Sygn. akt III Ca 1236/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Bogdan Jachowicz

Sędziowie: SO Barbara Pięcek

SR Katarzyna Bielczyk

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. P.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zadośćuczynienie

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia
12 czerwca 2013 roku, sygn. akt I C 614/12

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w pkt. 2 wyroku koszty procesu zasądzone od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz A. P. określa na kwotę 1.418,81 zł (jeden tysiąc czterysta osiemnaście złotych 81/100) w miejsce kwoty 3.218,87 zł;

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz A. P. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.