Sygn. akt XIII Ga 2026/19

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 11 września 2019 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie z powództwa J. T. przeciwko (...) (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę, w punkcie 1 zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.240,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lutego 2018 roku do dnia zapłaty; w punkcie 2 zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.652,64 zł tytułem zwrotu kosztów procesu; w punkcie 3 nakazał zawrócić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwotę 347,36 zł na rzecz powoda tytułem zwrotu uiszczonej i nadpłaconej zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego; w punkcie 4 nakazał zawrócić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwotę 347,36 zł na rzecz pozwanego tytułem zwrotu uiszczonej i nadpłaconej zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego. ( wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt XIII GC 2398/18 k. 151, uzasadnienie k. 152 - 162)

Apelację od powyższego wyroku złożył pozwany, zaskarżając wyrok w części tj. w zakresie pkt 1 i 3 w całości.

Zaskarżonemu orzeczeniu skarżący zarzucił:

a) naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy:

a.art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z 278 k.p.c. poprzez niewszechstronną, nielogiczną, wybiórczą i fragmentaryczną ocenę materiału dowodowego, co skutkowało ogólną błędną oceną dowodów i pominięciem okoliczności mających istotne znaczenie lub nienadaniem im odpowiedniej wagi w szczególności poprzez:

i. pominięcie części wniosków biegłego sądowego, w których wskazywał on, iż uzasadnione koszty naprawy uszkodzonego pojazdu przy użyciu części O z uwzględnieniem zaoferowanych poszkodowanemu rabatów wynosiły 37.132,22 zł brutto;

b.art. 233 § 1 k.p.c. poprzez:

i. dokonanie wadliwej oceny materiału dowodowego, w szczególności kalkulacji naprawy strony pozwanej oraz treści zawartych przez pozwaną porozumień, poprzez uznanie, iż nie wskazano od jakich cen miały być stosowane rabaty wynegocjowane przez pozwaną z podmiotami zewnętrznymi, w sytuacji gdy nie ma to znaczenia z punktu widzenia poszkodowanego bowiem ceny wskazane mu w kalkulacji naprawy pozwanej uwzględniają już wspomniane rabaty, a zatem stanowią ich reminiscencję, dzięki czemu pozwana gwarantuje poszkodowanemu zakup części po cenach wskazanych w kalkulacji, a zatem znacznie niższych niż ceny rynkowe;

ii. pominięcie faktu zagwarantowania poszkodowanej przez pozwaną możliwości zakupu części zamiennych i materiału lakierniczego po cenach wskazanych w kalkulacji pozwanego;

iii. pominięcie faktu, że wypłacona poszkodowanej kwota bezsporna odszkodowania opiewa na sumę wskazaną w kalkulacji pozwanej i tym samym pozwala na zakup części zamiennych i materiału lakierniczego po cenach wskazanych w kalkulacji, co powoduje że poszkodowana nie musi kredytować zakupu części ponieważ wcześniej otrzymuje odszkodowanie;

iv. pominięcie części zeznań poszkodowanej, w których wskazywała, że rozliczyła się z warsztatem naprawczym gotówkowo i zapłaciła za naprawę, przywracającą pojazd do stanu sprzed zdarzenia, kwotę 30 000 zł, a zatem niższą niż wypłacone przez pozwaną odszkodowanie;

- co skutkowało zasądzeniem świadczenia przekraczającego uzasadnione wydatki, pozwalające na przywrócenie pojazdu powoda do stanu sprzed szkody, w sytuacji gdy przeprowadzenie skutecznej naprawy przywracającej stan poprzedni było możliwe za kwotę 37.132,22 zł brutto;

b) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

a.art. 361 § 2 k.c., art. 822 § 1 k.c. i art. 8241 § 1 k.c. poprzez ich błędne zastosowanie i zasądzenie świadczenia przekraczającego wysokość rzeczywiście poniesionej szkody;

b.art. 354 § 2 k.c. przez uznanie, iż poszkodowana w sposób należyty współpracowała z pozwanym w toku procesu likwidacji szkody, pomimo iż w nie skorzystała z zagwarantowanej jej przez pozwaną możliwości zakupu części zamiennych i materiału lakierniczego po znacznie niższych cenach, wskazanych w kalkulacji pozwanego, z błahych i nieuzasadnionych powodów, czym doprowadziła do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów naprawy pojazdu, a tym samym szkody;

Na podstawie powyższych zarzutów skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w zaskarżonej części oraz stosunkowe rozdzielenie kosztów z uwzględnieniem zmiany rozstrzygnięcia przez Sąd II instancji. Ponadto skarżący wniósł o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. ( apelacja k. 178 – 181)

W odpowiedzi na apelację powód wniósł o oddalenie apelacji pozwanego oraz zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym, według norm przepisanych. ( odpowiedź na apelację k. 198 – 199)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest bezzasadna.

