Sygn. akt XIII Ga 2026/19

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 8 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Marzena Eichstaedt

Sędziowie: S.O. Ryszard Badio

S.O. Wiktor Matysiak

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2021 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. T.

przeciwko (...) spółka akcyjna w W.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 11 września 2019 roku, sygn. akt XII GC 2398/18

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od (...) spółka

akcyjna w W. na rzecz J. T. kwotę 900,00 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Wiktor Matysiak Marzena Eichstaedt Ryszard Badio