Sygn. akt VIII P 18/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Jacek Chrostek

Protokolant st. sekr. sąd. Monika Ruda

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. C.

przeciwko D. J.

o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu zwiększonych potrzeb w związku z wypadkiem przy pracy

1.  zasądza od pozwanego D. J. na rzecz powódki A. C. kwotę 4.000 (cztery tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 5 lutego 2015 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego D. J. na rzecz powódki A. C. kwotę 918 (dziewięćset osiemnaście) złotych tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia 5 lutego 2015 roku do dnia zapłaty;

3.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

4.  nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności w punkcie pierwszym i drugim co do kwoty 1.386 (jeden tysiąc osiemdziesiąt sześć) złotych;

5.  przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz adw. T. W. kwotę 4.428 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) złotych brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Sądem I instancji oraz kwotę 2.214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;

6.  nie obciąża powódki A. C. nieuiszczonymi kosztami sądowymi, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Sędzia Jacek Chrostek