Zarzuty pozwanego dotyczące naruszenia przez Sąd Rejonowy zasady swobodnej oceny dowodów tj. art. 233 § 1 k.p.c. są niezasadne. Do naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. dochodzi wtedy, kiedy Sąd I instancji dokonuje oceny dowodów w sposób sprzeczny z zasadami logiki oraz doświadczenia życiowego. Podnosząc zarzut w oparciu o art. 233 § 1 k.p.c. skarżący powinien wskazać konkretny dowód przeprowadzony w sprawie, oraz w czym upatruje wadliwą ocenę tego dowodu. Zaznaczyć również należy, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, jeżeli z określonego materiału dowodowego Sąd wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z doświadczeniem życiowym, to ocena Sądu nie narusza reguł swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.) i musi się ostać choćby w równym stopniu, na podstawie tego materiału dowodowego, dawały się wysnuć wnioski odmienne (por. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 27 września 2002 r. II CKN 817/00).

Sąd Rejonowy nie naruszył zasady swobodnej oceny dowodów w niniejszej sprawie, poprzez pominięcie okoliczności zagwarantowania poszkodowanemu przez pozwanego rabatów na materiały lakiernicze oraz części zamienne. Oświadczenie zawarte w kalkulacji czy w piśmie z dnia 1 lutego 2018 roku, że w przypadku trudności w nabyciu części zamiennych lub materiałów lakierniczych poszkodowany proszony jest o kontakt z zakładem ubezpieczeń, stanowi wyłącznie oświadczenie pozwanego. Nie jest to zatem dowód na to, że poszkodowany ma faktyczną możliwość nabycia części i materiałów po cenach wskazanych w kalkulacji. Nie można tym samym czynić zarzutu naruszenia swobodnej oceny dowodów, skoro Sąd nie tylko nie pominął wskazanej okoliczności w materiale faktycznym, ale również została ono drobiazgowo przeanalizowana przy subsumpcji stanu faktycznego do przepisów prawa materialnego. Sąd Rejonowy słusznie stwierdził, że możliwość stosowania tych rabatów nie została dostatecznie wykazana oraz że wyliczenie kosztów naprawy przy uwzględnieniu rabatów na części nie oddaje rzeczywistej wysokości szkody. Na stronie pozwanej spoczywał ciężar dowodowy dotyczący możliwość nabycia części zamiennych i materiałów lakierniczych po cenach wskazanych w sporządzonej przez siebie kalkulacji. W oparciu o przedstawione porozumienie (...) oraz nr (...), pozwany wykazał jedynie zawiązanie współpracy pomiędzy nim a warsztatami i dostawcami, którzy oferowali rabaty na części zamienne dla klientów strony pozwanej. Nie wykazano zaś, aby jakiekolwiek punkty sprzedaży udzielały rabatów na materiał lakierniczy, ani od jakich cen rabaty te są naliczane, a tym samym jaka jest rzeczywista cena tych materiałów po rabatach. Porozumienie na dostawę materiałów lakierniczych zawarto ze spółką (...). Podobnie sytuacja wygląda odnośnie części, z tym wyjątkiem, że w porozumieniu (...) wskazano na dostawcę spółkę (...) wraz ze wskazaniem jedynie tej właśnie spółki jaku punktu sprzedaży udzielającego rabatu. Z treści przedłożonych porozumień wynika, że rabaty naliczane są od cen obowiązujących w danych punktach sprzedaży, wymienionych tylko w jednym porozumieniu dotyczącym części. Poza tym, nie zostało też w żaden sposób udowodnione, jakie są te ceny, od których należałoby naliczać rabaty. Z żadnej z umów zawartych przez pozwane Towarzystwo nie wynika, aby rabaty były naliczane od cen przyjętych w systemie A., co pozwoliłoby na weryfikację przez biegłego sądowego. W związku z powyższym stwierdzić należy, że zarzuty naruszenia prawa procesowego podniesione przez skarżącego stanowią jedynie polemikę z ustaleniami Sąd I instancji i jako takie nie mogą skutecznie ich podważyć. W tym miejscu zaznaczyć należy, iż Sąd Rejonowy w sposób prawidłowy dokonał oceny materiału dowodowego i ustalił korelujący z nim stan faktyczny, który Sąd Odwoławczy w pełni podziela i przyjmuje go za własny.

