Sygnatura akt XIII Ga 1391/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódź, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Sędziowie: Bartosz Kaźmierak

Witold Ławnicki (spr.)

Protokolant: Zuzanna Grzelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O.

przeciwko Ł. G.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 7 sierpnia 2020 r. sygn. akt V GC 625/19.

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. na rzecz pozwanego Ł. G. kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) z tytułu zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Witold Ławnicki Katarzyna Kamińska-Krawczyk Bartosz Kaźmierak