoty 246 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu, a także o umorzenie postępowania co do kwoty 59,58 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 28 grudnia 2020r. oraz zasądzenie od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwana przyznała okoliczności wskazane w pozwie i wskazała, że 29 października 2020r. wpłaciła należność w kwocie 62,64 zł tj. kwotę 59,58 zł z odsetkami od 28 grudnia 2019r. do 29 października 2020r. Pozwana zakwestionowała zasadność roszczenia powoda w zakresie kwoty 246 zł z odsetkami od 18 listopada 2019r., wskazując na brak wykazania podstawy prawnej tego roszczenia.

Powód pismem z 30 grudnia 2020r. ograniczył żądanie pozwu co do kwoty 59,58 zł wraz z odsetkami i wniósł o zasądzenie 246 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód T. C. udzielił w dniu 10 grudnia 2018r. pełnomocnictwa doradcy podatkowemu R. D. do występowania w imieniu powoda w sprawach związanych z dochodzeniem należności wynikających z umów zawartych z (...) Sp. z o.o. (obecnie (...) Sp. z .o.). R. D. od 28 marca 2012r. posiadał również pełnomocnictwo od N. D. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) do występowania w jej imieniu przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi oraz do sporządzania i podpisywania w jej imieniu wszelkich pism i wniosków.

R. D. działając w imieniu powoda T. C. pismami wysłanymi do strony pozwanej na adres mail faktura(...):

- 29 października 2019r. – przesłał pozwanej w imieniu powoda wezwanie do zapłaty;

- 30 grudnia 2019r. – poinformował o zaległości w zapłacie „faktury nr (...) na kwotę 3024,95 zł (faktura w załączeniu), do zapłaty pozostało 2667,61 zł;

- 30 grudnia 2019r. – poinformował o rozliczeniu wpłaty z 27 grudnia 2019r. na poczet faktury (...) (Nc-e (...));

- 7 stycznia 2020r. poinformował o rozliczeniu wpłat strony pozwanej na poczet faktur nr (objętych nakazami zapłaty sygn. akt):(...) (Nc-e (...)), (...) (Nc-e (...)), (...) (Nc-e (...));

- 8 stycznia 2020 r. – wezwał stronę pozwaną do zapłaty faktury Vat nr (...) w kwocie 2567,61 zł płatnej w terminie do 28 grudnia 2019r.;

- 10 stycznia 2020r. – poinformował o rozliczeniu faktury Vat nr (...).

Powód 14 listopada 2019r. zapłacił 246 zł tytułem faktury VAT nr (...) obejmującej prowadzenie czynności windykacyjnych wobec dłużnika (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. wystawionej przez (...) N. D. w dniu 7 listopada 2019r., z terminem płatności do 6 stycznia 2020r.

Dowód:

- faktura VAT (...) k. 32;

- potwierdzenie przelewu k. 33;

- pełnomocnictwo z 10.12.2018r. k. 67;

- wiadomości mailowe windykacyjne przesyłane przez R. D. do strony pozwanej k. 72, 73, 74, 75, 76 – 77.

Sąd zważył, co następuje:

Postępowanie należało zgodnie z art. 203 k.p.c. i 355 k.p.c. umorzyć co do kwoty 59,58 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 28 grudnia 2019r. do 29 października 2020r. wobec cofnięcia powództwa w tym zakresie. Powództwo w pozostałym zakresie tj. co do kwoty 246 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu tj. od 18 listopada 2019r. zasługiwało na uwzględnienie.

W przedmiotowej sprawie poza sporem był fakt, że strony łączy umowa najmu lokalu a także, że strona pozwana dopiero w toku postępowania uregulowała zaległy czynsz objęty fakturą nr (...). Z dokumentów przedłożonych przez powoda, w szczególności z pism i rozliczeń wykonywanych na zlecenie powoda przez R. D., wynika że strona pozwana nie reguluje terminowo czynszu najmu za kolejne miesiące, co pociąga za sobą konieczność kierowania do sądu pozwów, a następnie dokonywania rozliczenia poszczególnych wpłat dokonywanych przez stronę pozwaną. Powód wykazał, że do wykonywania czynności windykacyjnych i rozliczeniowych wobec strony pozwanej udzielił pełnomocnictwa, czyli zawarł umowę zlecenia z R. D.. Powód wykazał też, że w związku z czynnościami windykacyjnymi prowadzonymi wobec strony powodowej poniósł koszty w kwocie 246 zł, gdyż w dniu 19 listopada 2019r. zapłacił należność objętą fakturą wystawioną przez firmę (...).