W ocenie Sądu Okręgowego nie było zasadnym uwzględnienie wartości rabatów, do których uprawniona była strona pozwana, przy ocenie hipotetycznych wartości naprawy. Dla powstania roszczenia o naprawienie szkody w postaci kosztów naprawy pojazdu nie mają znaczenia późniejsze zdarzenia, w tym to, czy pojazd został rzeczywiście naprawiony czy też nie. Skorzystanie z tego uprawnienia nie może ograniczać wysokości należnego poszkodowanemu odszkodowania, ubezpieczyciel sprawcy szkody powinien bowiem wyrównać uszczerbek w majątku poszkodowanego do pełnej wysokości szkody. Uwzględnienie przez Sąd koncepcji przedstawionej przez pozwanego, oznaczałoby ograniczenie prawa poszkodowanego do organizacji naprawy pojazdu zastępczego w ramach współpracy w ubezpieczycielem, pod rygorem wypłaty odszkodowania pomniejszonego o przysługujące jedynie ubezpieczycielowi zniżki. Natomiast w razie naprawy pojazdu na własną rękę skutkowałoby pomniejszeniem kwoty należnego odszkodowania do wysokości nieodpowiadającej wartości poniesionej szkody i niewystarczającej do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. Posiadanie przez zakład ubezpieczeń zniżki na części zamienne do naprawy pojazdów nie może więc rzutować na ocenę wysokości należnego odszkodowania, bowiem odnosi się ona bezpośrednio do samej naprawy pojazdu i stanowi jedynie oszczędność samego ubezpieczyciela.

Tym samym jako bezzasadny należy uznać zarzuty naruszenia art. 361 § 2 k.c. art. 822 § 1 k.c., art. 824 1 § 1 k.c. Powód w sposób dostateczny wykazał, że pozwany wypłacił kwotę niewystarczającą do skutecznego przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu, co zostało ostatecznie potwierdzone opinią biegłego. Okoliczności naprawy pojazdu oraz czynności wykonane przez zakład naprawczy nie będą rzutowały na wysokość odpowiedzialności pozwanego. Naprawa samochodu jest bowiem prawem poszkodowanego, które zazwyczaj realizowane jest przed wypłaceniem odszkodowania, w celu jak najszybszego odzyskania możliwości normalnego korzystania z pojazdu, jako narzędzia użytku codziennego. Słusznie więc przyjął Sąd I instancji, że realizacja tego prawa, oderwana jest od samego przywrócenia do samochodu do stanu poprzedniego, nie może rzutować na ostateczną kwotę odszkodowania, co potwierdza również orzecznictwo Sądu Najwyższego (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2002 roku, IV CKN 635/00).

Za chybiony uznać należy zarzut naruszenia art. 354 § 2 k.c. poprzez uznanie, iż poszkodowany w sposób należyty współpracował z pozwanym w toku procesu likwidacji szkody, pomimo iż w nie skorzystał z oferowanego mu rabatu na materiały lakiernicze oraz na części zamienne. Przepis stanowi, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel. Początkowo wierzycielem roszczenia był poszkodowany, który przelał roszczenie na powoda. Działania poszkodowanego, a później powoda miały na celu uzyskanie odszkodowanie w wysokości odpowiadającej powstałej szkodzie. Zgodnie z powyższym przepisem poszkodowany obowiązany jest do współpracy, jednakże współpraca w wykonaniu zobowiązania nie może przeważać nad uzasadnionym interesem poszkodowanego w zaspokojeniu roszczenia co do zasady i co do wysokości. W okolicznościach niniejszej sprawy próżno ocenić nie skorzystanie z oferowanych rabatów przez poszkodowanego za godzące w powyższy obowiązek, wręcz przeciwnie pozwany nie udowodnił, aby był w stanie zapewnić jakiekolwiek rabaty poszkodowanemu ze wskazaniem cen, od których zostałby naliczone. Poza tym praktyka pozwanego w zakresie zapewnienia niższych cen na części i materiały, ma charakter pozorny. Powoływanie się na rabaty czy upusty, obowiązujące we współpracujących z ubezpieczycielem warsztatach naprawczych i punktach sprzedaży, stanowi nieuprawnione działanie, mające na celu zmuszenie poszkodowanego w pierwszej kolejności do dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu, a w drugiej zaś do skorzystania z usług wyłącznie zakładów naprawczych lub sprzedawców części zamiennych, z którymi dany ubezpieczyciel współpracuje. W przeciwnym przypadku bowiem, poszkodowany musi liczyć się z brakiem naprawienia doznanej szkody, gdyż w ten sposób wyliczone w kosztorysie odszkodowanie, z uwzględnieniem narzuconych upustów, w żadnym wypadku nie stanowi rynkowego kosztu restytucji uszkodzonego pojazdu. Zatem to praktyka pozwanego, na pierwszy rzut wyglądająca na działanie prowadzące do minimalizacji szkody, prowadzi faktycznie do powstania wątpliwości co do wypełnienia przez niego obowiązku wynikającego art. 354 § 1 k.c. Brak zatem podstaw do uznania zachowania poszkodowanego jako godzącego w obowiązek współpracy po stronie wierzyciela.

Wobec bezzasadności zarzutów pozwanego, Sąd Okręgowy oddalił apelację na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c., zasądzając od pozwanego, jako strony przegrywającej postępowanie, na rzecz powoda kwotę 900,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, ustalonymi na podstawie § 2 pkt 4 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 265).

Wiktor Matysiak Marzena EichstaedtRyszard Badio