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. O nienależytym spełnieniu świadczenia można mówić w aspekcie zachowania terminu, miejsca i sposobu czy też jakości tego wykonania w szerokim rozumieniu tego słowa. Nie ulega wątpliwości, że w odniesieniu do umowy najmu podstawowym obowiązkiem najemcy jest terminowa zapłata czynszu. Jak wyżej wskazano bezspornym było, że strona pozwana w sposób permanentny nie wywiązuje się terminowo wobec powoda z obowiązku zapłaty czynszu najmu. Okoliczność ta stanowiła podstawę zlecenia R. D. podejmowania w imieniu powoda czynności windykacyjnych wobec strony pozwanej. Powód udowodnił, że poniósł koszty związane z wykonywanym zleceniem, gdyż zapłacił kwotę 246 zł z tytułem należności za prowadzenie czynności windykacyjnych wobec dłużnika (...) Sp. z o.o. objętej fakturą dołączoną do akt. Powód wykazał, też – poprzez przedłożenie wydruku wiadomości mailowych kierowanych przez R. D. do strony pozwanej – że czynności te oraz rozliczenia dokonywanych z opóźnieniem przez pozwaną wpłat zostały przez zleceniobiorcę na rzecz powoda wykonane. W tych okolicznościach nie może ulegać wątpliwości, że to niesumienne działanie strony pozwanej jako najemcy było podstawą poniesienia przez powoda dodatkowych kosztów związanych z windykacją należności prowadzoną wobec pozwanej. Skoro powód poniósł szkodę w związku z nienależytym wykonanie umowy najmu przez stronę pozwaną, to zgodnie z art. 471 k.c. pozwana jako dłużnik zobowiązana jest do naprawienia tej szkody, czyli do zapłaty poniesionych przez powoda kosztów związanych z postępowaniem windykacyjnym wobec pozwanej w kwocie 246 zł. W ocenie Sądu kwestia księgowania, czyli tego, czy fakturę wystawiła firma (...) czy też jego żony N. D., nie ma znaczenia dla odpowiedzialności pozwanej. R. D. dysponował bowiem pełnomocnictwem do reprezentowania zarówno powoda wobec strony pozwanej, jak i firmy (...).

Zasadnicze znaczenie ma okoliczność, że powód zlecił wykonywanie czynności windykacyjnych doradcy podatkowemu, czynności te były rzetelnie wykonywane, a za wykonaną pracę powód w dniu 19 listopada 2019r. zapłacił zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 246 zł.

W tych okolicznościach powództwo o zapłatę tej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu było w pełni uzasadnione.

Skoro powód przedłożył dokumenty, z których wynikało, że R. D. prowadził czynności windykacyjne, w tym kierował do strony pozwanej liczne monity, wezwania i rozliczenia, to wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków R. D. i N. D., zgłoszony w sprzeciwie od nakazu zapłaty, na okoliczność „braku prowadzenia czynności windykacyjnych oraz braku podstaw do wystawienia faktury za wykonanie tych czynności”, należało uznać, za zgłoszony jedynie w celu przedłużenia postępowania, a ponadto nieprzydatny do wykazania faktu, który został już wykazany za pomocą dołączonych do pisma powoda z 30 grudnia 2020r. dokumentów. Podkreślić należy, że strona pozwana nie odniosła się do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez powoda w piśmie z 30 grudnia 2020r. (k. 63 – 78), stanowiącym odpowiedź na zarzuty podniesione w sprzeciwie. Sąd dysponując tymi dokumentami nie miał żadnych wątpliwości i zgodnie z art. 230 k.p.c. i art. 229 k.p.c. uznał za przyznane okoliczności, że powód udzielił pełnomocnictwa R. D. do prowadzenia czynności windykacyjnych wobec strony pozwanej, a także że wszystkie maile dołączone do tego pisma sporządzone przez R. D. w ramach wykonywania umowy zlecenia zostały doręczone na skrzynkę mailową strony pozwanej.

Mając to wszystko na uwadze orzeczono jak w sentencji.

O kosztach orzeczono zgodnie z art. 98 k.p.c., zasądzając od strony pozwanej na rzecz powoda 1117 zł tytułem poniesionych kosztów postępowania, na które składały się: 200 zł opłata sądowa od pozwu, 900 zł koszty zastępstwa procesowego i 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa.